Døgn akutt psykose

Døgn akutt psykose er en av akuttseksjonene ved psykiatrisk fylkesavdeling (PFA). Seksjonen tar imot pasienter fra PFAs døgn akuttmottak og disponerer 15 sengeplasser, hvorav åtte sengeplasser er i en egen skjermingsenhet. Vi tar i mot pasienter over 18 år som har behov for innleggelse som øyeblikkelig hjelp.

Les mer om Døgn akutt psykose

Døgn akutt psykose

Vi tilbyr behandling i den mest akutte fasen av lidelsen, hvor behovet for ytre rammer, tilstedeværelse og trygging er størst. Når tilstanden tilsier det, vil pasienter etter behov søkes videre til andre behandlingsenheter, f.eks til DPS, døgn forsterket psykose, døgn sikkerhet eller tilbakeføres til kommunen/hjemmet.

Hvem hjelper vi?

Døgn akutt psykose tar imot pasienter hvor psykose er en sentral del av tilstandsbildet. Psykose kjennetegnes ved ulike former for brist i oppfatningen av virkeligheten og endringer i oppfattelsen av en selv og omgivelsene. I en akutt fase kan pasienter oppleve hallusinasjoner, vrangforestillinger og uro/angst. Tilstanden kan for noen være ganske kortvarig, for andre representerer den en periodisk forverring av en mer varig lidelse, som for eksempel schizofreni. Pasienter med affektive lidelser kan også bli psykotiske i faser med mani eller dyp depresjon. Mange pasienter strever også med misbruk av rusmidler og/eller medikamenter.

Behandlingstilbud

Behandlingen baseres på en individuell problemforståelse. Dette innebærer ofte en kartlegging av symptomer, utvikling forut for innleggelsen og medisinske forhold. Seksjonen vektlegger en diagnostisk avklaring, først og fremst om pasienten har en psykotisk grunnlidelse eller ikke.

Seksjonen tilstreber å ha en høy miljøterapeutisk bevissthet. Behandlingen kan bestå av:

 • Samtaler
 • Medikamentell behandling
 • Miljøterapi
 • Fysisk aktivitet
 • Samarbeid med familie og øvrige nettverk

Kontinuitet i behandlingen er av stor betydning og vi samarbeider derfor med kommunehelsetjenesten, DPS og pårørende i forbindelse med utskrivelse.
I de tilfeller hvor det er aktuelt blir det gitt tilbud om informasjonssamtaler til pasientens mindreårige barn eller søsken. Pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og vi ønsker å opprette kontakt med dem så tidlig som mulig i behandlingsforløpet.

Litt om oss

Personalet i seksjonen består av psykiatere, leger, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere miljøarbeidere, sosionom og fysioterapeut. De fleste har spesialisering eller videreutdanning innen psykiatri. Personalet er inndelt i team og jobber tverrfaglig.

Allmennlege, legevakt, privatpraktiserende psykiater og psykologspesialist, behandlere ved DPS samt annen spesialisthelsetjeneste kan henvise pasienter til akutt innleggelse. Tvangsinnleggelser må foretas av lege.

Seksjonsleder: Gorm Hassum

Kontakt

Telefon
33 37 50 55. Ved akutthenvendelse utenom åpningstid, benyttes interkom ved døren.
Telefonen er betjent hele døgnet.

Praktisk informasjon

Kafe

​”Den blå resept” i Tønsberg

Kafeen ligger i første etasje, inn til høyre når du har gått inn hovedinngangen.

Åpningstider

Mandag til fredag klokken 07.00 – 19.00.
Lørdag – søndag og helligdager vil kafeen holde stengt.

Sykehuset har inngått samarbeid med Narvesen om at de har et utvidet mattilbud dagene kafeen har stengt. Det vil blant annet være mulig å kjøpe middag i porsjonsforpakninger en selv kan varme i mikrobølgeovn i kiosken eller ved vareautomaten.

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene.

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.