Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge

“Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge” er et tverrfaglig og nasjonalt prosjekt der hovedmålsettingen er økt kompetanse på forebygging og behandling av livsstilssykdom og overvekt hos barn og unge.

​Arbeidet er forankret i samtlige regionale helseforetak og i primær- og spesialisthelsetjenesten. Sentrale samarbeidspartnere er Helsedirektoratet, Universitet i Oslo, OsloMet og aktører i næringslivet. Det er nedsatt arbeidsgrupper og referansegruppe for hele prosjektet med medlemmer fra alle involverte parter. Seksjonsoverlege Samira Lekhal fra Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold leder dette arbeidet. Prosjekt og forskningskoordinator Linda Mathisen fra samme senter deltar i arbeidet som nasjonal kurskoordinator og holder blant annet det praktiske arbeidet rundt prosjektet, kurs, møter og rapporter.
Prosjektet består totalt av 3 delprosjekter.

Referansegruppe

Det ble etablert en referansegruppe for hele prosjektet der sammensetningen av gruppen reflekterer delprosjektene. Det holdes jevnlige og orienterende møter ca hvert år for overordnet å diskutere videre plan.

 • Hilde Skyvulstad, samhandlingssjef/kommuneoverlege, Helsedirektoratet Sarpsborg.
 • Petter Brubakk, administrerende direktør NHO Mat og drikke.
 • Lene Frost Andersen, instituttleder IMB, Universitetet i Oslo.
 • Rønnaug Ødegård, overlege og pediater regionalt senter for sykelig overvekt, barne og ungdomsklinikken, LBK-NTNU.
 • Sølvi Helseth, professor OsloMet, helsesøsterutdanningen.
 • Jorunn Sundgot-Borgen, professor, Norges Idrettshøyskole.
 • Per Møller Axelsen, brukerrepresentant, Landsforeningen for overvektige.
 • Knut Ivar Karevold, PhD, førsteamanuensis medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Direktør GreeNudge. Prosjektleder delprosjekt 3.
 • Jøran Hjelmesæth, professor Universitetet i Oslo, senterleder senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.
 • Samira Lekhal, PhD, seksjonsoverlege ved senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold. Initiativtaker og leder prosjektet.


Delprosjekt 1:
Kompetanseløft hos helsepersonell gjennom nasjonale kurs

Kurs for helsepersonell har som mål å gi økt kompetanse om hvordan i praksis veilede familier med overvekt og fedme gjennom et sunnere kosthold, mer fysisk aktivitet og mindre stillesitting.

Mer informasjon om delprosjekt 1

Kompetanseløft for helsepersonell gjennom nasjonale kurs. Kurs for helsepersonell gjennomføres i alle regionale helseforetak og har p.t. gjennomført 2 runder med oppstart høsten 2016.

Kursene har som mål å gi økt kompetanse om hvordan i praksis veilede familier med overvekt og fedme gjennom et sunnere kosthold, mer fysisk aktivitet og mindre stillesitting. Kurset gir bl.a. praktisk innføring i basis samtaleteknikk og bruk av www.kostverktoyet.no. I tillegg er det fokus på diagnose og utredning, rolle, forebygging og behandling, samt fysisk aktivitet.

Dette arbeidet er forankret i samtlige regionale helseforetak og i primær- og spesialisthelsetjenesten. Sentrale samarbeidspartnere er Helsedirektoratet, Universitet i Oslo og Oslo MET. Seksjonsoverlege Samira Lekhal ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold leder dette arbeidet. Prosjekt- og forskningskoordinator Linda Mathisen deltar i arbeidet som nasjonal kurskoordinator og gjør blant annet det praktiske arbeidet rundt kurs, møter og rapporteringer.

De to første kursrundene ble gjennomført i alle regionale helseforetak fra høsten 2016 til våren 2018 med til sammen omtrent 700 deltakere. Det er planlagt ny kursrunde i alle helseforetak høst 2018 til vår 2019.

