Praksisnytt

Anbefalte prøver til pakkeforløp psykisk helse og rus

De ulike pakkeforløpene gir i liten grad spesifikk anbefaling
om hvilke blodprøver som skal tas ved henvisning
til ulike pakkeforløp.

Blodprøvetaking

​Det er også manglende faglige retningslinjer som er entydige på dette. Et unntak er henvisning til pakkeforløp for spiseforstyrrelse hos barn og unge, hvor forløpet definerer hvilke prøver som bør tas.

Praksiskonsulenter har i samarbeid med forløpseiere for de ulike pakkeforløpene laget en anbefaling som har utgangspunkt i anbefalinger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

IHR (Interaktiv henvisning og rekvirering)

Legekontor som benytter IHR (Interaktiv henvisning og rekvirering) vil finne denne under fanene «Grupper», med kode 03-SiV KLIN Pakkeforløp psykisk helse Det presiseres at det er henviser som gjør den kliniske vurderingen av hva som er relevant utredning ved henvisning,
men en slik veiledende «prøvepakke» kan være et godt utgangspunkt.

Så må endelig rekvirering tilpasses den enkelte pasient og problemstilling. Det er tatt utgangspunkt i de vanligste psykiatriske problemstillingene og det er naturlig å supplere utredningen ved ulike tilstander. For eksempel vil lipider og hepatittstatus være aktuelt i tillegg for pasienter med rusproblematikk, cøliaki ofte være aktuelt for barn, mens PEth er lite aktuelt hos de yngste barna. De fleste vil også ta SR og CRP selv og ikke rekvirere det eksternt.