HELSENORGE

Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge

“Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge” er et tverrfaglig og nasjonalt prosjekt der hovedmålsettingen er økt kompetanse på forebygging og behandling av livsstilssykdom og overvekt hos barn og unge.

​Arbeidet er forankret i samtlige regionale helseforetak og i primær- og spesialisthelsetjenesten. Sentrale samarbeidspartnere er Helsedirektoratet, Universitet i Oslo, OsloMet og aktører i næringslivet. Det er nedsatt arbeidsgrupper og referansegruppe for hele prosjektet med medlemmer fra alle involverte parter. Seksjonsoverlege Samira Lekhal fra Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold leder dette arbeidet. Prosjekt og forskningskoordinator Linda Mathisen fra samme senter deltar i arbeidet som nasjonal kurskoordinator og holder blant annet det praktiske arbeidet rundt prosjektet, kurs, møter og rapporter.
Prosjektet består totalt av 3 delprosjekter.

Delprosjekt 1:
Kompetanseløft hos helsepersonell gjennom nasjonale kurs

Kurs for helsepersonell har som mål å gi økt kompetanse om hvordan i praksis veilede familier med overvekt og fedme gjennom et sunnere kosthold, mer fysisk aktivitet og mindre stillesitting.

Mer informasjon om delprosjekt 1

Kompetanseløft for helsepersonell gjennom nasjonale kurs. Kurs for helsepersonell gjennomføres i alle regionale helseforetak og har p.t. gjennomført tre kursrunder fra 2016-2019.

Kursene har som mål å gi økt kompetanse om hvordan i praksis veilede familier med overvekt og fedme gjennom et sunnere kosthold, mer fysisk aktivitet og mindre stillesitting. Kurset gir bl.a. praktisk innføring i basis samtaleteknikk og bruk av www.kostverktoyet.no. I tillegg er det fokus på diagnose og utredning, rolle, forebygging og behandling, samt fysisk aktivitet.

Dette arbeidet er forankret i samtlige regionale helseforetak og i primær- og spesialisthelsetjenesten. Sentrale samarbeidspartnere er Helsedirektoratet, Universitet i Oslo og OsloMET.

De tre kursrundene ble gjennomført i alle regionale helseforetak fra høsten 2016 til våren 2019 med til sammen 917 deltakere. Det har i 2020 vært lagt vekt på effekten av arbeidet gjennom en etterevaluering. Dette for å se om arbeidet har bidratt til at kursdeltakerne jobber mer i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge etter gjennomført kurs. Se rapporten «Oppsummerende evaluering og effekt av delprosjekt 1». Nye kurs er planlagt i 2021.

Overlege Samira Lekhal ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold leder arbeidet. Prosjekt- og forskningskoordinator Linda Mathisen deltar i arbeidet som nasjonal kurskoordinator og gjør blant annet det praktiske arbeidet rundt kurs, møter og rapporteringer.

Portrettbilde av Samira Lekhal

Samira Lekhal

Portrettbilde av Linda Mathisen

Linda Mathisen


Kursinnhold

Kurset går over to dager. Programmet er likt i alle helseforetak og inneholder disse hovedtemaene: 

 • Rolle, forebygging og behandling
 • Diagnose og utredning
 • Riktig og balansert kosthold
 • Kostverktøyet
 • Meningsfylt fysisk aktivitet – motivasjon og mestring
 • Samtalekunst – motiverende samtale, den vanskelige førstesamtalen, familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd
 • Hjemmeoppgave: Egne erfaringer – presentasjon av analyse fra egen arbeidsplass, kasuistikk og veiledning i plenum

