Manglende samstemming av legemiddellisten

Publisert september 2017

En pasient var innlagt for en hofteoperasjon. Pasienten brukte flere medikamenter og legemiddellisten ble skrevet opp under forundersøkelsen noen dager før. Ved innleggelse var ikke listen korrekt og språkproblemer gjorde det vanskelig å få oversikt over hva pasienten faktisk brukte. Også ved innhenting av informasjon fra hjemmesykepleie og fastlege var det uklarheter vedrørende pasientens legemiddelliste. Listen ble revidert, men ved utskrivelse ble ikke endringene fanget opp. Det ble også satt opp et medikament som pasienten ikke tålte, noe som ble oppdaget etter utreise.

Viktigheten av samstemming av legemidler er tatt opp i involvert seksjon.