Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge

“Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge” er et tverrfaglig og nasjonalt prosjekt der hovedmålsettingen er økt kompetanse på forebygging og behandling av livsstilssykdom og overvekt hos barn og unge.

​Arbeidet er forankret i samtlige regionale helseforetak og i primær- og spesialisthelsetjenesten. Sentrale samarbeidspartnere er Helsedirektoratet, Universitet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og aktører i næringslivet. Det er nedsatt arbeidsgrupper og referansegruppe for hele prosjektet med medlemmer fra alle involverte parter. Seksjonsoverlege Samira Lekhal fra Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold leder dette arbeidet. Prosjekt og forskningskoordinator Linda Mathisen fra samme senter deltar i arbeidet som nasjonal kurskoordinator og holder blant annet det praktiske arbeidet rundt prosjektet, kurs, møter og rapporter.
Prosjektet består totalt av 3 delprosjekter.

Delprosjekt 1:
Kompetanseløft hos helsepersonell gjennom nasjonale kurs

Kurs for helsepersonell har som mål å gi økt kompetanse om hvordan i praksis veilede familier med overvekt og fedme gjennom et sunnere kosthold, mer fysisk aktivitet og mindre stillesitting.

Mer informasjon om delprosjekt 1

Dette er et nasjonalt kurs hvor målsettingen også er å tilby helsepersonell lik kunnskap, slik at man kan jobbe mer tverrfaglig og på tvers av regionene. Kurset gir bl.a. praktisk innføring i basis samtaleteknikk og bruk av www.kostverktøyet.no. I tillegg er det fokus på diagnose og utredning, rolle, forebygging og behandling, samt fysisk aktivitet. Kursene annonseres blant annet på Helsedirektoratets og Den norske legeforenings nettsider. Den første kursrunden ble gjennomført i alle regionale helseforetak i løpet av høsten 2016/vinter 2017 med til sammen 338 deltakere. Det er planlagt ytterligere 2 kursrunder og neste kursrunde starter høsten 2017.

Kursinnhold

Kurset går over 3 dager fordelt på 2 + 1 dag. Alle i arbeidsgruppen har vært med å bestemme hva kursene skal inneholde. Hvor mange dager som ble nødvendig for å få med alt relevant innhold og hvem som skulle forelese. Programmet har vært likt i alle helseforetak og inneholdt disse hovedtemaene: 

 • Rolle, forebygging og behandling
 • Diagnose og utredning
 • Riktig og balansert kosthold
 • Kostverktøyet
 • Meningsfylt fysisk aktivitet – motivasjon og mestring
 • Samtalekunst – motiverende samtale, den vanskelige førstesamtalen, familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd
 • Hjemmeoppgave: Egne erfaringer – presentasjon av analyse fra egen arbeidsplass, kasuistikk og veiledning i plenum

Hjemmeoppgaven gjennomføres mellom kursdag 2 og 3 med et arbeidsomfang på ca 6 timer og 1-2 sider. Flere fra samme kommune/arbeidsplass kan gå sammen for å løse oppgaven som skal gi en oversikt over hvordan deres arbeidsplass jobber med å forebygge og behandle overvekt og fedme hos barn og unge. Det skal også skrives noe om hvordan deltakerne mener at sin arbeidsplass/kommune kan jobbe bedre, hvordan dagens ressurser utnyttes eller kan utnyttes bedre. Oppgaven sendes inn til oss 1 uke før siste kursdag for gjennomlesing. Kursleder Samira Lekhal trekker deretter ut noen av de innsendte oppgavene som blir brukt til diskusjon i plenum for å fremme læring. Dette ble meget godt mottatt av deltakerne på alle kursene i første runde.

Påmelding

Påmelding til kursene skjer gjennom egne påmeldingslinker som kommer omtrent to måneder før kurs i den aktuelle regionen.

 • Påmeldingslink til Helse Sør-Øst
 • Påmeldingslink til Helse Midt-Norge kommer i løpet av september 2017
 • Påmeldingslink til Helse Vest kommer i løpet av november 2017
 • Påmeldingslink til Helse Nord kommer i løpet av januar 2018

Foredragsholdere

Mange gode foredragsholdere er samlet for å gjøre kurset tverrfaglig og holde en høy faglig standard. Noen holder foredrag i alle regionale helseforetak, mens andre kun er med i det foretaket de er ansatt i.

