HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Akutt psykisk helsehjelp – ett telefonnummer, 33 37 50 77

Det er nå innført ett telefonnummer for henvendelser til klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) vedrørende akutt psykisk helsehjelp for voksne i Vestfold. Dette gjøres for å forenkle og kvalitetssikre kontakten ved slike problemstillinger. Det innebærer også en lik ordning både for nordre- og søndre Vestfold DPS. Telefonnummeret er 33 37 50 77.

​I åpningstiden for akutt ambulant team (AAT) betjener de telefonen. På natt betjenes den av sykehusets ekspedisjon, og avtaler gjøres da som før med vakthavende ved psykiatrisk fylkesavdeling (PFA).

Uansett om henvendelsen gjelder en åpenbar innleggelse til PFA eller det er spørsmål om oppfølging fra AAT skal dette nummeret brukes. AAT har god oversikt over mulige akutte tiltak, og kan bidra til riktig bruk av døgnplasser ved DPS og PFA.

I de tilfeller det i dialog med AAT ender med en avtale om direkte innleggelse til PFA, vil AAT ta imot nødvendig informasjon og videreformidle dette til PFA uten at henvisende lege trenger ta en ny telefon for å avklare og formidle dette. Den nye ordningen skal altså sikre at henviser kan få i havn en avtale rundt videre oppfølging ved første henvendelse.

Henvisning med legeopplysninger sendes til DPS der hvor man blir enige om oppfølging via AAT og til PFA hvis pasienten skal møte direkte der for innleggelse. Siden postmottaket for elektroniske henvisninger ikke er betjent etter ordinær arbeidstid, og henvisninger da ikke kan leses på tvers av avdelinger, anbefales det at henvisning i papir følger pasienten i tillegg til den elektroniske henvisningen etter ordinær arbeidstid. Ved alle tvangsinnleggelser er det et lovkrav at det foreligger skriftlig legeerklæring.

Når det gjelder akutt henvendelse vedrørende barn og unge under 18 år, skal dette som tidligere rettes til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i ordinær arbeidstid kl.08.00 – 15.30, og til bakvakt ved PFA/BUPA på kveld og natt.