Rus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)

ROP Vestfold tar utgangspunkt i en integrert behandlingsmodell og arbeider etter anbefalinger i ROP-retningslinjene for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. I praksis vil dette si å jobbe i pasientens eget miljø og i et tett samarbeid med relevante tjenesteytere.

Les mer om Rus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)

Rus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)

Hvem er pasientene?

Målgruppen er pasienter med samtidig alvorlig ruslidelse og alvorlig psykisk lidelse. Inntak skjer etter en helhetsvurdering hvor følgende momenter inngår:

 • Alvorlig psykisk lidelse slik de defineres i Nasjonalfaglige retningslinjer for ROP-behandling.  Eksempler på slike lidelser er: bipolar lidelse, schizofreni, angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD), depresjon, personlighetsforstyrrelser, hyperkinetiske forstyrrelser/ADHD, spiseforstyrrelser (Nasjonalfaglige retningslinjer ROP s. 30).
 • Rusmiddelavhengigheten skal være alvorlig og ha en vesentlig påvirkning av den psykiske lidelsen. 
 • Funksjonsnivå. Et viktig kriterium er pasientens funksjonsnivå. Dette inkluderer pasienter som på grunn av sitt lidelsestrykk har vansker med å håndtere dagliglivets utfordringer, som å håndtere økonomi, å klare å møte til avtaler, sosial fungering etc. 
 • Pasienter som «faller mellom alle stoler» i hjelpeapparatet. Det er pasienter hvor det er behov for styrking utover det tilbud som seksjonen i klinikk psykisk helse og rusbehandling eller kommuner kan gi. 
 • En siste forutsetning er som oftest at pasienten selv ønsker livsendringer.

Samhandling med andre

ROP Vestfold er et samhandlingsteam. I praksis vil dette si at behandlingen i ROP ikke står for seg selv, men inkluderer andre hjelpeaktører, både fra kommunale tjenester og fra spesialisttjenesten for øvrig. Det er derfor en forventning at andre aktører bidrar i et forpliktende samarbeid, med felles behandlingsplaner, hvor en møter pasienten sammen og har regelmessige samarbeidsmøter. Samarbeidet vil vanligvis strekke seg over flere år. På grunn av dette er det viktig å legge forholdene til rette for samhandling så fort som mulig. Vårt utgangspunkt er derfor at vurderingen av inntak, og planlegging av behandling, bør skje i tett samarbeid med aktuelle hjelpeaktører.

ROP Vestfold har utviklet en inntaksmodell som kalles HFH (henvendelse før henvisning) hvor en vektlegger muntlig kommunikasjon i vurderings/planleggingsfasen. ROP Vestfold ønsker muntlige henvendelser heller enn skriftlige, og vektlegger at det skal være en lav terskel for å ta kontakt for drøftinger av mulige pasienter.  
 

Metodikk/tilnærming

Utgangspunktet er at kontaktetablering og relasjonsbygging oppstår over tid.  Dette gjelder både i forhold til pasienter og samhandlende instanser på ulike nivåer i hjelpeapparatet.  Dette er fordi ROP behandling er integrert behandling, hvor fire verdier står sentralt i organiseringen av oppfølgingen: 

 • Samtidighet: pasienten får relevante tjenester samtidig
 • Kontinuitet: de samme hjelperne følger opp pasienten over tid
 • Tilgjengelighet: et ambulant tilbud hvor pasienten får hjelp der han oppholder seg (i hjemmemiljø, eller ved opphold i institusjon) 
 • Individuell oppfølging: brukerens eget perspektiv er utgangspunktet i den metodiske tilnærmingen.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utredning og kartlegging rus og psykiatri 
 • Konsultasjon og veiledning 
 • Psykoedukasjon 
 • Koordinering internt i SIV og i forhold til kommunehelsetjenesten
 • Samtalebehandling 
 • Arbeid med familier

Rapporter

Evaluering av ROP Vestfold - Sykehuset Innlandet

Prosjektrapport - Sykehuset i Vestfold

Seksjonsleder: Anders Wivestad.

Kontaktinformasjon

Telefon
Ekspedisjon: 33 37 50 00 , Telefon : 33 34 19 45 / 920 21 524
mandag - fredag 08.30 - 16.00
E-post
Granli
Besøksadresse
Taranrødveien 47(Kart)
3171 SEM

Pasientreiser

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Les mer om Pasientreiser her

Praktisk informasjon

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Mattilbud til pårørende og besøkende

​Pårørende og besøkende henvises til å benytte sykehusets kafé eller kiosk.

I en normalsituasjon serveres det ikke noen form for mat eller drikke til pårørende fra sykehusets postkjøkken i sengeposten.

