Fedme

Ved Senter for sykelig overvekt (SSO) ved Sykehuset i Vestfold foregår det mye spennende forskning på blant annet fedmeoperasjoner og andre behandlingsmetoder hos voksne, barn og unge. I tillegg ser vi blant annet på genetikk, spiseatferd og opptak av legemidler.

Mer informasjon om SSOs forskningsavdeling

SSOs forskningsavdeling har 30 ansatte; professorer, seniorforskere, PhD-stipendiater, administrativt personell, forskningsbioingeniører, forskningssykepleiere og forskningsassistenter.

Våre pasienter bidrar til viktig forskning og nye funn. Vi ønsker å kunne gi alle våre pasienter muligheten til å bli med på et av våre prosjekter. Optimalisering, orden, kvalitet, logistikk og struktur har vært hovedtema, noe som vil kontinuere i årene fremover.

Vi har også en målsetning om å videreutvikle våre kvalitets-/helseregistre for barn, unge og voksne med tanke på nye og bedre løsninger for datafangst, tettere oppfølging av individuelle pasientforløp og økt fokus på pasientrapporterte erfaringer og utfallsmål. Dette er særdeles viktig for å kunne kvalitetssikre virksomheten og tjenestetilbudet, samt legge til rette for gode og pålitelige data til videre forskning.

Ved SSO vil forskning og klinikk fortsette å gå hånd i hånd i årene som kommer!

 

Les om de ulike forskningsprosjektene her:

Osebergstudien

Osebergstudien
Studien skal avklare fordeler og ulemper ved kirurgisk behandlingen av type 2-diabetes.

Cocktail

Cocktail-studien

Effekter av kroppsvekt, lavkaloridiett og fedmekirurgi på legemidlers biotilgjengelighet, risikofaktorer for hjerte- karsykdom og metabolske biomarkører.

EGO

EGO-studien

Effekten av høyintensiv trening og gener på energiforbruk, fysisk kapasitet, appetitt og livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt.

VARG

VARG-studien

Proksimal eller distal gastrisk bypass i behandlingen av pasienter med BMI 50-60 kg/m2.

LIFETIME

LIFETIME-studien

Effekten av livsstilsbehandling på fysisk kapasitet, maksimal styrke, spiseatferd og livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt.

Risikogener for fedme og fedmerelaterte sykdommer

​Et nytt forskningsprosjekt er påbegynt for å studere genetikkens rolle i utviklingen av fedme og fedmerelaterte sykdommer. Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og avdeling for medisinsk genetikk ved Sykehuset Telemark. Målet med prosjektet er å studere både sjeldne og vanlig forekommende genetiske varianter i mange hundre sykelig overvektige pasienter ved bruk av et stort panel med kandidatgener og DNA fra blodprøver samlet inn til biobanken ved Senter for sykelig overvekt.

Ved bruk av avanserte genetiske og statistiske analyser håper forskerne ved de to sykehusene å identifisere gener som kan være viktige i forståelsen av biologien bak utviklingen av fedme og fedmerelaterte sykdommer. Denne kunnskapen kan på sikt føre til mer målrettet forebygging, bedre risikovurdering, alternative behandlingsformer og optimalisering av behandlingen for den enkelte pasient.

Sykdommer som fedme, type 2-diabetes og hjerte-karsykdommer, har i de senere år nådd epidemiske dimensjoner på verdensbasis, og blir ansett som noen av de større helseutfordringene verden står ovenfor. En kombinasjon av arv og miljø er bestemmende for hvem som rammes, men den økende forekomsten kan i hovedsak tilskrives miljømessige faktorer som økt konsum av energitett mat rik på fett og raske karbohydrater, en stillesittende livsstil og redusert fysisk aktivitet. Det er allikevel av stor klinisk og biologisk interesse å finne de genetiske variantene som medfører økt risiko for disse folkesykdommene.

Forskningsprosjektet har blitt tildelt felles forskningsmidler fra Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark og har som målsetning å stimulere til samarbeid mellom de to foretakene, overføre kompetanse mellom miljøene samt å forbedre forskningskvalitet og -kvantitet ved begge foretak. Ved tildeling er det blant annet vektlagt at forskningsprosjektet er et reelt samarbeid mellom sykehusene, opplyser leder av forskningsutvalget ved Sykehuset i Vestfold Anita Schumacher.

Prosjekttittel:

"The Role of Genetic Factors in Morbid Obesity and Related Conditions - GeneMORe"

Prosjektdeltagere:

  • Jens Kristoffer Hertel PhD (prosjektleder), Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold
  • Senterleder dr. med. Jøran Hjelmesæth (prosjektansvarlig), Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold
  • Øystein Lunde Holla PhD, avdeling for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark
  • Øyvind Løvold Busk PhD, avdeling for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark


 

4XL-studien

Hovedhensikten med 4XL-studien er å avklare om kirurgisk behandling gir større helsegevinst enn standard konservativ behandling - det vil si endring av livsstil - hos ungdom mellom 13 og 18 år.

Les mer om 4XL-studien her

PSYMO - personlighet og spiseatferd ved sykelig fedme

Medisinsk behandling av sykelig fedme består ofte i råd om livsstilsendring som i praksis er vanskelig å gjennomføre for svært mange pasienter. Dette kan tale for betydningen av psykologiske drivkrefter hva gjelder graden av overvekt og at mer psykologisk baserte behandlingsprinsipper burde inkluderes i det tverrfaglige behandlingsopplegget.

I et forskningsprosjekt ved Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, pågår PSYMO-studien (= Psychology in Morbid Obesity). PSYMO-studien er en del av et doktorgradsarbeid og er et samarbeidsprosjekt mellom SSO og Universitetet i Tromsø.

