Akutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhet

Døgnseksjonen akutt allmennpsykiatri - mottak er en akuttseksjon ved psykiatrisk fylkesavdeling. Seksjonen tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, hvor tilstanden er livstruende eller meget alvorlig.

Les mer om Akutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhet

Akutt allmennpsykiatri - mottak, døgnenhet

  • Seksjonen gir akutt behandling, samt kortere og intensiv utredning av behovet for videre behandling og oppfølging.
  • Seksjonen har en lukket sengepost og har pasienter med affektive lidelser i akutt fase som hovedmålgruppe.
  • Seksjonen er et felles lederområde som også inkluderer en ECT-poliklinikk (Electroconvulsive Therapy).

Seksjonen tar i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. I all hovedsak gjelder dette voksne personer over 18 år. For pasienter under 18 år blir behandlingsansvaret raskt overført til barne- og ungdomspsykiatrien. Seksjonen samarbeider med øvrige akuttposter, og overfører pasientene videre dersom det er behov for ytterligere akuttbehandling.

Seksjonen er lukket og har pasienter med affektive lidelser i akutt fase som målgruppe. Pasienter med meget alvorlig spiseforstyrrelses-problematikk behandles også hos oss, ofte i samarbeid med seksjon for spiseforstyrrelser. Videre har vi av og til innlagt pasienter med allmennpsykiatriske lidelser.

Behandlingstilbud:

Behandling med legemidler, miljøterapi, skjerming, ect-behandling, gruppebehandling, og for anorektikere; "Mat som medisin".

All behandling skjer på individuell basis. I tillegg til medisinsk behandling tilbyr vi miljø- og samtaleterapi. For pasienter med alvorlig depresjon eller annen lidelse kan vi også tilby ECT-behandling. Det er et utstrakt samarbeid med andre avdelinger på sykehuset om somatisk utredning. Som en del av behandlingen inngår også utredning av videre behov for oppfølging. En del av våre pasienter trenger lengre innleggelse enn det vi kan tilby på akuttnivå. Disse pasientene henvises til døgnavdeling på et av de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Pasienter som kan reise direkte hjem etter utskrivelse, henvises til psykiatriske poliklinikker (DPS), kommunale psykiatritjenester, eller oppfølging av fastlege.

Hva skjer ved innleggelse:

Alle pasienter blir tatt i mot av vakthavende lege. Pasienter som blir innlagt mot sin vilje har klagerett. Vi bidrar til å opprette kontakt med Kontrollkommisjonen som er klageorgan for pasienter innlagt på tvang.

Hva skjer ved utskriving:

Alle pasienter blir skrevet ut til videre behandling enten til fastlege, kommunale psykiatritjenester, poliklinisk behandling eller videre døgnbehandling på DPS. Pasienter med spiseforstyrrelser vil kunne bli skrevet ut til videre behandling ved seksjon for spiseforstyrrelser. Vi samarbeider også med regionalt senter for spiseforstyrrelser, RASP, som er tilknyttet Ullevål Universitetssykehus.

Spisetider/måltider:

Frokost, lunsj, middag og kveldsmat til faste tider som er oppslått på seksjonen.

Generelt om døgnseksjonen:

Vår personalgruppe er tverrfaglig og har sykepleiere, psykiater, lege og psykolog. I tillegg har seksjonen en miljøterapeut, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. De aller fleste sykepleierne har videreutdanning i psykiatri, familieterapi eller annen relevant praksis.

Allmennlege, legevakt, privatpraktiserende psykiater og psykologspesialist, behandlere ved distriktspsykiatrisk senter, samt annen spesialisthelsetjeneste kan henvise pasienter til akutt innleggelse ved psykiatrisk akuttmottak. Dette gjelder både pasienter som kommer til frivillig innleggelse, samt pasienter som kommer for tvangsinnleggelse. Vi har videre et samarbeid med politiet.

Seksjonsleder: Terje Wegger
 

Kontakt

Oppmøtested
Ved akutthenvendelse utenom åpningstid, benyttes interkom ved døren.
Telefon
33 37 50 75
Telefonen er betjent hele døgnet.

Praktisk informasjon

Kafe

​”Den blå resept” i Tønsberg

Kafeen ligger i første etasje, inn til høyre når du har gått inn hovedinngangen.

Åpningstider

Mandag til fredag klokken 07.00 – 19.00.
Lørdag – søndag og helligdager vil kafeen holde stengt.

Sykehuset har inngått samarbeid med Narvesen om at de har et utvidet mattilbud dagene kafeen har stengt. Det vil blant annet være mulig å kjøpe middag i porsjonsforpakninger en selv kan varme i mikrobølgeovn i kiosken eller ved vareautomaten.

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

  • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

  • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
  • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
  • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
  • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.