Døgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt - utredning

Utredningsenhet for alderspsykiatri og hukommelsessvikt er fylkesdekkende, og gir tilbud etter henvisning fra lege eller psykolog. Enheten består av utredningspoliklinikk for alderspsykiatri og hukommelsessvikt og døgnenhet for alderspsykiatri og hukommelsessvikt (post 11).

Les mer om Døgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt - utredning

Døgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt - utredning

Utredningsenhet for alderspsykiatri og hukommelsessvikt gir tilbud til personer med:

 • Særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander
 • Debuterende sammensatte lidelser hos eldre over 65 år
 • Diagnostisk uklare tilstander der det er mistanke om demens
 • Demens- og adferdsmessige utfordringer
 • Behov for vurdering av kjøreferdigheter

Det er nært samarbeid mellom poliklinikk og døgnenhet alderspsykiatri - hukommelsessvikt. Innleggelse i døgnenheten tilbys etter vurdering i poliklinikken.

Om døgnenheten

Døgnenheten har seks plasser og innleggelsen varer oftest i tre-fire uker. Det er mulighet for opphold i skjermet enhet med spesielt tett oppfølging fra personale. Det tilbys ikke akuttinnleggelser, og noe ventetid må påregnes.

Døgnenheten og poliklinikken ligger i fredelige omgivelser på Sem. Under oppholdet i døgnenheten får hver pasient en fast behandler (lege/psykolog) og en primærkontakt (syke-/hjelpepleier). Det kan arrangeres omvisning i døgnenheten før innleggelse.

Praktisk informasjon ved innleggelse

 • Det anbefales at en som kjenner pasienten møter sammen med vedkommende på innleggelsestidspunktet
 • Husk å ta med hjelpemidler som er nyttige for pasienten i hverdagen
 • Om mulig, ta med oppdatert medikamentliste
 • Det er mulighet for vask av privat tøy under oppholdet
 • Det er mulighet for besøk under oppholdet

Under oppholdet

Tilbud og aktiviteter under innleggelsen kan være:

 • Vurdering gjort av fysioterapeut
 • Samtale og vurdering ved lege/psykolog/primærkontakt
 • Utprøving av hukommelseshjelpemidler
 • Utendørs aktiviteter
 • Trening i gruppe
 • Dagsturer med døgnenhetens bil
 • Kjøkkenaktiviteter
 • Felles måltider

De forskjellige aktivitetene tilpasses den enkelte pasients behov og ønsker.

Når oppholdet er slutt

Når oppholdet skal avsluttes arrangeres det et tilbakemeldingsmøte for pasient, pårørende og samarbeidspartnere. Det kan tilbys hospitering og veiledning for samarbeidspartnere under oppholdet. Etter endt opphold er det minst en poliklinisk konsultasjon. Det kan også være aktuelt med veiledning til samarbeidspartnere etter endt opphold.

Individuell plan kan settes i gang hvis det er behov for koordinerte tjenester etter oppholdet. Epikrise sendes til henviser etter avsluttet behandling.

Organisering

Døgnenhetens ansatte er psykiater, psykolog, sykepleiere med videreutdanning, hjelpepleiere med videreutdanning, fysioterapeut og ergoterapeut.

I enheten finnes kompetanse innen kognitiv terapi, utprøving av hjelpemidler og Marthe Meo-veiledning.

Det drives forskningsprosjekter i regi enheten. Pasient og pårørende kan bli forespurt om å delta.

Seksjonsleder: Merete Lund Hulaas

Kontakt

Telefon
33 37 50 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
Seksjonen er stengt i juleferie, påskeferie og sommerferie.

Granli

Besøksadresse
Taranrødveien 47(Google maps)
3171 SEM

Praktisk informasjon

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

 • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
 • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
 • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
 • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.