Helsepersonell som prater med hverandre

For kommunehelsetjenesten

Meld samhandlingsavvik

Meld samhandlingsavvik her

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde avvik, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå å gjenta dem.
Det er ikke avviksmeldingen i seg selv som hindrer at de samme avvikene skjer igjen, det er det responsen på meldingene som avgjør.

Vi tror at godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten styrker sikkerheten for den enkelte pasient. Pasientsikkerhet handler om at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten arbeider for pasientens beste.

Avviksskjemaet og prosedyren er utarbeidet av Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold.

Digital samhandling

Digital samhandling omfatter blant annet elektronisk sending og mottak av ulike dokumenter og meldinger - samlebegrep "elektronisk meldingsutveksling". I dette inngår elektronisk forsendelse av basismeldinger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger) og dialogmeldinger.

Gå til digital samhandling

Oversikt over samhandlingssykepleiere ved SiV

Gå til oversikt over samhandlingssykepleiere/kontaktpersoner ved Sykehuset i Vestfold

Kreftkoordinator - forløpskoordinatorer, kommunale kreftkoordinatorer

Gå til informasjon om kreftkoordinator og forløpskoordinatorer

Kommunekontakter / pleie - og omsorgstjenesten

Gå til oversikt over kommunekontakter for kommunene i Vestfold.

Endringer meldes samhandlingssjef Irene Jørgensen – irene.jorgensen@siv.no

Åpne e-læringskurs


Håndhygiene

Basale smittevernrutiner Isolering Desinfeksjon (smittevask) av smitterom KOLS

Ofte stilte spørsmål fra kommunehelsetjenesten

Her kan du se svar på noen ofte stilte spørsmål som handler om samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og Sykehuset i Vestfold. Bidra ved å sende inn dine spørsmål til sykehuset.

Iplos

Spørsmål fra kommunen: Hvorfor holder det ikke at jeg bare sender med Iplos når jeg sender innleggelsesrapport til sykehuset?

Svar: Sykehuset bruker et annet kartleggingsverktøy for å angi ADL-funksjonene. Det er derfor lurt at man lager et lite sammendrag av pasientens funksjonsnivå i feltet hvor du har mulighet til å legge til kommentarer i innleggelsesrapporten.

Isbar

Spørsmål fra kommunen: Hva er Isbar og hvorfor er det viktig å vite noe om det?

Svar: ISBAR  er et strukturert system for presis og effektiv tverrfaglig kommunikasjon i en akuttsituasjon. Isbar står for: identifikasjon, situasjon, bakgrunn, aktuell tilstand, råd.

 • Identifikasjon. Oppgi:
  Hvem du er.
  Hvor du er.
  Pasientens navn, alder, kjønn, avdeling.
  Mottaker: bekreftelse på hvem du snakker med
 • Situasjon. Hva er problemet/årsak til kontakt?
  Jeg ringer deg fordi….
  Jeg har sett at…. / fått prøvesvar….
  Hvis det haster – gjør det klart med en gang!
 • Bakgrunn. Kortfattet og relevant sykehistorie:
  Tidligere og aktuelle sykdommer av betydning
  Aktuelle problemer og behandling til nå
  Allergier
  Smitterisiko
 • Aktuell tilstand. Aktuell tilstand (status og vurdering)
  A: luftvei
  B: respirasjon
  C: puls, BT, SpO2
  D: bevissthet, smerte
  E: temperatur, hud, ytre skader, blødninger
  Jeg tror at problemet/årsaken til pasientens tilstand er….
 • Råd: Tiltak
   ...derfor anbefaler jeg/hva er din anbefaling?
  Umiddelbare tiltak
   Overvåking/overflytting
   Utredning/behandling
   Hvor ofte skal jeg
   Når skal jeg ta kontakt igjen


 

Mobilt røntgentilbud

Ambulerende røntgentjenester for vanskelig flyttbare pasienter i kommunale institusjoner.  
Les om mobilt røntgen - røntgen på hjul


Praksisnytt

​Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag

Praksisnytt

 • 05.02.2018
  Praksisnytt – fra papirutgave til digital formidling

  Dette er siste utgave av Praksisnytt som gis ut i papirutgave. Digital formidling gir større fleksibilitet når det gjelder format og utgivelse, og rutiner fremover vil bli.

 • 05.02.2018
  Pectus excavatum – traktbryst

  Traktbryst er en medfødt defekt i brystveggen der flere ribben og brystbenet vokser unormalt og danner en fordypning i fremre brystvegg.

 • 05.02.2018
  eMestring - depresjon, sosial angst og panikkangst

  Nå kan DPS Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling, tilby behandling via internett (veiledet internettbehandling) som standard behandlingstilbud på lik linje med terapi ansikt til ansikt.

 • 05.02.2018
  Kirurgisk fjerning av lesjoner hode/hals

  Husk å beskrive lokalisasjon og størrelse ved henvisning av lesjoner for kirurgisk fjerning ved øre-nese-hals seksjonen ved Sykehuset i Vestfold.

 • 05.02.2018
  Trygg utskrivning og oppgaveglidning

  Praksiskonsulentordningen (PKO) har startet en større prosess med fokus på disse sakene og ønsker å involvere fastlegene og allmenlegeutvalgene (ALU) i prosessen.

 • 05.02.2018
  Elektronisk henvisning til billeddiagnostikk via IHR

  Elektroniske henvisninger til radiologi, nukleærmedisin og til brystsenteret ved Sykehuset i Vestfold, skal kun gjøres via interaktiv henvisning og rekvirering (IHR).

