HELSENORGE
Praksisnytt

Bakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjon

Det pågår en storstilt nasjonal satsning for å redusere antibiotikaoverforbruk, og luftveisinfeksjoner er et av områdene
med størst potensiale for forbedring. Bakteriediagnostikk ved luftveisinfeksjoner er utfordrende og krever målrettet god indikasjon for best mulig utbytte av prøven.

bioingenør med petriskåler

Ved mistanke om nedre luftveisinfeksjon er ekspektorat til dyrkning foretrukket materiale, men i primærhelsetjenesten begrenses ofte denne undersøkelsen av blant annet transporttid, fordi prøven bør ankomme laboratoriet samme dag. Som erstatning kan nasopharynxprøve tatt på Amies pensel til dyrkning benyttes, men undersøkelsen er avhengig av god indikasjon for å gi best mulig utbytte.

De fleste klassiske pneumonier lar seg behandle empirisk med penicillin, og nasopharynxprøve på Amies medium til dyrkning er av størst verdi dersom penicillin ikke kan benyttes, ved manglende bedring/forverring under pågående behandling, ved tvil om diagnosen eller ved avvikende pasientforhold (f.eks immunsvekkede).

Ved bronkitt er det som regel ikke indisert med dyrkningsprøve med mindre det foreligger kompliserende faktorer (f.eks KOLS).

Ved mistanke om atypisk pneumoni, eller ved mistanke om viral infeksjon (spesielt i differensialdiagnostisk øye med tanke på klassisk pneumoni) bør det sikres nasopharynxprøve tatt på flytende Transwab til PCR-diagnostikk, spesielt dersom det er usikkerhet rundt den kliniske diagnosen.  

Små barn

Blant barnehagebarn er 80-90 % friske nasofarynxbærere av klassiske luftveispatogene (som for eksempel pneumokokker og Haemophilus influenzae), mens bærerraten hos friske voksne er lavere. Dyrkning fra nasopharynx har dermed liten diagnostisk nytteverdi hos små barn.

Prøven kan også benyttes ved akutt mediaotitt eller sinusitt med komplikasjoner eller behandlingssvikt, men foretrukket prøvemateriale ved disse tilstandene er henoldsvis puss fra mellomøret (ved perforasjon) eller puss fra sinus’ utførselsgang. Liberal prøvetakning uten relevant klinisk indikasjon kan føre til overbehandling da funn av bakterier i nasopharynx alene ikke er grunnlag for å behandle med antibiotika. 

Hovedpoeng:

Alle dyrkninger fra nasopharynx må faglig begrunnes på rekvisisjon. For eksempel:

  • «komplisert otitt»
  • «komplisert sinusitt»
  • «pneumoni»
  • «mistanke om pneumoni» eller lignende.

Laboratoriet vurderer hver prøve særskilt, og for å kunne yte best mulig service og faglig vurderinger, er de avhengig av gode og relevante opplysninger, slik at prøven tolkes riktig. Mangelfulle kliniske opplysninger kan medføre at prøven ikke undersøkes eller at resistensbestemmelse ikke utføres eller rapporteres.

Opplys om eventuell antibiotikabehandling og allergier.

Nasjonal retningslinje

Se nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i allmennpraksis for mer info om prøvetakning: www.antibiotikaiallmennpraksis.noSom ledd i arbeidet med å redusere overforbruk av antibiotika vil avdelingen for øvrig i løpet av 2018 endre praksis for rapportering av resistensbestemmelse i tråd med nye nasjonale anbefalinger om selektiv rapportering. Mer informasjon om dette følger.