Bilde av Samira Lekhal

Samira Lekhal, seksjonsoverlege, PhD:

Spesialist i indremedisin. Har jobbet med behandling av overvekt hos voksne, barn og unge i mer enn ti år. Ledet overvektspoliklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Jobber nå som seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt, seksjon barn og unge i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Tidligere studert psykologi med spesiell interesse for endring av helseatferd, motivasjon og livsstilsendring. Leder prosjektet “Fra kunnskap til handling” som er et nasjonalt prosjekt med målsetting om økt kompetanse hos helsepersonell og andre faggrupper som jobber med barn og unge.


Bilde av Hanna Flækøy Skjåkødegård

Hanna Flækøy Skjåkødegård, spesialfysioterapeut, MSc og PhD-stipendiat:

Spesialfysioterapeut med mastergrad i klinisk helsevitenskap, studieretning fedme og helse fra NTNU. Har siden januar 2013 jobbet ved Poliklinikk for overvekt (PFO), Haukeland Universitetssykehus. Har jobbet i en tredelt stilling som spesialfysioterapeut og forskningsmedarbeider ved PFO og som rådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Er nå PhD-stipendiat i fulltid ved Universitetet i Bergen.


Bilde av Knut Løndal

Knut Løndal, professor:

Utdannet allmennlærer og faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Han har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole og arbeider til daglig ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I sin forskning har han spesielt interessert seg for fysisk aktiv lek og selvbestemt fysisk aktivitet blant barn og ungdom, og om hvordan dette bidrar til helhetlig utvikling og læring. Han har i mange år vært involvert i studier som undersøker fysisk aktivitet blant barn og ungdom med overvekt og fedme. Fikk professorat ved Høgskolen i Oslo i starten av 2017.

Bilde av Yngvild Sørebø Danielsen

Yngvild Sørebø Danielsen, psykologspesialist, PhD:

Psykologspesialist med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har jobbet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for spiseforstyrrelser og poliklinikk for overvekt ved Haukeland Universitetssykehus. Hun skrev doktorgrad om familiebasert kognitiv atferdsterapi i behandling av fedme hos barn og har skrevet læreboken "Fedme hos barn. Intervensjoner og atferdsendringer i praksis". Hun er nå postdoktor ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen.
 

Bilde av Kari Glavin

Kari Glavin, professor:

Sykepleier og helsesøster med tilleggsutdanning i pedagogikk og administrasjon. Hun har doktorgrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Vært leder for Utviklingssenter for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Oslo, samt skrevet flere lære- og fagbøker. Er en aktiv forsker og har publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter både på temaet overvekt, barseldepresjon og andre emner relatert til helsestasjonstjenesten. Arbeider for tiden som professor ved Høgskolen Diakonova og Høgskolen i Oslo og Akershus.
  

Bilde av Tove Drilen

Tove Drilen, klinisk ernæringsfysiolog:

Utdannet klinisk ernæringsfysiolog i 2006 ved Universitetet i Oslo (bachelorgrad fra La Trobe University i Melbourne, Australia). Jobbet med overvektige barn og familier i 10 år. Var ansatt ved St Olavs hospital fra 2006-2014. Jobbet ved Friskliv og mestring i Trondheim kommune. Våren 2015 startet hun opp i en 50 % stilling som prosjektleder for kostverktøyet ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon. Kostverktøyet er et nettsted for familier med overvekt, og for helsepersonell som jobber med denne målgruppen.

Bilde av Pétur Benedikt Júlíusson

Pétur Benedikt Júlíusson, overlege/postdoktor:

Legeutdannelse i Reykjavik. Spesialist i barnesykdommer fra 2000 og PhD i 2010 med avhandlingen «Overweight and obesity in Norwegian children: trends, current prevalence, effects of socio-demographic factors and parental perception». Stillinger per dags dato: Overlege ved Barneklinikken og Poliklinikk for overvekt - barn, Haukeland Universitetssykehus. Postdoktor ved Universitetet i Bergen. Seniorforsker ved Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Leder to forskningsgrupper (BERG, BarneBORG) med fokus på vekst og utvikling av barn og unge samt behandling av barn og unge med sykelig overvekt.

Bilde av Rønnaug Astrid Ødegård

Rønnaug Astrid Ødegård, overlege dr med Førsteamanuensis II:

Barnelege med endokrinologi som spesialfelt. Har bygget opp fagområdet barnefedmebehandling ved St Olavs Hospital fra 2003 hvor kliniske forskningsprosjekter regionalt og nasjonalt har vært en del av utviklingsarbeidet. Fagleder for Barnefedme i masterstudiet Fedme og helse ved Det medisinske fakultetet NTNU.


