HELSENORGE
Praksisnytt

Covid-19 – hvem gjør hva?

PKO sitt digitale samhandlingsmøte 04.11.20 hadde fokus på oppgavefordeling og fastlegens rolle ved positiv test for Covid. Her er en kort oppsummering av de viktigste punktene som kom frem i gjennomgangen med fastleger, kommuneoverleger og infeksjonsmedisiner.  

koronvirus

Ved positiv test SARS-Cov-2:

I de fleste kommuner er det kommuneoverlege/smittevern som tar ansvar for å kontakte pasient og gi informasjon til pasient om smittevern og videre oppfølging. Her er det viktig at det er god avklaring om prosedyrer i hver kommune.

Hvis fastlege kontakter pasient er det viktig å være klar på at det er kommunelegens informasjon om smittevern som gjelder. Den som har rekvirert prøven fyller ut MSIS-melding.

Hvem følger opp pasienten?

Det er litt ulik kommunal praksis, men hovedlinjen er at kommuneoverlege/smittevern avklarer rollene, og gir informasjon til fastlege om videre rollefordeling.

I mange tilfeller vil det være naturlig at fastlegen følger opp pasienten med daglig kontakt så lenge det er behov for det. Dersom det ikke er gjennomførbart (fravær, helger) må det avklares med kommuneoverlege om hvordan pasient da følges opp, hvis det ikke er klare rutiner for dette. 

Hva bør monitoreres?

Pasienter med Covid-19 kan få en rask forverrelse med respirasjonssvikt. Tett oppfølging er derfor avgjørende, og respirasjonssvikt kan komme sent i forløpet (typisk dag 10-12).

Høy alder er den klart viktigste risikofaktoren. Prehospital vurdering må fokusere på tungpust, respirasjonsfrekvens og SaO2. Subjektiv opplevelse av tungpust, respirasjonsfrekvens over 30 (hos voksne) og SaO2 under 94 er alvorlige tegn.

 Vær oppmerksom på raskt forverrelse, og at O2-metning kan være rimelig høy i hvile men falle raskt ved aktivitet.

Telefonoppfølging eller klinisk vurdering med hjemmebesøk?

Ved mild sykdom, definert som ingen tungpust, heller ikke ved anstrengelse, er telefonisk oppfølging tilstrekkelig. Men følg nøye med på de eldre.

Moderat sykdom defineres som tungpust eller andre tegn på nedre luftveisinfeksjon, men SaO2 ikke under 94 %. Da anbefales daglig klinisk vurdering inkludert måling av SaO2. Ved O2-metning under 94 % (klinisk skjønn hvis kjent lav O2-metning) eller respirasjonsfrekvens over 30/min anbefales innleggelse.


NB: Behandlingsavklaring er viktig, og for de med dårligst prognose ved Covid-19 bør slik avklaring være gjort på forhånd. Innleggelse til kommunale døgntilbud bør vurderes.

Smittefare?

Ved hjemmebesøk/klinisk vurdering og riktig bruk av anbefalt smittevernsutstyr er smittefaren minimal.

Erfaring fra tidligere fase av pandemien viste at fastleger først og fremst ble smittet av pasienter uten kjent smitte, eller hvor det var mangel på smittevernsutstyr.