Fastlegenyttig

Fastlegen og alle disse prosjektene…

Som PKO blir vi ofte invitert til å være med i utvikling av prosjekter som involverer oss fastleger.  Det er ekstra utfordrende i en tid hvor arbeidsmengden for mange fastleger allerede er alt for stor.

Geir Dunseth, leder for praksiskonsulentordningen
Publisert 14.06.2022

For ofte har vi opplevd å komme for sent inn i planleggingen, og med en opplevelse av at fastlegens perspektiv ikke har vært godt nok belyst.

Fastlegens perspektiv

Vi forsøker å være tydelige når vi bringer inn fastlegeperspektivet. Har fastlegene et eierforhold til problemstillingen? Ser vi en gevinst i dette – eller vil vi oppfatte oss som en brikke i et prosjekt vi egentlig ikke har tro på? Hvordan vil prosjektet påvirke vår arbeidsmengde og kapasitet? Hvordan er implementeringen tenkt? 

For ofte har vi opplevd å komme sent inn i planleggingen, og med en opplevelse av at fastlegens perspektiv ikke har vært godt nok belyst. Erfaringer fra slike mindre vellykkede prosjekter kan være en tung ballast å ha med når nye prosjekter skal etableres. 

Ung Arena + og Vitality

Helsefellesskapet i Vestfold –  alle kommunene sammen med sykehuset i Vestfold – har to store prosjekter det satses tungt på. Fremover vil dere høre mer om Ung Arena+ og Vitality. Det handler om hvordan vi sammen kan gi et mer helhetlig tilbud til unge som sliter psykisk, og hvordan vi kan forebygge skrøpelighet og funksjonssvikt hos våre sårbare eldre pasienter. 

Dette er utfordrende og store oppgaver, som har det til felles at det ligger en klar helsegevinst i å få til bedre koordinering av innsatsen fra kommuner og spesialisthelsetjenesten.  ​


Helsefellesskapet i Vestfold har nå to store prosjekter som det satses tungt på. Fremover vil dere få høre mer om Ung Arena+ og Vitality.Helsefellesskapet i Vestfold har nå to store prosjekter som det satses tungt på. Fremover vil dere få høre mer om Ung Arena+ og Vitality.

Fastlegen representert

I helsefellesskapet skal fastlegen være representert på alle nivåer. Det gjelder også de ulike «faglige samarbeidsutvalg», som koordinerer og utvikler slike prosjekter. I en tid med stor belastning på fastleger er det utfordrende å finne kandidater for de ulike arbeidsgruppene. Det er fremforhandlet klare avtaler som kompenserer økonomisk for deltagelsen, men tiden er alltid en utfordring. Selv sitte jeg i ledergruppen for prosjektet Vitality, og fastlegekollega Tanita Kulow (permisjon nå) sitter i lokal arbeidsgruppe for Vitality i Larvik – som har startet pilotprosjekt nå i vår. 

Det er planlagt at dette skal breddes ut til hele Vestfold, og det vil da bli behov for fastleger i lokale arbeidsgrupper i alle kommuner. Vi fastleger trenger å komme på banen for å være med å forme hvordan vår rolle skal bli i den enkelte kommune.

Hvordan skal vi samarbeide og kommunisere, og hva kan vi forvente av hverandre? Og ikke minst er det viktig å gi et realistisk bilde av hva vi har kapasitet til, og sikre at den innsatsen vi gjør gir en direkte gevinst for pasienten. 

Pakkeforløp for kreft viste meg at fastleger er endringsdyktige og samarbeidsvillige når vi ser gevinsten i de endringer som avtales. Det samme tror jeg vi vil se hvis vi klarer å etablere konstruktive og pasientnyttige nye måter å samarbeide på. Da er vi med. 

Vi i PKO arbeider med dette som vårt tydelige mål. Vi håper og tror at vi vil se resultater av det når disse prosjektene konkretiserer seg i vårt helsefellesskap. 


Les mer om:

HelsefellesskapetEget team skal følge opp multisyke eldre i overgangen mellom sykehus og hjemInnovasjonsprosjekter ved Sykehuset i Vestfold tildelt midlerUtvikler nytt lavterskeltilbud til unge med psykiske utfordringer​