Kursinnhold

Kurset går over to dager. Programmet er likt i alle helseforetak og inneholder disse hovedtemaene: 

 • Rolle, forebygging og behandling
 • Diagnose og utredning
 • Riktig og balansert kosthold
 • Kostverktøyet
 • Meningsfylt fysisk aktivitet – motivasjon og mestring
 • Samtalekunst – motiverende samtale, den vanskelige førstesamtalen, familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd
 • Hjemmeoppgave: Egne erfaringer – presentasjon av analyse fra egen arbeidsplass, kasuistikk og veiledning i plenum

Hjemmeoppgaven gjennomføres før kurset med et arbeidsomfang på 4-5 timer og 1-2 sider. Dette vil deltakere få informasjon om på e-post. Flere fra samme kommune/arbeidsplass kan gå sammen for å løse oppgaven som skal gi en oversikt over hvordan deres arbeidsplass jobber med å forebygge og behandle overvekt og fedme hos barn og unge. Det skal også skrives noe om hvordan deltakerne mener at sin arbeidsplass/kommune kan jobbe bedre, hvordan dagens ressurser utnyttes eller kan utnyttes bedre. Oppgaven sendes inn til oss 1 uke før første kursdag for gjennomlesing. Kursleder Samira Lekhal trekker deretter ut noen av de innsendte oppgavene som blir brukt til diskusjon i plenum for å fremme læring. Dette ble meget godt mottatt av deltakerne på alle kursene i første runde.

Påmelding

Påmelding til kursene skjer gjennom egne påmeldingslinker som kommer omtrent to måneder før kurs i den aktuelle regionen.

Foredragsholdere

Mange gode foredragsholdere er samlet for å gjøre kurset tverrfaglig og holde en høy faglig standard. Noen holder foredrag i alle regionale helseforetak, mens andre kun er med i det foretaket de er ansatt i.

Bilde av Samira Lekhal

Samira Lekhal, seksjonsoverlege, PhD:

Spesialist i indremedisin og doktorgrad på forebygging av overvekt og hjerte-/karsykdom. Har jobbet med behandling av overvekt hos voksne, barn og unge i mer over 11 år. Etablerte og ledet overvektspoliklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Jobber nå som seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt Seksjon barn og unge i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Tidligere studert psykologi med spesiell interesse for endring av helseatferd, motivasjon og livsstilsendring. Initiativtaker og leder av hele prosjektet “Fra kunnskap til handling” som er et nasjonalt tverrfaglig prosjekt med målsetting om å forebygge  overvekt og  livsstilssykdom hos barn og unge. Samira leder også kompetanseløftet «SunnereBarn», som er delprosjekt 2 og det er initiert samarbeid mellom sentrale forskningsinstitusjoner og matvareindustrien for å bidra til å fremme sunnere kostholdsvaner hos forbrukere.


Bilde av Hanna Flækøy Skjåkødegård

Hanna Flækøy Skjåkødegård, spesialfysioterapeut, MSc og PhD-stipendiat:

Spesialfysioterapeut med mastergrad i klinisk helsevitenskap, studieretning fedme og helse fra NTNU. Har siden januar 2013 jobbet ved Poliklinikk for overvekt (PFO), Haukeland Universitetssykehus. Har jobbet i en tredelt stilling som spesialfysioterapeut og forskningsmedarbeider ved PFO og som rådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Er nå PhD-stipendiat i fulltid ved Universitetet i Bergen.


Bilde av Knut Løndal

Knut Løndal, professor:

Utdannet allmennlærer og faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole og arbeider til daglig ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet. I sin forskning har han spesielt interessert seg for fysisk aktiv lek og selvbestemt fysisk aktivitet blant barn og ungdom, og om hvordan dette bidrar til helhetlig utvikling og læring. Han har i mange år vært involvert i studier som undersøker fysisk aktivitet blant barn og ungdom med overvekt og fedme. Fikk professorat ved Høgskolen i Oslo i starten av 2017.

Bilde av Yngvild Sørebø Danielsen

Yngvild Sørebø Danielsen, psykologspesialist, PhD:

Psykologspesialist med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har jobbet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for spiseforstyrrelser og poliklinikk for overvekt ved Haukeland Universitetssykehus. Hun skrev doktorgrad om familiebasert kognitiv atferdsterapi i behandling av fedme hos barn og har skrevet læreboken "Fedme hos barn. Intervensjoner og atferdsendringer i praksis". Jobber nå som psykologspesialist ved Avdeling for spiseforstyrrelser, Haukeland Universitetssykehus.
 

