HELSENORGE
Praksisnytt

EVF og MCV utgis på tilsendte prøver tatt samme dag

Ingenting varer evig, heller ikke innholdet i hematologistatus. I 2006 sluttet sentrallaboratoriet å gi ut EVF (erytrocytt volumfraksjon eller hematokrit) og MCV (gjennomsnittlig volum av erytrocyttene) for tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten for å unngå falskt høye verdier på grunn av prøvens alder alene.

Mikroskop

Erytrocyttene sveller i blodprøven ved økende alder av prøven etterhvert som tilgangen på glukose avtar. I tillegg benytter våre hematologiinstrumenter (som også brukes ved de fleste andre norske laboratorier) et prinsipp som gir økt tendens til høy MCV for gamle prøver fordi cellene sfæres/svelles i analyseprosedyren. EVF måles ikke, men utregnes som produktet av MCV og antall erytrocytter, og blir derfor også falsk høy når prøven ikke er fersk.

Flere fastleger har imidlertid etterlyst svar på EVF – og ny gjennomgang av dokumentasjon fra instrumentleverandøren viser en holdbarhet på åtte timer for EVF og MCV. Forutsatt at prøvetakingstidspunkt (både dato og klokkeslett) er påført rekvisisjonen og prøven analyseres innen åtte timer, vil dere nå få svar på EVF ved bestilling av enkel hematologistatus og i tillegg MCV ved bestilling av utvidet hematologistatus.

EVF er særlig viktig ved kontroll av pasienter med polycytemia vera. For øvrig gir analysen ingen eller liten informasjon utover det hemoglobin gir. Grovt anslått kan EVF beregnes om 3 x hemoglobinverdien. MCV er nyttig ved utredning av anemi, men MCH (gjennomsnittlig hemoglobininnhold i erytrocyttene) gir samme informasjon som MCV, og er i tillegg meget stabil.