HELSENORGE
Praksisnytt

Den gode henvisning - fra god til bedre?

Samhandlingsutvalget i Vestfold arbeider med å forbedre kommunikasjonen og informasjonsflyten i det man kaller et generelt pasientforløp. Mange avdelinger kan ha ønsker om spesifikke opplysninger som er ønsket til akkurat sin avdeling, men her har man satt fokus på å finne de generelle prinsippene som vil være gyldige for de fleste henvisninger.

Lege og pasient  i samtale

​På et arbeidsseminar høsten 2017 var fokus «Den gode henvisning». Målet var å finne noen konkrete forbedringspunkter av generell karakter. I arbeidsgruppene var kommunehelsetjenesten representert ved fastleger, sykehjemsleger og sykepleietjenesten. Spesialisthelsetjenesten var representert ved sykehusleger fra somatikk, psykisk helse og rusbehandling, sykehusfarmasøyt – og sykepleietjenesten.

Etter en gjennomgang av alle innspillene som kom har man fokusert på tre forbedringspunkter:

  1. Habituell tilstand.

    Altså hvordan er pasientens helse til vanlig, før den aktuelle forverrelsen som medfører henvisning/innleggelse til sykehus nå? Særlig for pasienter som ikke er så kjent for sykehuset, eller hvor det er lenge siden sist sykehusvurdering, er dette en ofte savnet informasjon. 
  2. Hva er prøvd tidligere?

    Henvisningen fokuserer med rette mest på det aktuelle, men i valg av behandling er det avgjørende å kjenne til hva som allerede er forsøkt, og hvordan effekten har vært av tidligere behandlinger.  
  3. Kvaliteten på legemiddelinformasjonen.

    Det er vanskelig å få sikker legemiddelinformasjon, og mye tid brukes på å skaffe oversikt over oppdatert legemiddelbruk. Derfor er det nyttig at henvisningen sier noe om kvaliteten på legemiddelinformasjonen. Er det gjort en legemiddelgjennomgang nylig så skriv det på. Hvis henviser vet at legemiddellisten ikke er oppdatert, så skriv det. Fastlegen har en sentral oppgave ved å skulle ha oppdaterte legemiddellister, men med kronisk syke pasienter med mange aktører i bildet og mye samhandling hender det at fastlegen ikke har full oversikt. Da er det nyttig med en setning som beskriver kvaliteten på legemiddellisten.