HELSENORGE

Verdig vei videre - transport av psykisk ustabile i akutt krise

«Verdig vei videre» er et utviklings- og innovasjonsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark med mål om å forbedre transporttilbudet for psykisk ustabile pasienter i akutt krise.

Vi ønsker å tilby våre pasienter en verdig og faglig god, prehospital tjeneste med hensiktsmessig bruk av politi som bistand. Prosjektet, som gjennomføres i årene 2014-2017, er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet via Helse Sør-Øst og inngår i en nasjonal satsning i alle landets helseregioner. Prosjektet gjennomføres som et tjenestedesign-prosjekt i regi av Prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold.

Design av tjenester basert på brukernes behov

Å møte brukernes behov er helt sentralt for at prosjektet skal lykkes med å utvikle gode løsninger. Gjennom omfattende kartlegging, både via spørreskjema, intervju og observasjoner, har vi kommet frem til en rekke innsikter og fått kunnskap om hva som er viktig for brukerne.

«Våre tjenester sett gjennom brukernes øyne» presenterer åtte innsikter om transport av psykisk syke i akutt krise som vi spesielt vil fokusere på når vi skal utvikle tiltak for å forbedre tjenesten.

 

Våre funn og tiltak

Prosjektet er formelt avsluttet, men mange av tiltakene er implementert i ordinær drift. Dette er nærmere beskrevet i sluttrapporten.

Kontaktinformasjon

Hege Topstad

Prosjektledelse

Prosjekteier: Jørgen Einerkjær, Sykehuset i Vestfold
Prosjektleder: Hege Topstad, Sykehuset i Vestfold

Samarbeidspartnere

Prehospital Klinikk, Sykehuset i Vestfold
Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold
Representant fra Brukerutvalget, Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Telemark
Politiet i Vestfold
Politiet i Telemark
Legevakten i Tønsberg
Livework 

Fant du det du lette etter?