Poliklinikk rus- og psykisk lidelse (ROP)

Poliklinikk ROP - poliklinikk samtidig rus- og psykisk lidelse - behandler pasienter innen følgende fagområder: ruslidelse og rusavhengighet, og alvorlig psykisk lidelse.  

Rusmiddelavhengigheten skal være alvorlig og ha en vesentlig påvirkning på den psykiske lidelsen.

Les mer om Poliklinikk rus- og psykisk lidelse (ROP)

Poliklinikk rus- og psykisk lidelse (ROP)

Utgangspunktet er at kontaktetablering og relasjonsbygging oppstår over tid. Dette gjelder både i forhold til pasienter og samhandlende instanser på ulike nivåer i hjelpeapparatet.

Organisering

Poliklinikk ROP er et treårig prosjekt som startet april 2013.

Målsetningen er å bistå kommunehelsetjenesten og spesialisttjeneste for øvrig med ressurser rettet inn mot de pasientene som pr i dag har et tilbud som blir vurdert som utilstrekkelig. Målsetningen er å etablere pasienten i det allerede eksisterende hjelpeapparatet i Vestfold fylke.

Teamet har målsetning om å være så utadrettet som mulig. I praksis vil dette si å jobbe i pasientens eget miljø og i et tett samarbeid med relevante tjenesteytere.

Det er en stor variasjon i de enkelte kommunene i Vestfold i forhold til hvor godt tilbudet til ROP-pasienter er etablert. Teamets innsats vil variere i forhold til hvilke behov som foreligger, både hos pasient og den enkelte kommune.

Seksjonsleder: Anders Wivestad

Kontakt

Pasientreiser

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Praktisk informasjon

Si din mening - hvordan opplevde du sykehuset?

​Vi ønsker å få dine erfaringer som pasient eller pårørende ved Sykehuset i Vestfold. Det er viktig for at vi skal kunne gi deg og andre pasienter ett enda bedre tilbud. Du kan gi oss tilbakemelding gjennom å svare på vår brukerundersøkelse.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du kan gi tilbakemelding her

MRSA - testing for motstandsdyktige bakterier

Bakterier kan bli motstandsdyktige mot antibiotika.  Det kan få  betydning hvis du  trenger behandling.

Testing for motstandsdyktige bakterier

Du må kontakte fastlegen for å få undersøkt om du er bærer av motstandsdyktige bakterier - MRSA, ESBL, VRE - dersom du:

  • Har vært innlagt, blitt undersøkt eller fått behandling,kirurgi eller for eksempel tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder
  • Dersom du, eller noen i din husstand tidligere har fått påvist disse bakteriene
  • Har arbeidet som helsearbeider i institusjon utenfor Norden siste 12 måneder, eller
  • Har hud/sårinfeksjon eller kronisk hudlidelse og i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

Undersøkelsen hos fastlegen må gjøres senest en uke før du har time ved  de fleste poliklinikker og alle sengeposter  ved Sykehuset i Vestfold siden resultatet skal foreligge før du kommer til sykehuset.

Ikke alle må ta prøve

Ikke alle som skal til undersøkelse eller behandling på sykehuset må ta alle prøvene. Snakk med fastlegen.

Hva er resistens og hvorfor er det viktig å teste mot slike bakterier?

Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Hvorfor ønsker vi ikke disse bakteriene i sykehus?

De fleste som blir smittet av både MRSA, ESBL og VRE vil ikke bli syke. Men pasienter som har betydelig svekket infeksjonsforsvar kan få alvorlige infeksjoner av disse bakteriene. Derfor ønsker vi ikke at disse bakteriene kommer inn i helseinstitusjoner.

Hva skjer hvis det blir påvist at jeg er bærer av slike bakterier?

Dersom undersøkelsen viser at du er bærer av slike bakterier, vil det bli tatt forhåndsregler under behandlingen for å unngå smitte av andre pasienter. Du vil få mer informasjon om dette på sykehuset.

Fotografering og filming

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

  • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.