Samarbeidspartnere

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold eier prosjektet, men dette er et samarbeidsprosjekt på tvers av alle de regionale helseforetakene; Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Nord, samt Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.

Evaluering fra deltakere under første kursrunde

Vi brukte et evalueringsskjema som er standard fra Sykehuset i Vestfold. Dette skjemaet tar for seg det kliniske, teoretiske og praktiske innholdet i kurset, samt samlet forventninger, læringsmetoder og kommentarer.

Totalt mottok vi 270 av 338 evalueringsskjemaer. Disse ble utlevert i papirform etter lunsj siste kursdag og innsamlet ved kursets slutt. Jevnt over er deltakerne fornøyde med kurset.

Evalueringsrapport etter første kursrunde

Kontaktperson

Linda Mathisen

Prosjekt- og forskningsskoordinator
Nasjonal kurskoordinator
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold HF
E-post: linda.mathisen@siv.no
Telefon: 33 34 25 89 eller 922 28 679

Delprosjekt 1: kurs 2017/2018


Delprosjekt 2:
Kompetanseløft for ansatte i barnehage, skole og SFO

Kompetanseløftet skal gjøres gjennom nasjonale kurs for ansatte. Hovedmålsetting for arbeidsgruppen er å utarbeide kurs og kursmateriell for ansatte i barnehage, skole og SFO.

Mer informasjon om delprosjekt 2

Dette vil kunne bidra til økt kompetanse til å bruke nasjonale og internasjonale retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet i daglig praksis. Arbeidet har planlagt oppstart høsten 2017. Parallelt skal arbeidsgruppen styrke kunnskapsgrunnlaget for barna selv i barnehage skole og SFO. Arbeidsgruppen skal, sammen med aktører som i dag tilby læreverktøy til barn, bidra til å videreutvikle og fornye eksisterende læringsverktøy og stimulere til lek og engasjement.

Det ble i forrige referansegruppemøte besluttet at dette delprosjektet skal drives av Høgskolen i Oslo og Akershus, men driftsplanen er ikke helt klar enda. 

Påmelding

Påmelding til kursene skjer gjennom egne påmeldingslinker som kommer omtrent to måneder i forkant av kursene.

Mer informasjon kommer.

Kontaktperson

Linda Mathisen

Prosjekt- og forskningsskoordinator
Nasjonal kurskoordinator
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold HF
E-post: linda.mathisen@siv.no
Telefon: 33 34 25 89 eller 922 28 679

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Oslo og Akershus

GreeNudge
Delprosjekt 3:
Kunnskapsrapporten «Mulighetsrommet – Hvordan få forbrukere til å velge sunnere»?

Dette prosjektet har hatt fokus på hvordan situasjonsfaktorer kan påvirke forbrukere til å velge sunnere.

Mer informasjon om delprosjekt 3

Delprosjekt 3 ledes av seksjonsoverlege Samira Lekhal og leder i GreeNudge Knut Ivar Karevold. WHO og andre internasjonale rapporter anbefaler å utforme helsefremmende omgivelser slik at befolkningens valg kan dreies i en litt sunnere retning over tid og skape positive helseeffekter. Endringer i situasjon eller kontekst der forbrukerne faktisk beslutter hva de skal kjøpe og spise, kalles atferdsøkonomiske virkemidler. Rapporten er basert på analyse av mer enn 700 studier og gir et forskningsbasert perspektiv på hvordan utformingen av utsalgssteder som dagligvare og kantine påvirker valg av mat.

Målsetting om økt kompetanse og kunnskap om forbrukeratferd med fokus på tiltak som medfører at forbruker velger sunnere alternativer. Første del av arbeidet var å lage en vitenskapelig rapport om forbrukeratferd. Arbeidet ble gjennomført som et samarbeid mellom Nofima, SIFO, UiO, Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og GreeNudge.

Rapporten er ferdigstilt og ble lansert 30.03.17. på Næringslivets Hus med 250 påmeldte fra næringen, direktorat og departement.  Hovedsponsorer på arbeidet er TINE og NorgesGruppen. I tillegg sponset NHO mat og drikke selve lanseringsdagen med opptrykk av rapporter, servering og konferanserom. 

Rapporten

Full rapport

Sammendrag av rapport

Samarbeidspartnere og sponsorer

GreeNudge
Nofima Matforskningsinstituttet
SIFO Statens institutt for forbruksforskning
NorgesGruppen
TINE
NHO mat og drikke


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.