Bilde av Kari Glavin

Kari Glavin, professor:

Sykepleier og helsesøster med tilleggsutdanning i pedagogikk og administrasjon. Hun har doktorgrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Vært leder for Utviklingssenter for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Oslo, samt skrevet flere lære- og fagbøker. En aktiv forsker og har publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter både på temaet overvekt, barseldepresjon og andre emner relatert til helsestasjonstjenesten. Arbeider for tiden som professor ved VID vitenskapelige høgskole.
  

Bilde av Tove Drilen

Tove Drilen, klinisk ernæringsfysiolog:

Utdannet klinisk ernæringsfysiolog i 2006 ved Universitetet i Oslo (bachelorgrad fra La Trobe University i Melbourne, Australia). Jobbet med overvektige barn og familier i 10 år. Var ansatt ved St Olavs hospital fra 2006-2014. Jobbet ved Friskliv og mestring i Trondheim kommune. Våren 2015 startet hun opp i en 50 % stilling som prosjektleder for kostverktøyet ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon. Kostverktøyet er et nettsted for familier med overvekt, og for helsepersonell som jobber med denne målgruppen.

Bilde av Pétur Benedikt Júlíusson

Pétur Benedikt Júlíusson, overlege/postdoktor:

Spesialist i barnesykdommer fra 2000 og PhD i 2010 med avhandlingen «Overweight and obesity in Norwegian children: trends, current prevalence, effects of socio-demographic factors and parental perception”. Overlege ved Barneklinikken og Poliklinikk for overvekt - barn, Haukeland Universitetssykehus. Professor ved Universitetet i Bergen. Seniorforsker ved Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Leder to forskningsgrupper (BERG, BarneBORG) med fokus på vekst og utvikling av barn og unge samt behandling av barn og unge med sykelig overvekt.

Bilde av Rønnaug Astrid Ødegård

Rønnaug Astrid Ødegård, overlege dr med Førsteamanuensis II:

Barnelege med endokrinologi som spesialfelt. Har bygget opp fagområdet barnefedmebehandling ved St Olavs Hospital fra 2003 hvor kliniske forskningsprosjekter regionalt og nasjonalt har vært en del av utviklingsarbeidet. Fagleder for Barnefedme i masterstudiet Fedme og helse ved Det medisinske fakultetet NTNU.

Bilde av Nina Misvær

Nina Misvær, førstelektor:

Jobber som førstelektor på Fakultet for helsefag ved OsloMet.Har blant annet forsket på ungdom med overvekt. Og hun har mer enn 20 års erfaring som helsesøster på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Nina har også vært medforfatter i en rekke brosjyrer og bøker om ulike temaer til bruk på helsestasjoner og apotek.

Samarbeidspartnere

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold eier prosjektet, men dette er et samarbeidsprosjekt på tvers av alle de regionale helseforetakene; Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Nord, samt OsloMet, Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.

Evaluering fra deltakere under første kursrunde

Vi brukte et evalueringsskjema som er standard fra Sykehuset i Vestfold. Dette skjemaet tar for seg det kliniske, teoretiske og praktiske innholdet i kurset, samt samlet forventninger, læringsmetoder og kommentarer.

Totalt mottok vi 270 av 338 evalueringsskjemaer. Disse ble utlevert i papirform etter lunsj siste kursdag og innsamlet ved kursets slutt. Jevnt over er deltakerne fornøyde med kurset.

Evalueringsrapport etter første kursrunde

Arbeidsgruppe

Fra kunnskap til handling er organisert som et tverrfaglig samarbeid med representanter fra samtlige regionale helseforetak og ulike forskningsmiljøer, samt høgskoler og universiteter. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold leder overordnet prosjekt ved seksjonsoverlege Samira Lekhal. Arbeidsgruppen jobber spesifikt med gjennomføringen av delprosjekt 1. Den ble etablert i 2015 og har fått noen flere medlemmer enn opprinnelig.

