Helsepersonell som prater med hverandre

For kommunehelsetjenesten

Meld samhandlingsavvik

Meld samhandlingsavvik her

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde avvik, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå å gjenta dem.
Det er ikke avviksmeldingen i seg selv som hindrer at de samme avvikene skjer igjen, det er det responsen på meldingene som avgjør.

Vi tror at godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten styrker sikkerheten for den enkelte pasient. Pasientsikkerhet handler om at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten arbeider for pasientens beste.

Avviksskjemaet og prosedyren er utarbeidet av Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold.

Digital samhandling

Digital samhandling omfatter blant annet elektronisk sending og mottak av ulike dokumenter og meldinger - samlebegrep "elektronisk meldingsutveksling". I dette inngår elektronisk forsendelse av basismeldinger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger) og dialogmeldinger.

Gå til digital samhandling

Oversikt over samhandlingssykepleiere ved SiV

Gå til oversikt over samhandlingssykepleiere/kontaktpersoner ved Sykehuset i Vestfold

Kreftkoordinator - forløpskoordinatorer, kommunale kreftkoordinatorer

Gå til informasjon om kreftkoordinator og forløpskoordinatorer

Kommunekontakter / pleie - og omsorgstjenesten

Gå til oversikt over kommunekontakter for kommunene i Vestfold.

Endringer meldes samhandlingssjef Irene Jørgensen – irene.jorgensen@siv.no

Åpne e-læringskurs


Håndhygiene

Basale smittevernrutiner Isolering Desinfeksjon (smittevask) av smitterom KOLS

Ofte stilte spørsmål fra kommunehelsetjenesten

Her kan du se svar på noen ofte stilte spørsmål som handler om samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og Sykehuset i Vestfold. Bidra ved å sende inn dine spørsmål til sykehuset.

Iplos

Spørsmål fra kommunen: Hvorfor holder det ikke at jeg bare sender med Iplos når jeg sender innleggelsesrapport til sykehuset?

Svar: Sykehuset bruker et annet kartleggingsverktøy for å angi ADL-funksjonene. Det er derfor lurt at man lager et lite sammendrag av pasientens funksjonsnivå i feltet hvor du har mulighet til å legge til kommentarer i innleggelsesrapporten.

Isbar

Spørsmål fra kommunen: Hva er Isbar og hvorfor er det viktig å vite noe om det?

Svar: ISBAR  er et strukturert system for presis og effektiv tverrfaglig kommunikasjon i en akuttsituasjon. Isbar står for: identifikasjon, situasjon, bakgrunn, aktuell tilstand, råd.

 • Identifikasjon. Oppgi:
  Hvem du er.
  Hvor du er.
  Pasientens navn, alder, kjønn, avdeling.
  Mottaker: bekreftelse på hvem du snakker med
 • Situasjon. Hva er problemet/årsak til kontakt?
  Jeg ringer deg fordi….
  Jeg har sett at…. / fått prøvesvar….
  Hvis det haster – gjør det klart med en gang!
 • Bakgrunn. Kortfattet og relevant sykehistorie:
  Tidligere og aktuelle sykdommer av betydning
  Aktuelle problemer og behandling til nå
  Allergier
  Smitterisiko
 • Aktuell tilstand. Aktuell tilstand (status og vurdering)
  A: luftvei
  B: respirasjon
  C: puls, BT, SpO2
  D: bevissthet, smerte
  E: temperatur, hud, ytre skader, blødninger
  Jeg tror at problemet/årsaken til pasientens tilstand er….
 • Råd: Tiltak
   ...derfor anbefaler jeg/hva er din anbefaling?
  Umiddelbare tiltak
   Overvåking/overflytting
   Utredning/behandling
   Hvor ofte skal jeg
   Når skal jeg ta kontakt igjen


 

Mobilt røntgentilbud

Ambulerende røntgentjenester for vanskelig flyttbare pasienter i kommunale institusjoner.  
Les om mobilt røntgen - røntgen på hjul


Praksisnytt

​Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag

Praksisnytt

 • 21.12.2018
  Henvisning til de første pakkeforløpene innen psykisk helse og rus starter 1. januar

  Fra 1. januar kan pasienter henvises til de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Fastleger henviser på vanlig måte, og Helsedirektoratet har laget en oversikt over hva henvisningene innenfor de forskjellige løpene bør inneholde.