Hjemmeoppgaven gjennomføres før kurset med et arbeidsomfang på 4-5 timer og 1-2 sider. Dette vil deltakere få informasjon om på e-post. Flere fra samme kommune/arbeidsplass kan gå sammen for å løse oppgaven som skal gi en oversikt over hvordan deres arbeidsplass jobber med å forebygge og behandle overvekt og fedme hos barn og unge. Det skal også skrives noe om hvordan deltakerne mener at sin arbeidsplass/kommune kan jobbe bedre, hvordan dagens ressurser utnyttes eller kan utnyttes bedre. Oppgaven sendes inn til oss 1 uke før første kursdag for gjennomlesing. Kursleder Samira Lekhal trekker deretter ut noen av de innsendte oppgavene som blir brukt til diskusjon i plenum for å fremme læring. Dette ble meget godt mottatt av deltakerne på alle kursene i første runde.

Påmelding

Foreløpig ingen nye kurs.

Foredragsholdere

Mange gode foredragsholdere er samlet for å gjøre kurset tverrfaglig og holde en høy faglig standard. Noen holder foredrag i alle regionale helseforetak, mens andre kun er med i det foretaket de er ansatt i.

Portrettbilde av Samira Lekhal

Samira Lekhal, seksjonsoverlege, PhD:

Spesialist i indremedisin og doktorgrad på forebygging av overvekt og hjerte-/karsykdom. Har jobbet med behandling av overvekt hos voksne, barn og unge i mer over 11 år. Etablerte og ledet overvektspoliklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Jobber nå som seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt Seksjon barn og unge i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Tidligere studert psykologi med spesiell interesse for endring av helseatferd, motivasjon og livsstilsendring. Initiativtaker og leder av hele prosjektet “Fra kunnskap til handling” som er et nasjonalt tverrfaglig prosjekt med målsetting om å forebygge  overvekt og  livsstilssykdom hos barn og unge. Samira leder også kompetanseløftet «SunnereBarn», som er delprosjekt 2 og det er initiert samarbeid mellom sentrale forskningsinstitusjoner og matvareindustrien for å bidra til å fremme sunnere kostholdsvaner hos forbrukere.


Bilde av Hanna Flækøy Skjåkødegård

Hanna Flækøy Skjåkødegård, spesialfysioterapeut, MSc og PhD-stipendiat:

Spesialfysioterapeut med mastergrad i klinisk helsevitenskap, studieretning fedme og helse fra NTNU. Har siden januar 2013 jobbet ved Poliklinikk for overvekt (PFO), Haukeland Universitetssykehus. Har jobbet i en tredelt stilling som spesialfysioterapeut og forskningsmedarbeider ved PFO og som rådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Er nå PhD-stipendiat i fulltid ved Universitetet i Bergen.


Bilde av Knut Løndal

Knut Løndal, professor:

Utdannet allmennlærer og faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole og arbeider til daglig ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet. I sin forskning har han spesielt interessert seg for fysisk aktiv lek og selvbestemt fysisk aktivitet blant barn og ungdom, og om hvordan dette bidrar til helhetlig utvikling og læring. Han har i mange år vært involvert i studier som undersøker fysisk aktivitet blant barn og ungdom med overvekt og fedme. Fikk professorat ved Høgskolen i Oslo i starten av 2017.

Bilde av Yngvild Sørebø Danielsen

Yngvild Sørebø Danielsen, psykologspesialist, PhD:

Psykologspesialist med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har jobbet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for spiseforstyrrelser og poliklinikk for overvekt ved Haukeland Universitetssykehus. Hun skrev doktorgrad om familiebasert kognitiv atferdsterapi i behandling av fedme hos barn og har skrevet læreboken "Fedme hos barn. Intervensjoner og atferdsendringer i praksis". Jobber nå som psykologspesialist ved Avdeling for spiseforstyrrelser, Haukeland Universitetssykehus.
 

Bilde av Kari Glavin

Kari Glavin, professor:

Sykepleier og helsesøster med tilleggsutdanning i pedagogikk og administrasjon. Hun har doktorgrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Vært leder for Utviklingssenter for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Oslo, samt skrevet flere lære- og fagbøker. En aktiv forsker og har publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter både på temaet overvekt, barseldepresjon og andre emner relatert til helsestasjonstjenesten. Arbeider for tiden som professor ved VID vitenskapelige høgskole.
  

