HELSENORGE

Pasientforløp for palliative kreftpasienter

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Målet med prosjektet er å forbedre og kvalitetssikre pasientforløpet til de palliative kreftpasientene ved SiV.


 

For denne pasientgruppen er det utover et adekvat medisinsk behandlingstilbud viktig med en helhetlig tilnærming til den alvorlig syke og døende pasient og hans/hennes pårørende. For å sikre at innholdet og organiseringen av et slikt tilbud er i samsvar med pasientens ønsker og behov, har det vært ekstra fokus på brukermedvirkning i dette prosjektet. Pasientene og brukernes erfaringer har aktivt blitt brukt i utforming av det nye tjenestetilbudet.

Bakgrunn:

Ved Sykehuset i Vestfold (SiV) har det vært en stor satsning på behandlings- og omsorgstilbud til palliative kreftpasienter. Målet er best mulig livskvalitet og kvalitet i behandlingen for pasienten og de pårørende. Det er likevel ikke kjent om de ulike diagnosegruppene i dag har et riktig og likeverdig tilbud, uavhengig av behandlings- og oppfølgingsansvarlig avdeling/seksjon.

Hensikten med prosjektet er å sikre et likeverdig, helhetlig tilbud til palliative kreftpasienter ved SiV uavhengig av organisatorisk tilhørighet. Prosjektet skal også sikre at forløpet ved SiV oppnår målsetningene som er i samsvar med Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. 

Hvor og når:

Som en del av kreftsatsningen ved sykehuset startet forbedringsprosjektet av pasientforløpet våren 2014 ved onkologisk-palliativ, lunge og gynekologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold. Arbeidet fortsatte utover hele 2014 og 2015, med egne tiltakspakker for identifiserte forbedringsområder.

Metode:

Det ble først gjennomført et kartleggingsarbeid i samarbeid med brukere og helsepersonell av dagens pasientforløp. Dette førte til en oversikt over en rekke forbedringsområder. Enkelte områder var diagnosespesifikke, men det viste seg at de aller fleste forbedringsområdene var aktuelle for alle de tre diagnosegruppene som vi jobbet med i prosjektet. 

Det ble også gjennomført et analysearbeid og kvantitative brukerundersøkelser. Elektroniske, standardiserte spørreskjema er benyttet fra Kunnskapssenteret for å måle kreftpasienters tilfredshet og brukeropplevd kvalitet. Det ble inkludert 30 pasienter i denne undersøkelsen. I tillegg ble det gjort 4 kvalitative intervjuer av 3 pasienter og 1 pårørende.

For ytterligere å styrke «pasientens stemme» i utvikling og forbedring av tilbudet, ble det laget en film hvor pasienter ved sykehuset forteller om sine opplevelser og behov. Filmens hovedintensjon er å tydeliggjøre pasientene som «endringsagenter», og i større grad sikre implementering av endringer i et nytt pasientforløp ved og aktivt påvirke ansatte på alle nivå i organisasjonen.

Hovedfunn:

Hovedfunn i spørreundersøkelsen og intervjuene var at pasientene i stor grad var fornøyd og trygg på at de hadde fått riktig medisinsk behandling. De opplevde i stor grad å bli møtt med respekt og å bli sett. Forbedringsområdene pasienten definerte var å styrke informasjon om tilgjengelige tilbud, forbedre den profesjonelle kommunikasjonen fra både lege og sykepleietjenesten, ønske om mer kontinuitet i legeoppfølging, fysisk miljø, styrke tilbud for egenmestring og rehabilitering, derunder også egne tilbud for pårørende. Det var i tillegg sterkt vektlagt å forbedre og å endre dagens praksis i akuttmottaket.

Analysearbeidet og kartlegging av dagens pasientforløp viser også at for å bedre tilbudet til denne pasientgruppen er det et større behov for stråleterapi enn det som pasientene får i dag. Styrket kompetanse innen lindrende behandling og ønske om et ambulant palliativt team, er andre viktige funn.

Gjennomførte forbedringsområder:

Tilbudet til pasientene har allerede blitt forbedret på en rekke områder:

  • Endret praksis i akuttmottaket for rask og god behandling
  • Trening av profesjonell kommunikasjon for ansatte
  • Økte personalressurser med høy spesialkompetanse i avdelingen
  • Tilbud om fysisk aktivitet for personer med uhelbredelig kreft
  • Styrket støttetilbud og tilbud om samtaler om livet med alvorlig sykdom
  • Etablering av ambulant team

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Nina Firing
Rådgiver Rikke Aune Asbjørnsen

Kommunikasjon og presentasjoner

Artikkel på siv.no:

«Pasientens stemme» – filmen som forandret sykehuset

Artikkel i Kursiv nr. 1 2016:

Trener på å snakke om de vanskelige temaene

Artikkel i Kursiv nr. 2 2015:

Glad for at jeg blir lyttet til

Presentasjoner om prosjektet:

Presentasjon brukerundersøkelse (pdf) Tre postere om prosjektet (pdf) Guide kvalitative intervju (pdf)

Oversikt palliative pasientforløp

Palliativt pasientforløp - gynekologi.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Palliativt/Palliativt pasientforløp - gynekologi.pdfPalliativt pasientforløp - gynekologi.pdfpdf31131
Palliativt pasientforløp - onkologi.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Palliativt/Palliativt pasientforløp - onkologi.pdfPalliativt pasientforløp - onkologi.pdfpdf20157
Palliativt pasientforløp - lunge.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Palliativt/Palliativt pasientforløp - lunge.pdfPalliativt pasientforløp - lunge.pdfpdf19274


Fant du det du lette etter?