 • 04.12.2018
  Informasjon om avtalespesialister

  Informasjonstjenesten «Velg Behandlingssted» (VBS) har oversikt over ventetidene til både avtalespesialister og sykehus. Nå kan helsepersonell få tilgang til databasen hos Velg behandlingssted.

 • 04.12.2018
  Bytte av medikasjon i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  Det er forhandlet fram avtale på nasjonalt nivå om hvilken medikasjon som skal benyttes i LAR-behandling. Dette gjelder Metadon mikstur, Buprenorfin og Buprenorfin/Nalokson. 

 • 04.12.2018
  Nytt kols-forløp

  Fra høsten 2018 blir pasientforløpet for kols revitalisert ved Sykehuset i Vestfold. I den forbindelse innføres det kols-mapper til pasientene.

 • 04.12.2018
  IHR: Enklere rekvirering av MRSA

  MRSA screening kan nå rekvireres i IHR med hals-nese-perineum i en og samme operasjon.

 • 04.12.2018
  Rekvirering i IHR: Nye analysegrupper i cytologi

  I IHR er det nå kommet nye analysegrupper i cytologi.

 • 12.10.2018
  Samhandlingsmøte 14. november– pakkeforløp psykisk helse og rus

  De første pakkeforløpene for psykisk helse og rus er allerede lansert, og skal gjelde fra 1. januar 2019.

 • 12.10.2018
  Urinveisinfeksjon/ESBL-studien

  Våren 2013 var starten for en multisenter studie der vi ville se på effekten av mecillinam (Selexid, Penomax) ved cystitt forårsaket av ESBL-produserende E. coli

 • 12.10.2018
  Problemer med thyroideafunksjonsprøver

  I sommer har vi hatt enkelte tilfeller av falsk høye fritt T4-målinger (FT4). Feilen ble oppdaget ved at FT4-verdien normaliserte seg ved reanalysering av prøvene.

 • 27.09.2018
  HbA1c endres fra % til mmol/mol i Norge

  Nasjonalt fagråd for diabetes har vedtatt at 30. september 2018 skal alle laboratorier i Norge endre enhet for HbA1c fra % til mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol).

 • 05.09.2018
  HLR-kurs ved klinisk simuleringssenter

  Klinisk simuleringssenter ved SiV tilbyr Norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell (HHLR) til kommunale aktører som for eksempel legekontor, hjemmesykepleie, sykehjem og helsestasjoner.

 • 05.09.2018
  Forløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpene

  I 2018/2019 blir prosjektet «Forløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpene» gjennomført, i regi av Sykehuset i Vestfold.

 • 05.09.2018
  Blodprøvesvar fra nyrepoliklinikken

  Fastlegene får automatisk svar på prøver som er rekvirert av nyrepoliklinikken. Det har vært litt uklarhet i ansvarsforholdet rundt dette.

 • 05.09.2018
  Innsyn i pasientjournal

  I løpet av første kvartal 2019 innføres løsningen hvor pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst kan lese utvalgte deler av journalen sin på nett. De vil også kunne se hvilke ansatte som har vært inne i journalen. Journaldokumenter skrevet...

 • 05.09.2018
  Mange spørsmål om dyp venetrombose (DVT)

  Hematologene ved SiV mottar daglig telefoner angående DVT. Flere av disse telefonene kunne vært unngått om henvisende lege hadde kjent til henvisningsrutinene for DVT ved SiV.

 • 05.09.2018
  Nye anbefalinger angående blodprøver i svangerskapet

  «Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen» ble oppdatert 05.07.2018 og medfører følgende endringer når det gjelder blodprøver i svangerskapet: • Blodtyping og antistoffscreening kan tas ved første konsultasjon (uke 6-12).

 • 16.08.2018
  Økt fokus på vibrioinfeksjoner

  Høy badevanntemperatur gir gode vekstbetingelser for ulike arter av vibriobakterier. Det viktig med økt årvåkenhet med hensyn til mulige tilfeller av vibrioinfeksjoner etter bading i sjøen. Vibriobakterier smitter ikke i ferskvann.

 • 29.06.2018
  Helse og arbeid - to aktører

  Det er tidligere informert om at «Raskere tilbake» som prosjekt er lagt ned fra 1.januar 2018, og at behandlingstilbudet videreføres gjennom ordinær drift under betegnelsen «Helse og arbeid».