 • Pétur Benedikt Júlíusson, professor Universitet i Bergen, overlege overvektpoliklinikken, Haukland Universitet Sykehus, seniorforsker senter for sykelig overvekt i Helse Sør Øst, Sykehuset i Vestfold
 • Rønnaug Ødegård, overlege dr. med., regionalt senter for sykelig overvekt, St. Olavs og førsteamanuensis NTNU.
 • Sølvi Helseth, professor og prodekan, forskning og utvikling, fakultetet for helsefag OsloMet.
 • Nina Misvær, førsteamanuensis OsloMet, fakultet for helsefag, institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
 • Kari Glavin, professor og studieleder master og videreutdanninger, VID vitenskapelige høgskole.
 • Knut Løndal, professor OsloMet, lærerutdanningen.
 • Ann-Karin Andorsen, regional koordinator for sykelig overvekt, Helse Nord, Nordlandssykehuset.
 • Linn-Anett Rirud, sykepleier og koordinator overvekt og fedme hos barn, barneavdelingen og koordinator lærings- og mestringssenteret, Hammerfest sykehus.
 • Ketil Mevold, overlege barneavdelingen Nordlandssykehuset.
 • Yngvild Danielsen, PhD, psykologspesialist, institutt for klinisk psykologi, Universitet i Bergen.
 • Hanna Flækøy Skjåkødegård, spesialfysioterapeut, MSc, PhD-stipendiat Universitetet i Bergen.
 • Linda Mathisen, prosjekt- og forskningskoordinator senter for sykelig overvekt i Helse Sør Øst, Sykehuset i Vestfold. Nasjonal kurskoordinator i prosjektet.
 • Samira Lekhal, PhD, seksjonsoverlege senter for sykelig overvekt i Helse Sør Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold. Leder prosjektet og arbeidsgruppen.

Kontaktperson

Linda Mathisen

Prosjekt- og forskningsskoordinator
Nasjonal kurskoordinator
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold
E-post: linda.mathisen@siv.no
Telefon: 33 34 25 89 eller 922 28 679

 
 

Rapport 2017/2018


Delprosjekt 2:
Kompetanseløft for ansatte i barnehage og SFO

Kompetanseløft for ansatte i barnehage og SFO gjennom nasjonale kurs og samlet kunnskapsplattform. Hovedmålsetting for arbeidsgruppen er å utarbeide en kunnskapsplattform med kurs og kursmateriell for ansatte i barnehage og SFO.

Mer informasjon om delprosjekt 2

Dette vil kunne bidra til økt kompetanse og bruk av nasjonale og internasjonale retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet i daglig praksis. Arbeidet startet opp høsten 2017 og fikk navnet SunnereBarn og i slutten av 2017 mottok dette delprosjektet midler fra GjensidigeStiftelsen. SunnereBarn skal tilby kompetansepakke med årlige kurs for ledere og ansatte, opplæringsmateriell og bestillingsmulighet på mat. Arbeidsgruppen skal, sammen med aktører som i dag tilbyr læreverktøy til barn, bidra til å videreutvikle og fornye eksisterende læringsverktøy og stimulere til lek og engasjement.

Påmelding

Påmelding til kursene skjer gjennom egne påmeldingslinker som kommer omtrent to måneder i forkant av kursene.

Mer informasjon kommer.

Kontaktperson

Linda Mathisen

Prosjekt- og forskningsskoordinator
Nasjonal kurskoordinator
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold HF
E-post: linda.mathisen@siv.no
Telefon: 33 34 25 89 eller 922 28 679

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Oslo og Akershus

GreeNudge
Delprosjekt 3:
Kunnskapsrapporten «Mulighetsrommet – Hvordan få forbrukere til å velge sunnere»?

Målsetting om økt kompetanse og kunnskap om forbrukeratferd med fokus på tiltak som medfører at forbruker velger sunnere alternativer.

Mer informasjon om delprosjekt 3

Første del av arbeidet var å lage en vitenskapelig rapport om forbrukeratferd. Dette arbeidet ble gjennomført som et samarbeid mellom NOFIMA, SIFO, UiO, Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold og GreeNudge ved Karevold, som ledet dette delprosjektet sammen med Samira Lekhal. Rapporten er en beskrivende oppsummering av forskningsfunn som viser hvordan utforming av matvareprodukter, dagligvareforretninger, restauranter og skoler påvirker hva folk kjøper. Rapporten ble ferdigstilt i 2017 og lansert 30.03.17. 

Rapporten

Full rapport

Sammendrag av rapport

Samarbeidspartnere og sponsorer

GreeNudge
Nofima Matforskningsinstituttet
SIFO Statens institutt for forbruksforskning
NorgesGruppen
TINE
NHO mat og drikke


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.