Pårørende til barn

Minst en av foreldrene, som på grunn av barnets sykdom oppholder seg på sykehuset sammen med barnet store deler av døgnet, får gratis mat.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Postadresse

Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Alle brev som sendes til sykehuset skal sendes til denne adressen. Merk brevet med avdeling eller navn. Postmottaket ved sykehuset registrerer og fordeler all post.

Si din mening - hvordan opplevde du sykehuset?

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du kan gi tilbakemelding her

Trygg behandling – slik kan du bidra selv

Ikke alle skader som oppstår i helsevesenet kan forhindres. Noen er forventede bivirkninger av en ellers nyttig behandling. Skader som infeksjoner, feilmedisinering, liggesår, fall eller komplikasjoner i forbindelse med operasjoner kan i mange tilfeller unngås.

 

Hvordan unngå infeksjoner

 • Vask hendene. God håndhygiene er det enkleste, viktigste og mest effektive tiltaket for å unngå smitte.
 • Katetre, for eksempel urinkateter eller katetre i blodåren, øker risikoen for infeksjoner. Det skal vurderes daglig om slikt utstyr er nødvendig for behandlingen. Gi beskjed til personalet dersom du kjenner smerte, får feber, blir rød eller hoven i områder med slikt utstyr. Det kan være tegn på infeksjon.

Ernæring - råd for deg med lite matlyst

Mange har ikke lyst på mat og spiser derfor mindre når de er innlagt på sykehus. For de fleste har dette liten betydning, men for noen pasienter kan dette føre til at de blir underernært.

God ernæring gir bedre velvære, fører til at sår gror raskere, færre komplikasjoner, gir bedre immunforsvar og er viktig for medisinsk behandling.

Det er viktigere at du spiser, enn hva du spiser.

 • Spis små og hyppige måltider
 • Kom gjerne med ønsker om mat (ønskekost)
 • Ernæringsdrikker
 • Berik maten med fløte eller smør

Aktivitet er viktig

Det er viktig at du både beveger deg og hviler. Aktivitet vil normalisere kroppens naturlige funksjoner. Det bidrar også til å forebygge komplikasjoner.

 • Beveg deg i sengen
 • Sitt oppe i stol ved måltider
 • Beveg deg i og utenfor sengeposten

Liggesår - hvordan du kan bidra for å unngå liggesår

Liggesår er en skade som kan oppstå dersom man ligger eller sitter for lenge i samme stilling.

 • Spør personalet om hjelp dersom du ikke klarer å endre stilling selv.
 • Snakk med personalet dersom du ligger ubekvemt. Vi kan finne en annen madrass eller avlastende puter til deg.
 • Gi beskjed hvis du har vondt noen steder på kroppen etter å ha ligget lenge i ro.

Fall - råd om hvordan du kan bidra til at du unngår fall

Fall er en vanlig årsak til skader blant eldre. Yngre kan også falle lettere ved sykdom.

 • Gi beskjed hvis du er svimmel eller slapp.
 • Avtal med personalet dersom du trenger følge når du er oppe.
 • Bruk stødig fottøy eller sokker med anti-skli.
 • Bruk ganghjelpemiddel (for eksempel rullator).
 • Sitt litt på sengekanten før du reiser deg og be om hjelp dersom du er i tvil hvor mye du orker.
 • Bruk sengehest når du ligger i sengen.

Pårørende bes om å gi beskjed når de forlater pasienter som har økt risiko for å falle.

Medisiner - hva du selv kan gjøre selv for å unngå feilmedisinering

Mange pasienter har flere sykdommer og bruker mange legemidler samtidig. Feilmedisinering fører hvert år til unødvendige pasientskader og dessverre noen dødsfall.

 • Du bør til enhver tid ha med en oppdatert medisinliste fra din fastlege.
 • Under innleggelsen på sykehuset skal du ikke innta medisinene dine selv. Alle medisiner styres av lege og sykepleier.
 • Gi beskjed dersom du får medisiner du ikke kjenner igjen, om du får uventede bivirkninger eller medisinen ikke virker som den skal.
 • Hvis det er gjort endringer i medisinlisten din under innleggelsen, bør du gjennomgå den med lege før utreise. Dette er for å sikre at du vet hvilke medisiner du skal bruke, hvordan og hvorfor du skal bruke dem.

Ved utreise - hva du må huske på før du reiser hjem fra sykehuset

Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du utskrives bør du få vite:

 • Om dine nye medisiner påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.

 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.

 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Nyttige spørsmål når du snakker med helsepersonell for å delta aktivt i din behandling: 

 1. Hva er det som er mitt hovedproblem?
 2. Hva er det jeg selv skal passe på?
 3. Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?
 

 

Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)https://www.siv.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-ropSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)SSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.