HELSENORGE
Praksisnytt

E-mestring alkohol søker deltakere

Sykehuset i Vestfold, i samarbeid med Helse Bergen, har nå i september startet en studie om e-mestring alkohol.

Psykologspesialist Arne Repål.
Psykologspesialist Arne Repål leder studien ved SiV

​Dette er ment som et lavterskeltilbud til pasienter som ønsker å endre sine alkoholvaner. Det skal ikke være pasienter med et svært skadelig forbruk, men er beregnet på personer som ønsker å endre sine alkoholvaner, f.eks drikke mindre, drikke sjeldnere , eller slutte helt med alkohol.

 • Pasienter kan melde seg på selv, eller henvises fra fastlege.
 • Deltakelse er helt gratis.
 • Deltakerne får tilgang til moduler elektronisk, og følges opp digitalt.
 • Tar minimalt med tid, går ikke ut over jobb o.l.   

Tips gjerne aktuelle pasienter om dette tilbudet.

Informasjon om eMestring alkohol

Sykehuset i Vestfold har utviklet et veiledet internettbasert behandlingsprogram for pasienter som ønsker å endre sine alkoholvaner.

I samarbeid med Helse Bergen starter SiV i september 2020 en pilotstudie, som skal vise om dette terapeutveiledede behandlingsprogrammet er egnet for pasienter med risikofylt og skadelig alkoholbruk.

Programmet er ikke beregnet for pasienter med alvorlig alkoholavhengighet.

Hvem er studien rettet mot?

Studien retter seg mot de som selv har begynt å stille spørsmål ved sitt drikkemønster. Dette kan være fordi de har utviklet et alkoholinntak som har negative psykiske, somatiske eller atferdsmessige konsekvenser. Det er ikke krav om total avhold, pasienter setter selv sin målsetting.

Målsettingen for deltakerne kan være:

 • drikke alkohol sjeldnere
 • drikke mindre alkohol når du først drikker
 • drikke alkohol både sjeldnere og mindre
 • slutte helt å drikke alkohol

Det er pasienten som velger hva som skal være det nye drikkemønsteret, og om endringen skal være tidsavgrenset eller varig.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å delta.

Pasienten bør lese informasjon om studien før de melder seg på

Vi anbefaler at pasienter leser nettsiden før de melder sin interesse. Pasientene kan teste seg med AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) på

for å se om de er i målgruppen.

 • Deltakere må være motivert for endring, ikke ha alvorlige psykiske lidelser og ikke ha omfattende lese-skrive vansker da programmet innebærer lesing og skriftlige svar på oppgaver.
 • Samtykke til deltakelse i forskningsstudien er en forutsetning, samt tilgang på PC/nettbrett og smarttelefon. BankID brukes som sikker pålogging til programmet.

Hvordan melder pasienten seg på studien?

 • Pasienter som ønsker å delta kan melde seg på studien via epost til emestring@siv.no.
 • I e-posten oppgis bare navn, telefonnummer og at det gjelder eMestring alkohol. Ingen personlige opplysninger.

Screeningssamtalepå telefon

 • Pasienter som melder sin interesse via emestring@siv.no kontaktes på telefon for screeningssamtale.
 • Resultat av screeningen avgjør om pasienten inkluderes i studien og settes opp til inntakssamtale med behandler.
 • Pasienter kan selv velge om inntakssamtalen skal gjøres ved poliklinikk rus og avhengighet eller annet sted på sykehuset, bibliotek e.l.

Om programmet eMestring alkohol

eMestring alkohol er basert på kognitiv terapi og tar 8-12 uker å gjennomføre. Det består av 8 moduler, og i tillegg oppfølgingsmoduler etter 4 uker og 6 måneder.

Innholdet er tekster med psykoedukasjon, oppgaver og øvelser pasienten gjennomfører, samt daglig registrering av alkoholbruk.

Standardiserte kartlegginger måler pasientens utfordringer og symptomer.

Hvordan jobber pasienten med programmet?

Pasienter jobber med programmet på egenhånd via internett med noe støtte fra behandler (veiledet selvhjelp).

Det er en meldingsfunksjon i programmet hvor pasient kan stille spørsmål og få tilbakemeldinger på fremdrift fra behandler.

Deltagere i studien registreres som pasienter ved klinikk psykisk helse og avhengighet. Det betales ingen egenandel for deltakelse i studien.

Hvilket tilbud får pasienten hvis han/hun dropper ut av studien?

Ved eventuell drop-out eller hvis det viser seg et mer omfattende behandlingsbehov, vil pasientene tilbys direkte overgang til ordinær behandling ved poliklinikk rus og avhengighet.

eMestring alkohol inneholder ingen akutt funksjoner.

Dialog med fastlegen

Dialog med fastlege skjer via dialogmelding ved oppstart og epikrise ved avslutning, hvis pasienten samtykker til informasjonsutveksling.

Fordelene ved veiledet internettbehandling

Fordelen ved veiledet internettbehandling er at pasientene kan jobbe med programmet når det passer dem, de slipper å bruke tid på å reise til og fra et behandlingssted og vi antar det vil kunne senke terskelen for når en person tar kontakt for å endre på drikkemønsteret sitt.

For helsesektoren ligger fordelen i at en behandler kan ha langt flere pasienter pr. dag da man bruker langt mindre tid på den enkelte.

Oppsummering

 • Risikofylt og skadelig alkoholbruk
 • Melde seg på selv  emestring@siv.no
 • PC/nettbrett og smarttelefon og BankID
 • Screening på telefon
 • Møte med behandler før inklusjon/oppstart
 • Forutsetter samtykke til forskning, anonymiserte data
 • Behandling ca. 12 uker, når det passer pasienten
 • Avsluttende samtale med behandler
 • Noen pasienter blir bedt om å delta i et kvalitativt intervju etter behandling er avsluttet
 • Igjen egenandeler