Bilde av Tove Drilen

Tove Drilen, klinisk ernæringsfysiolog:

Utdannet klinisk ernæringsfysiolog i 2006 ved Universitetet i Oslo (bachelorgrad fra La Trobe University i Melbourne, Australia). Jobbet med overvektige barn og familier i 10 år. Var ansatt ved St Olavs hospital fra 2006-2014. Jobbet ved Friskliv og mestring i Trondheim kommune. Våren 2015 startet hun opp i en 50 % stilling som prosjektleder for kostverktøyet ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon. Kostverktøyet er et nettsted for familier med overvekt, og for helsepersonell som jobber med denne målgruppen.

Bilde av Pétur Benedikt Júlíusson

Pétur Benedikt Júlíusson, overlege/postdoktor:

Spesialist i barnesykdommer fra 2000 og PhD i 2010 med avhandlingen «Overweight and obesity in Norwegian children: trends, current prevalence, effects of socio-demographic factors and parental perception”. Overlege ved Barneklinikken og Poliklinikk for overvekt - barn, Haukeland Universitetssykehus. Professor ved Universitetet i Bergen. Seniorforsker ved Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Leder to forskningsgrupper (BERG, BarneBORG) med fokus på vekst og utvikling av barn og unge samt behandling av barn og unge med sykelig overvekt.

Bilde av Rønnaug Astrid Ødegård

Rønnaug Astrid Ødegård, overlege dr med Førsteamanuensis II:

Barnelege med endokrinologi som spesialfelt. Har bygget opp fagområdet barnefedmebehandling ved St Olavs Hospital fra 2003 hvor kliniske forskningsprosjekter regionalt og nasjonalt har vært en del av utviklingsarbeidet. Fagleder for Barnefedme i masterstudiet Fedme og helse ved Det medisinske fakultetet NTNU.

Bilde av Nina Misvær

Nina Misvær, førstelektor:

Jobber som førstelektor på Fakultet for helsefag ved OsloMet.Har blant annet forsket på ungdom med overvekt. Og hun har mer enn 20 års erfaring som helsesøster på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Nina har også vært medforfatter i en rekke brosjyrer og bøker om ulike temaer til bruk på helsestasjoner og apotek.

Samarbeidspartnere

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold eier prosjektet, men dette er et samarbeidsprosjekt på tvers av alle de regionale helseforetakene; Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Nord, samt OsloMet, Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.

RapporterReferansegruppe

«Fra kunnskap til handling» har en bredt sammensatt referansegruppe der sammensetningen av gruppen reflekterer delprosjektene. Det holdes jevnlige og orienterende møter årlig for overordnet å diskutere videre plan.

 • Hilde Skyvulstad, samhandlingssjef/kommuneoverlege, Helsedirektoratet Sarpsborg.
 • Petter Brubakk, administrerende direktør, NHO Mat og drikke.
 • Lene Frost Andersen, instituttleder IMB, Universitetet i Oslo.
 • Rønnaug Ødegård, avdelingssjef barne og ungdomsklinikken St. Olavs hospital, forsker Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon Midt-Norge, førsteamanuensis NTNU.
 • Sølvi Helseth, professor OsloMet, helsesøsterutdanningen.
 • Jorunn Sundgot-Borgen, professor, Norges Idrettshøyskole.
 • Per Møller Axelsen, brukerrepresentant, Landsforeningen for overvektige.
 • Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør, Barne- og ungdomshelse, Helsedirektoratet
 • Jøran Hjelmesæth, professor Universitetet i Oslo, leder Nasjonalt råd for ernæring, senterleder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.
 • Samira Lekhal, PhD, seksjonsoverlege Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold. Initiativtaker og prosjektleder Fra kunnskap til handling.

