Praksisnytt

Aldersjusterte beslutningsgrenser for D-dimer ved diagnostikk av venøs tromboembolisme

Sentrallaboratoriet innfører fra og med 1.11.2019 aldersjusterte grenseverdier for D-Dimer. Slike aldersjusterte grenser er allerede tatt i bruk ved Oslo Universitetssykehus og flere andre sykehus i Norge.  

To som er ute og går tur

​Lave D-dimer-verdier kan brukes til å utelukke dyp venetrombose (DVT) eller lungeemboli (LE) ved lav til middels pretest sannsynlighet (f.eks. vurdert ved Wells skår) for tromboemboli. 

D-dimer-nivået øker noe med alderen og flere studier har vist at aldersjusterte beslutningsgrenser for D-dimer gir en bedre spesifisitet uten tap av sensitivitet. Det vil si at færre pasienter behøver radiologisk utredning uten signifikant økning av antall oversette DVT eller LE.

Tabell som viser aldersjusterte beslutningsgrenser for D-dimer ved diagnostikk av venøs tromboembolisme

Tabell som viser aldersjusterte beslutningsgrenser for D-dimer ved diagnostikk av venøs tromboembolisme

Tilhørende beslutningsgrense for hver enkelt pasient vil bli vist under kolonnen «referansegrense». Laboratoriet vil samtidig innføre 2 desimaler på D-dimer resultater. For alle resultater følger en fast kommentar: «Aldersjustert beslutningsgrense for D-dimer».

Vi tillater oss samtidig å minne om at ved høy pretest sannsynlighet for tromboemboli skal D-dimer ikke måles, men pasienten henvises direkte til radiologisk diagnostikk.