HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Endret formel for eGFR hos voksne fra 15. juni 2015

Estimert glomerulær filtrasjonsrate (eGFR) er et viktig verktøy ved utredning og oppfølging av kronisk nyresykdom. Resultatet rapporteres sammen med s-kreatinin hos individer over 16 år og beregnes på bakgrunn av s-kreatinin, alder og kjønn.

​MDRD-formelen (Modification of Diet in Renal Disease) har vært brukt hos oss siden 2006. Formelen er basert på en populasjon med en relativt stor
andel nyresyke pasienter. I 2009 publiserte Chronic Kidney Disease Epidemiological Collaboration (CKDEPI) en ny formel basert på en blandet populasjon med og uten kronisk nyresykdom.

Denne formelen anbefales nå nasjonalt og internasjonalt. Det er vist at CKD-EPI formelen gir et mer riktig estimat, spesielt hos de med bare lett nedsatt GFR. Det gjør at vi kan utgi en tallverdi ved alle GFR områder, mens vi tidligere bare ga ut > 60 mL/min/1,73m2.

Testen er dermed bedre egnet til å påvise lett grad av nyresvikt. I forbindelse med overgangen kan s-kreatinin være veiledende for å vurdere endringen i den rapporterte eGFR.

I vårt laboratoriesystem gjøres beregningene basert på personer av europeisk avstamning. Dersom personen er av afrikansk eller afroamerikansk opprinnelse, må den oppgitte eGFR multipliseres med 1,15.

Morten Lindberg, overlege ved sentrallaboratoriet
morten.lindberg@siv.no