Arbeidsgruppe

Fra kunnskap til handling er organisert som et tverrfaglig samarbeid med representanter fra samtlige regionale helseforetak og ulike forskningsmiljøer, samt høgskole og universitet. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold leder overordnet prosjekt ved overlege Samira Lekhal. Denne arbeidsgruppen jobber spesifikt med gjennomføringen av delprosjekt 1 og ble etablert i 2015. Noen av deltakerne har tilkommet etter hvert.

 • Pétur Benedikt Júlíusson, Avdelingsdirektør professor Folkehelseinstituttet, Universitet i Bergen. Overvektpoliklinikken, Haukland Universitet Sykehus.
 • Rønnaug Ødegård, Overlege dr. med. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt, St. Olavs og førsteamanuensis NTNU.
 • Sølvi Helseth, Professor og prodekan Forskning og utvikling Fakultetet for Helsefag OsloMet.
 • Nina Misvær, Førsteamanuensis OsloMet, Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
 • Kari Glavin, Professor og studieleder master og videreutdanninger, VID vitenskapelige høgskole.
 • Knut Løndal, Professor OsloMet, Lærerutdanningen.
 • Ann-Karin Andorsen, Regional koordinator for sykelig overvekt, Helse Nord, Nordlandssykehuset.
 • Linn-Anett Rirud, Sykepleier og koordinator overvekt og fedme hos barn Barneavdelingen og koordinator Lærings- og mestrings senteret, Hammerfest sykehus.
 • Ketil Mevold, Overlege barneavdelingen Nordlandssykehuset.
 • Yngvild Danielsen, PhD, psykologspesialist, Institutt for klinisk psykologi, Universitet i Bergen.
 • Hanna Flækøy Skjåkødegård, spesialfysioterapeut, MSc, PhD-stipendiat Universitetet i Bergen.
 • Tove Drilen, Klinisk ernæringsfysiolog, Regionalt senter for forskning og innovasjon, St. Olavs Hospital, Trondheim og Friskliv og mestring i Trondheim kommune.
 • Linda Mathisen, Prosjekt- og forskningskoordinator Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør Øst, Sykehuset i Vestfold. Nasjonal prosjektkoordinator i prosjektet.
 • Samira Lekhal, PhD, overlege Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold. Leder prosjektet og arbeidsgruppen.

Kontaktperson

Linda Mathisen

Prosjekt- og forskningsskoordinator
Nasjonal kurskoordinator
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold
E-post: linda.mathisen@siv.no
Telefon: 33 34 25 89 eller 922 28 679

 
 


Delprosjekt 2:
Kunnskapsløft for ansatte i barnehage og SFO

SunnereBarn har som hovedmålsetting å fremme sunnere kosthold, økt matglede, økt kunnskapsnivå og endring i det faktiske mattilbud i barnehage og SFO.

Mer informasjon om delprosjekt 2

 • SunnereBarn bidrar til bedre kosthold og økt matglede blant alle barn i barnehage og SFO og utjevner dermed sosiale forskjeller i kosthold.
 • SunnereBarn tilbyr e-læringskurs, opplæringsmateriell og kunnskap som letter og effektiviserer arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen for barnehage og SFO.
 • SunnereBarn er et kostnadsfritt kunnskapsløft.

SunnereBarn bidrar til økt kompetanse og bruk av nasjonale og internasjonale retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet i daglig praksis. Arbeidet startet opp høsten 2017 og fikk navnet SunnereBarn. Islutten av 2017 mottok dette delprosjektet midler fra GjensidigeStiftelsen som en del av deres kostholdssatsning og SunnereBarn substitueres av flere samarbeidspartnere fra offentlig, frivillig og privat sektor.