Sykelig fedme er assosiert med økt risiko for type 2 diabetes, søvnapné, hjerte-og karsykdommer og for tidlig død. I tillegg kan sykelig overvektige pasienter opplever mye sosial isolasjon, angst og depresjon.

Teoretisk sett, er behandling av fedme enkelt: redusere matinntaket og øke fysisk aktivitet. Fedme er vanligvis behandlet som en medisinsk sykdom. Likevel er det få overvektige mennesker som oppnår betydelige vektreduksjon, mens enda færre klarer å opprettholde vekttap.

Sykelig overvektige pasienter kan tilbys bariatric kirurgi for å oppnå vekttap.
Psykiatriske tilstander og / eller mangel på motivasjon kan delvis være årsak til at sykelig overvektige ikke lykkes ved å følge "tradisjonelle vekttap programmer".

PSYMO-studien er en randomisert kontrollert studie hvor vi skal inkludere 100 pasienter som skal gjennom fedmekirurgi. Vi kartlegger personlighet, spiseatferd, motivasjon, depresjon og angst hos pasientene. Vi vil sammenlikne effekten av tradisjonell behandling med psykologisk behandling. Vi vil undersøke om psykologisk behandling for bedring av spiseatferd er bedre enn dagens behandlingstilbud. Vi vil også undersøke om det er en sammenheng mellom forskjellige psykologiske karakteristika og graden av fedme.

Status:

Ferdig gjennomført, artikkelskriving pågår.

Kontaktinformasjon

Prosjekt- og forskningskoordinator Linda Mathisen
Telefon: 33342589 / E-post: linda.mathisen@siv.no

Senter for sykelig overvekt
Telefon: 33342320

Relevant informasjon om studien:

ClinicalTrials

REK

Prosjektleder:

Hege Gade

FamilY – Familieintervensjon ved sykelig overvekt

​Behandling av fedme hos barn krever endringer i levevaner. Dette er et utfordrende og langvarig arbeid, som først og fremst involverer nærmeste familie, men som også bør omfatte skole, venner, fritidsarenaer og nærmiljø.

Alvorlig fedme hos barn disponerer for sykelighet, både i nåtid og fremtid. Det er velkjent at noen familier har medlemmer med sterkere anlegg for å utvikle alvorlig fedme.

Samtidig fedme hos en eller to foreldre

Fedme hos barn med samtidig fedme hos en eller to foreldre, gir økt risiko både for fedme i barneårene og inn i voksen alder, og øker samtidig risikoen for følgesykdommer. Helsepolitisk og samfunnsøkonomisk er det fornuftig å styrke behandlingstilbudet overfor denne risikogruppen.
Behandling av fedme hos barn

Behandling av fedme hos barn krever endringer i levevaner. Dette er et utfordrende og langvarig arbeid, som først og fremst involverer nærmeste familie, men som også bør omfatte skole, venner, fritidsarenaer og nærmiljø. Familiebasert behandling er best dokumentert og gir best langtidseffekt ved individuell forebygging og behandling.

Studier

De fleste studier har imidlertid vist kun moderate effekter på endring av kroppsmasseindeks (KMI), og spesielt ved sykelig overvekt kan større grad av vektreduksjon eller stabilisering være nødvendig for å oppnå helsegevinst. Per i dag er behandlingstilbudet til barn med fedme og deres familier begrenset, med oppfølging i tverrfaglig poliklinikk som eneste alternativ.

Familiearbeid - atferdsendring og mestring

Det å kombinere familiearbeid med fokus på atferdsendring og mestring med institusjonsopphold eller dagopplegg i spesialisthelsetjenesten kan sannsynligvis øke effekten av den familiebaserte intervensjonen. Slike behandlingstiltak er imidlertid ikke validert og lite omtalt i litteraturen.

FamilY - Familieintervensjon ved sykelig overvekt

FamilY - Familieintervensjon ved sykelig overvekt (Family Based Intervention in Childhood obesitY; FamilY) er et forsknings- og utviklingsprosjektet som ser på sykelig overvekt blant barn og unge i alderen 7-11 år.

I prosjektet sammenlignes effekten av to toårige behandlingsprogrammer som kombinerer oppfølging i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten; henholdsvis (gruppe A) familieleir (2 uker) med repetisjonshelger (4 stk) eller (gruppe B) livsstilsskole (familieopplæring 2+ 2 dager).

Primært endepunkt er redusert eller stabil KMI hos barnet. Viktige sekundære endepunkter er endringer av psykisk helse, livskvalitet og fysisk form.

Det legges opp til samhandling mellom kommuner, to private rehabiliteringsinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten om to års systematisk oppfølging av familier med fedme.

To forsøksgrupper

Forsøkspersonene randomiseres til to grupper, der gruppe A innleder oppfølgingsperioden med familieleir, mens gruppe B innleder med familieopplæring i livsstilsskole.

I 2010 og 2011 er det totalt inkludert 75 barn og deres familier i FamilY. Rekruttering, inklusjon og intervensjon er vellykket gjennomført. Det er gjennom inklusjon og intervensjon etablert lokale koordinatorer som har hatt ansvar for oppfølging i primærhelsetjenesten. Endelig ferdigstillelse blir sommeren 2013 da 2-årsdata registreres på de sist inkluderte familiene. Dette har gitt oss verdifull kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten mot primærhelsetjenesten, hvor hovedtyngden av behandling og oppfølging finner sted.

Samarbeid

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom St.Olavs Hospital, Oslo Universitetssykehus, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, Evjeklinikken og Røros Rehabilteringssenter.

Prosjektansvarlig:

Samira Lekhal

Fant du det du lette etter?