 • 29.06.2018
  HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøver

  Kreftregisteret med livmorhalsprogrammet har utarbeidet og publisert nye retningslinjer for både HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøver som trer i kraft 01.07.18.

 • 28.06.2018
  Gravide og hepatitt B

  Helsedirektoratet har nylig kommet med oppdatert nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. En av endringene fra tidligere versjon er anbefaling om screening for hepatitt B (i tillegg til HIV og syfilis).

 • 19.06.2018
  Veiledningspoliklinikken Anemone utgår i sommer

  Veiledningspoliklinikken «Anemone” utgår i ukene 25-33 på grunn av sommerferieavvikling i tillegg til at sommeren erfaringsmessig er en travel tid med mange forløsninger.

 • 13.06.2018
  Nye analyser for utredning av påvist vitamin B12-mangel

  Fra 4. juni tilbyr sentrallaboratoriet to nye analyser: antistoffer mot intrinsisk faktor og parietalceller. Disse analysene er nyttige ved påvist vitamin B12-mangel , differensiering av pernisiøs anemi fra andre megaloblastære anemier og u...

 • 13.06.2018
  Migrenekurs

  Fastleger kan henvise til kurs for pasienter med migrene. Henvisningen sendes elektronisk til nevrologisk seksjon ved SiV, merket migrenekurs.

 • 13.06.2018
  Alle pasienter med KOLS bør vurderes for lungerehabiliteringskurs

  Kursdeltakelse vil statistisk sett redusere risiko for akutt sykdomsforverring og sykehusinnleggelser og er anbefalt for alle motiverte pasienter med KOLS, uansett grad!

 • 13.06.2018
  Prioritering til endoskopiske undersøkelser

  Gastromedisinsk seksjon ønsker hjelp fra fastleger til få prioritert riktig inn til endoskopiske undersøkelser. Dette gjelder elektive henvisninger til koloskopi. Det er egne retningslinjer for «pakkeforløp».

 • 06.06.2018
  Endring i måleområdet for D-dimer

  D-dimer-resultater vil fra nå av gis ut med verdier opp til 4,0 mg/L, ikke 20 mg/L slik sentrallaboratoriet har gjort de siste årene. Verdier større enn fire vil dermed ikke bli fortynnet rutinemessig.

 • 03.05.2018
  Nye elektroniske henvisningsadresser

  Fra 2018 er Søndre Vestfold DPS og Nordre Vestfold DPS slått sammen til DPS Vestfold. Det er ett felles henvisningsmottak, med ny elektronisk henvisningsadresse:

 • 03.05.2018
  «Raskere tilbake» erstattes av «Helse og arbeid»

  «Raskere tilbake» som prosjekt er lagt ned fra 1.januar 2018, men behandlingstilbudet skal videreføres. Den vesentligste endringen er at tilbudet er overført fra prosjekt til ordinær drift.

 • 03.05.2018
  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Vestfold

  Den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen (TSB) i Vestfold ble fra 01.januar 2018 organisatorisk samlet i avdeling for rusbehandling. Avdelingen tilbyr behandling til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk.

 • 03.05.2018
  ADHD henvises til DPS

  Henvisninger med spørsmål om ADHD skal sendes til DPS. Basistilbudet for utredning og behandling for voksne med ADHD gjøres ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) og tilbys på poliklinikk allmennpsykiatri sør, DPS Vestfold.

 • 06.04.2018
  Endret diagnostikk av Mycoplasma genitalium

  Diagnostikk av Mycoplasma genitalium skal være klinisk begrunnet. For å unngå overdiagnostikk og unødvendig antibiotikabehandling vil prøver uten dokumentert klinisk indikasjon for analyse ikke bli undersøkt.

 • 05.04.2018
  Ny tverrfaglig amputasjonspoliklinikk

  Fastlegen kan nå henvise pasienter med komplekse problemstillinger vedrørende amputasjon til et tverrfaglig amputasjonsteam for å avklare videre forløp ved en engangs poliklinisk konsultasjon.

 • 05.04.2018
  Hospiteringsbolker 2018

  På SiVs nettsider ligger det informasjon om kontaktpersoner for hospitering ved sykehuset for fastleger i Vestfold. Dessverre benytter fastlegene sjelden seg av hospiteringsordningen.