Prosjektet SunnereBarn inngår i det nasjonale kompetanseprosjektet «Fra kunnskap til handling». Fra kunnskap til handling har som målsetting å bidra til forebygging av overvekt og livsstilssykdom hos barn og unge. Prosjektet er initiert og ledet av seksjonsoverlege Samira Lekhal ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Seksjon barn og unge ved Sykehuset i Vestfold. Delprosjektet SunnereBarn gjennomføres i samarbeid med GreeNudge Health AS.

SunnereBarn er en nettportal (www.sunnerebarn.no) som formidler e-læringskurs, opplæringsmateriell og kunnskapsbase. I tillegg tilbyr SunnereBarn også et nettbasert evalueringsverktøy; Måltidssjekken. Dette er et skåringsverktøy som evaluerer arbeid med mat og måltid. Gjennomføres ved oppstart og deretter hvert år. Måltidssjekken er god hjelp for å evaluere egen praksis og det faktiske mattilbudet, planlegge nye initiativ og måle fremgang i arbeidet. 

I 2019 har SunnereBarn bidratt til sunnere kosthold og økt matglede for 35 000 barn og 4 000 ansatte i barnehage og SFO.

Kurs

Kurs skjer gjennom e-læring med mulighet for egne tilleggskurs i kommuner.

Nettportal


PhD-prosjekt

GreeNudge Health AS mottok midler fra Forskningsrådet med prosjektperiode 2020-2023 til en nærings-PhD. Samira Lekhal er hovedveileder for stipendiat Kristin Fjæra Eng som jobber med en næringsdoktorgrad innen helsevitenskap på OsloMet. 

Prosjektet skal evaluere effekten av nettbasert kunnskapsløft i barnehage og se på endringer i det faktiske mattilbudet, med fokus på økt bruk av produkter merket med Nøkkelhullet. Videre skal man evaluere prosjektet hvorvidt endring i mattilbudet er relatert til kvalitet i andre fagområder som inngår i barnehagens rammeplan.

Kontaktperson

Linda Mathisen

Prosjekt- og forskningsskoordinator
GreeNudge Health AS
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold HF
E-post: linda.mathisen@siv.no
Telefon: 33 34 25 89 eller 922 28 679

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Oslo og Akershus GreeNudge
 • Gjensidigestiftelsen
 • BI
 • Sykehuset i Vestfold
 • Opplysningskontoret for frukt og grønt
 • Opplysningskontoret for Brød og korn
 • Landslaget for mat og helse i skolen
 • Røde Kors - Henry
 • Unicef
 • Mills
 • Bama
 • Asko
 • NorgesGruppen
 • Nortura
 • Lerøy


Delprosjekt 3:   
Forbrukerkunnskap

Målsetting om økt forbrukerkunnskap med fokus på tiltak som medfører at forbruker velger sunnere alternativer.

Mer informasjon om delprosjekt 3

Hvordan fremme sunnere valg hos forbruker?

Som et tredje ledd i kunnskapsløftet gjennom Fra kunnskap til handling, var det viktig å få med kunnskapen om forbruker. Hva gjør at forbruker velger det de gjør, og hvordan kan man «nudge»/dytte forbruker i riktig retning av et sunnere valg?

Første del av arbeidet var å lage en vitenskapelig rapport om forbrukeratferd og situasjonsfaktorer. Dette arbeidet ble gjennomført som et samarbeid mellom NOFIMA, SIFO, UiO, Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold og GreeNudge ved Karevold, som ledet dette delprosjektet sammen med Samira Lekhal. Rapporten er en beskrivende oppsummering av forskningsfunn som viser hvordan utforming av matvareprodukter, dagligvareforretninger, restauranter og skoler påvirker hva folk kjøper. Rapporten ble ferdigstilt i 2017 og lansert 30.03.17. GreeNudge Health AS er et bindeledd mellom frivillig, offentlig og privat sektor/næring for å fremme helse og bærekraft.

Mulighetsrommet – Hvordan påvirke forbruker til å ta sunnere valg?

