Praksisnytt

Drift og rutiner ved sykehuset under pandemien

Koronapandemien har medført nedgang i planlagt aktivitet og polikliniske konsultasjoner. Vi vil understreke at sykehusets kapasitet til å ta imot pasienter med akutt sykdom er god, og det er innført tiltak og rutiner som skal sikre trygg behandling og minimere risiko for smittespredning på sykehuset.

Illustrasjonsfoto

​Koronapandemien har påvirket samfunnet og helsetjenesten i stor grad. Sykehusene har fått føringer om å endre pasientbehandling og prioritering ut fra hensyn til kapasitet og smittevern. Dette har medført nedgang i planlagt aktivitet og polikliniske konsultasjoner. Samtidig har vi også registrert en nedgang i henvendelser for akutte sykdomstilstander som det er vanskelig å forklare. Vi vil understreke at sykehusets kapasitet til å ta imot pasienter med akutt sykdom er god, og det er innført tiltak og rutiner som skal sikre trygg behandling og minimere risiko for smittespredning på sykehuset. Her er en kort omtale av noen av disse tiltakene:

Etablering av eget smittemottak i akuttsenteret

Det er etablert et eget smittemottak i akuttsenteret som tar imot pasienter med kjent Covid-infeksjon, og/eller pasienter hvor koronasmitte ikke kan utelukkes. Fysisk er dette etablert i ambulansegarasjen med direkte inngang utenom felles venterom. Smittemottaket har eget venterom/triagerom og egne undersøkelsesrom, og er bemannet med egne sykepleiere og leger i en nyetablert indremedisinsk vaktlag. Pasienter tas imot og undersøkes på tvers av fagtilhørighet/problemstilling så lenge smittestatus er ukjent. Det vil si at kirurgiske og ortopediske pasienter også kan bli tatt imot her, og videre oppfølging skjer i samarbeid mellom leger fra aktuelle spesialiteter. Unntaket er fødende som fortsatt tas imot på fødeavdeling. Fødende som har uavklart smittestatus følges opp etter avtale med vakthavende jordmor og gynekolog. Det er videre lagt planer for utvidelse og endring av arealbruk i akuttsenteret dersom pågangen av pasienter med påvist eller mistenkt smitte øker.

Etablering av sengeposter for pasienter med påvist eller mistenkt smitte

Pasienter som har kjent Covid-infeksjon og/eller pasienter hvor koronasmitte ikke kan utelukkes, følges opp og behandles i egne sengeposter, hvor det er særskilt fokus på smitteverntiltak. Foreløpig er to sengeposter avsatt til formålet, og det vil her være pasienter som tilhører ulike fagområder. Når pasientens smittestatus er avklart kan pasienten flytte til annen og fagspesifikk sengepost. Dette vil således medføre flere interne flyttinger under sykehusoppholdet. Dette er en ulempe for pasienten og medfører en risiko for pasientsikkerheten, men skjer etter en avveining mot smitteforebygging. For primærhelsetjenesten er det greit å kjenne til dette slik at pasient og pårørende kan informeres i forkant. Sykehuset har laget planer for utvidelse og opptrapping av sengeposter til smittepasienter dersom behov.

Rutiner for innleggelse

Pasienter skal som tidligere meldes til akuttsenteret. Her vil innleggende lege få noen kontrollspørsmål for å avklare smitterisiko. Alle pasienter som henvises akutt møter i akuttsenteret og vil her få beskjed om hvilken inngang/hvilket mottak de skal benytte. Pasienter som henvises som øhj til vurdering eller innleggelse skal ikke møte i sykehusets resepsjon. Med flere leger i vakt vil det også være bedre mulighet for konferering hvis behov for dette.