 • 09.03.2018
  Samhandlingsmøte 11. april

  Oppgaveglidning og trygg utskrivning blir satt i fokus på vårens samhandlingsmøte mellom fastleger og sykehusleger. Det å ha en god forståelse mellom fastlege og sykehuslege i forhold til hvem som skal gjøre og ha ansvar for hva er sentralt...

 • 09.03.2018
  Ny analysemetode for vitamin D og kortere svartid

  Fra 9.mars 2018 gikk sentrallaboratoriet over til å analysere 25-OH vitamin D med en immunologisk metode på vår automasjonslinje (fra Roche).

 • 08.03.2018
  Ny og felles analyseoversikt

  Laboratoriene ved Sykehuset i Vestfold er stolte av å kunne publiserer en felles og samlet analyseoversikt for analyser som utføres av Sentrallaboratoriet med blodbank, mikrobiologisk avdeling og patologiavdelingen.

 • 05.03.2018
  Elektronisk henvisning - terapeutisk tapping

  Henvisninger til terapeutisk tapping (venesectio) ved blodbanken i Vestfold skal nå sendes elektronisk.

 • 05.03.2018
  Bakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjon

  Det pågår en storstilt nasjonal satsning for å redusere antibiotikaoverforbruk, og luftveisinfeksjoner er et av områdene med størst potensiale for forbedring.

 • 05.03.2018
  Den gode henvisning - fra god til bedre?

  Samhandlingsutvalget i Vestfold arbeider med å forbedre kommunikasjonen og informasjonsflyten i det man kaller et generelt pasientforløp.

 • 05.02.2018
  Praksisnytt – fra papirutgave til digital formidling

  Dette er siste utgave av Praksisnytt som gis ut i papirutgave. Digital formidling gir større fleksibilitet når det gjelder format og utgivelse, og rutiner fremover vil bli.

 • 05.02.2018
  eMestring - depresjon, sosial angst og panikkangst

  Nå kan DPS Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling, tilby behandling via internett (veiledet internettbehandling) som standard behandlingstilbud på lik linje med terapi ansikt til ansikt.

 • 05.02.2018
  Kirurgisk fjerning av lesjoner hode/hals

  Husk å beskrive lokalisasjon og størrelse ved henvisning av lesjoner for kirurgisk fjerning ved øre-nese-hals seksjonen ved Sykehuset i Vestfold.

 • 05.02.2018
  Trygg utskrivning og oppgaveglidning

  Praksiskonsulentordningen (PKO) har startet en større prosess med fokus på disse sakene og ønsker å involvere fastlegene og allmenlegeutvalgene (ALU) i prosessen.

 • 05.02.2018
  Elektronisk henvisning til billeddiagnostikk via IHR

  Elektroniske henvisninger til radiologi, nukleærmedisin og til brystsenteret ved Sykehuset i Vestfold, skal kun gjøres via interaktiv henvisning og rekvirering (IHR).

 • 30.01.2018
  Riktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rør

  Det skal være angitt på etikettutskriften fra IHR om det skal benyttes 4mL eller 6 mL EDTA-rør.

 • 30.01.2018
  IHR: CITO-prøver histologi

  For å sikre at CITO-prøver histologi behandles som hasteprøve allerede ved mottak på patologiavdelingen, må det stå CITO på prøveglassets etikett.

 • 26.01.2018
  IHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agens

  Både luftveisagens og tarmpatogene agens har fått nye analysepakker som skal gjøre det enklere å rekvirere riktige analyser.  Disse analysepakkene er tilpasset laboratoriets rutiner, slik at man unngår manuell justering ved mottak av prøvene.

 • 19.12.2017
  Nye rutiner ved forsendelse av biologisk materiale

  Posten endrer A- og B-post til en felles forsendelse fra 1.1.2018. Det vil bli to alternativer for å sende biologisk materiale til SiV; vanlig post og ekspress over natten.

 • 24.11.2017
  Hjerneslag og TIA i Vestfold

  Rask innleggelse av pasienter med akutt hjerneslag er vesentlig for å kunne tilby optimal behandling, og redusere grad av invaliditet og mortalitet.

 • 22.11.2017
  Lungerehabiliteringskurs for KOLS-pasienter

  Lungeseksjonen ønsker at pasienter med KOLS skal komme til lungerehabiliteringskurs ved sykehuset.

Arrangementer

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.