 • Basert på en samlet vurdering av forskningen, anbefaler rapporten at helsemyndighetene og matindustrien tar i bruk og evaluerer situasjonsbestemte virkemidler.
 • Det er grunn til å tro at virkemidlene kan påvirke norske forbrukere til å velge litt sunnere og dermed kan virke helsefremmende.
 • Vi har nok kunnskap til å prøve ut situasjonsbestemte virkemidler, men trenger mer forskningsbasert kunnskap på hvordan norske forbrukere påvirkes og hvordan virkemidlene kan bli mer treffsikre i forhold til større deler av befolkningen.

Situasjonsorienterte virkemidler forklares slik: «Ved å endre situasjonen kan mange små valg ubevisst dreies i litt sunnere retning, ig iver tid skape positive helseeffekter». Rapporten er gjengitt i flere arbeider, bl.a. i Helsedirekatoratets rapport «Ti tiltak for å redusere sikdomsbyrden og bedre folkehelsen»

Full rapport

Sammendrag av rapport


Skjærgårdsmatkonferansen 2019

Skjærgårdsmatkonferansen 2019 som et ledd i forbrukerkunnskap. Hvordan kan lokale initiativ bidra til å løse nasjonale utfordringer?

Norge har, som resten av verden, forpliktet seg til FNs bærekraftmål. Sentralt for å fremme et mer bærekraftig samfunn er matproduksjon og forbrukervaner.

Matproduksjon og forbruksvaner bidrar til nesten 70% av våre totale utslipp. Nyere forskning konkluderer overordnet med at de reelle målene på en mer bærekraftig samfunnsstruktur er direkte relatert til våre kostholdsvaner. Fremtidens forbruker bør øke sitt forbruk av frukt, grønnsaker, grove kornsorter, fisk og sjømat. Overordnet må vi spise mer kortreist, bærekraftig og sunn mat. Hva skal til for å dreie forbruker i retning av et sunnere og bærekraftig kosthold?

For å nå nasjonale mål om bærekraft er det også nødvendig å stimulere og motivere lokale ressurser i hele Norge, der lokal mat dyrkes, produseres og spises. Det er her de daglige valgene tas og dermed her de nasjonale målsettingene om sunn og bærekraftig mat til alle blir virkeliggjort.

Samarbeidet med matvareindustrien er her avgjørende for å oppnå resultater over tid. Norske matvareprodusenter og utsalgssteder har forpliktet seg til å bidra i dette arbeidet, blant annet gjennom Intensjonsavtalen for bedre kosthold.

Konferansen ble avholdt i Oseberg kulturhus med stor fagtyngde, nasjonal tyngde og lokale ressurser. Konferansen ble gjennomført av GreeNudge Health AS og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ledet av seksjonsoverlege Samira Lekhal som var var fagansvarlig for konferansen og prosjekt- og forskningskoordinator Linda Mathisen som var prosjektleder for konferansen.

Skjærgårdsmat i sin helhet er et 3-delt prosjekt hvor delprosjekt 1 var å lage en nasjonal konferanse.

PhD-prosjekt

Samira Lekhal er hovedveileder for Helena Slapø som tar en næringsdoktorgrad innen atferdsøkonomi på OsloMet, finansiert av Forskningsrådet. PhD-prosjektet omhandler hvordan man mest effektivt påvirker forbrukere til å velge sunne og miljøvennlig matvarer i dagligvarebutikker.

Samarbeidspartnere og sponsorer

GreeNudge Health AS, Nofima Matforskningsinstituttet, SIFO Statens institutt for forbruksforskning, OsloMet, BI, Opplysningskontoret for frukt og grønt, Opplysningskontoret for brød og korn, S-HUB – Sustainability Hub Norway, NorgesGruppen, Mills, ASKO, Bama, Lerøy, Nordic Choice Hotels, NHO mat og drikke og GjensidigeStiftelsen.

Videreføring av arbeidet

Arbeidet har blitt viderefør i regi av GreeNudge Health.Fant du det du lette etter?