BUPA døgn ungdom

BUPA døgn ungdom er en sengepost for utredning og behandling av barn og ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år. Innleggelse ved BUPA døgn ungdom vurderes ved mistanke om alvorlige sinnslidelser (psykose, bipolare lidelser, alvorlig depresjon) og for ungdom med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser hvor poliklinisk eller individuell oppfølging ikke er nok.

Les mer om BUPA døgn ungdom

BUPA døgn ungdom

De fleste som kommer til oss har fått henvisning fra en av BUPAs poliklinikker i Vestfold eller av lege. Innleggelse velges ofte der annen behandling over tid ikke har hjulpet, eller der det trengs mer intensiv observasjon og utredning for å forstå tilstanden. Andre ganger velges døgn ungdom fordi det haster med å sette i gang god behandling, eller fordi det føles tryggest å være her under behandlingen.

Det å bli innlagt på sykehus er for de fleste ungdommer og foreldre krevende og kan oppleves som en stor inngripen i hverdagen. Noen ganger finnes det viktige behandlingsmessige grunner for ikke å velge innleggelse, selv om ungdommen har det vanskelig.

Ved BUPA døgn ungdom er det seks heldøgnsplasser. Heldøgnsplass betyr at man kan være innlagt hele døgnet, hele uken. De fleste som er hos oss kan reise hjem på permisjoner i helgene og even­tuelt også noen kvelder i uken. Noen ganger ønsker vi at en av foreldrene kan være innlagt sammen med barnet eller ungdommen. Enkelte pasienter er i avdelingen på dagtid, men sover hjemme.

Vi har en forvernsfase som inneholder samtaler hvor vi sammen med ungdom, pårørende og henvisende poliklinikk planlegger hva vi skal gjøre under innleggelsen. Når det gjelder utredning og behandling foregår denne på flere områder under en innleggelse:

 • Somatisk utredning/behandling (legeundersøkelser, tester og medisinering)
 • Psykologisk utredning og behandling (tester, samtaler)
 • Miljøterapeutisk utredning og behandling (samhandling gjennom hele døgnet, aktivitet, observasjon, samtaler)

Innleggelsestiden varierer ut ifra problemstillingen, fra noen dager til flere uker. Under oppholdet får barn og ungdom tilpasset undervisning fra Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI-skolen). SMI-skolen samarbeider med hjemmeskolen, og noen har hele eller deler av undervisningen sin på hjemmeskolen dersom det er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart.

De fleste ungdommer tilbakeføres til poliklinikk etter opphold hos oss. Noen ganger iverksetter vi ettervern. Det kan bestå av kontakt med ungdom og pårørende etter utskrivelse, enten som et ambulant tiltak, eller som et poliklinisk tiltak.

Samarbeidspartnere

 • Foreldre/pårørende er våre viktigste samarbeidspartnere
 • BUPA poliklinikk
 • SMI (Skolen for sosialmedisinske institusjoner) og /eller hjemmeskole
 • Barneverntjeneste/Bufetat

Frivillighet

Vi jobber hardt for å få til en allianse med ungdommene rundt en innleggelse. Enkelte ganger kan det være behov for å utrede ungdommer uten at de har samtykket til oppholdet selv. Da vil oppholdet hjemles av en tvangsparagraf etter Psykisk helsevernloven.

Personalet

Fagteam består av overlege, psykologspesialister, klinisk sosionom og leger i spesialisering. Miljøterapeutgruppa består av sykepleiere, barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer. I tillegg har vi husmor, helsesekretær, rengjører og seksjonsleder. Miljøterapeutene jobber i turnus på dag og kveld, og det er egne nattevaktsstillinger. Nattevaktene er våkne og tilgjengelige hele natten.

Seksjonsleder: Henny Brenna

Kontakt

BUPA, Adlers gate 37-39

Besøksadresse
Adlers gate 37-39(Google maps)
Tønsberg
Telefon
Døgn ungdom: 33 37 59 11 / 33 37 59 41. Poliklinikk intensiv: 33 37 59 11.
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30

Praktisk informasjon

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.