 • 30.01.2018
  Riktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rør

  Det skal være angitt på etikettutskriften fra IHR om det skal benyttes 4mL eller 6 mL EDTA-rør.

 • 30.01.2018
  IHR: CITO-prøver histologi

  For å sikre at CITO-prøver histologi behandles som hasteprøve allerede ved mottak på patologiavdelingen, må det stå CITO på prøveglassets etikett.

 • 26.01.2018
  IHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agens

  Både luftveisagens og tarmpatogene agens har fått nye analysepakker som skal gjøre det enklere å rekvirere riktige analyser.  Disse analysepakkene er tilpasset laboratoriets rutiner, slik at man unngår manuell justering ved mottak av prøvene.

 • 19.12.2017
  Nye rutiner ved forsendelse av biologisk materiale

  Posten endrer A- og B-post til en felles forsendelse fra 1.1.2018. Det vil bli to alternativer for å sende biologisk materiale til SiV; vanlig post og ekspress over natten.

 • 24.11.2017
  Hjerneslag og TIA i Vestfold

  Rask innleggelse av pasienter med akutt hjerneslag er vesentlig for å kunne tilby optimal behandling, og redusere grad av invaliditet og mortalitet.

 • 22.11.2017
  Lungerehabiliteringskurs for KOLS-pasienter

  Lungeseksjonen ønsker at pasienter med KOLS skal komme til lungerehabiliteringskurs ved sykehuset.

 • 22.11.2017
  Ett DPS i Vestfold

  Fra 1. januar 2018 vil Søndre Vestfold DPS og Nordre Vestfold DPS bli slått sammen til DPS Vestfold.

 • 22.11.2017
  Doble epikriser når henviser arbeider på samme kontor som fastlege

  Det hender regelmessig at pasienter blir henvist til sykehuset av lege som arbeider på samme legekontor som pasientens fastlege.

 • 16.11.2017
  Endret referanseområde for aktivt vitamin B12

  Fra mandag 13. november 2017 analyserer vi aktivt vitamin B12 (holotranskobalamin) med reagenser fra Roche.

 • 17.10.2017
  Utvidet luftveispanel

  Det kan være overraskende vanskelig å skille de ulike luftveisagens fra hverandre ut fra klinikk. For å gi et bedre beslutningsgrunnlag før eventuell forskrivning av antibiotika, utvides luftveispanelet ved Mikrobiologisk avdeling i Tønsberg.

 • 11.10.2017
  Ny instrumentering og automatisering på laboratoriet

  Sentrallaboratoriet har de siste tre årene arbeidet intenst med planlegging, anskaffelse og implementering av en laboratorieautomasjonslinje.

 • 09.10.2017
  Oppfølging av pasienter operert for tykk- og endetarmskreft

  Gastrokirurgisk seksjon ønsker å bevisstgjøre både behandlere internt ved SiV og primærhelsetjenesten på retningslinjene vedrørende kontrollrutiner for pasienter operert for tykk- og endetarmskreft.

 • 09.10.2017
  Svangerskapsdiabetes – nye retningslinjer

  Helsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk og behandling av svangerskapsdiabetes.

 • 09.10.2017
  Utvidet gastroenterittpanel

  Det er økt bevissthet om at også adeno- og rotavirus kan gi gastroenterittsymptomer hos voksne. Mikrobiologisk avdeling har derfor utvidet sitt gastroenteritt-panel til å gjelde noro-, sapo-, adeno- og rotavirus.

 • 09.10.2017
  Endret enhet for NT-proBNP fra mandag 16. oktober 2017

  Norsk selskap for medisinsk biokjemi anbefaler etter oppfordring fra Norsk Cardiologisk Selskap alle norske laboratorier å utgi NT-proBNP og BNP-verdier i ng/L istedenfor pmol/L fra høsten 2017.

 • 18.09.2017
  Redusert kapasitet på CT-undersøkelse

  I forbindelse med ombygging vil det i uke 39 t.o.m. uke 42 være redusert kapasitet på CT-undersøkelse ved sykehuset.

 • 18.09.2017
  Henvisning for innleggelse i akuttsenteret ved SiV

  I et helt døgn i februar 2017 var jeg ,praksiskonsulent Lizeth Lind Jørgensen, observatør i akuttsenteret ved SiV. Jeg observerte hvordan samhandlingen med primærhelsetjenesten fungerer når pasientene kommer til akuttmottaket.

 • 18.09.2017
  Praksisnytt fornyes

  Det har lenge vært en intensjon om at Praksisnytt kun skulle gis ut elektronisk. Og fra og med 2018 vil Praksisnytt kun være å finne i elektronisk form.

 • 15.09.2017
  Oppfølgning av IBD-pasienter

  Antallet pasienter med infl ammatorisk tarmsykdom (IBD) er økende. Det er dessuten kommet mange nye behandlingsmuligheter som gjør at fl ere pasienter kommer til spesialisthelsetjenesten enn tidligere.

 • 15.09.2017
  Endring i psykisk helsevernlov

  Endringer i psykisk helsevernloven trer i kraft 1.september. Endringene skal fremme økt selvbestemmelse og rettsikkerhet for pasienter i psykisk helsevern, og betyr en innskjerping av krav til henvisning og innleggelse på tvang.

 • 15.09.2017
  Antikoagulasjon ved dagkirurgi

  Pasienter som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset i Vestfold får brosjyren «Velkommen til dagkirurgisk behandling». I brosjyren er det informasjon om hvordan pasienten skal forholde seg til antikoagulantia preoperativt.

 • 05.07.2017
  Rekvirering av pasientreiser

  Presisering om hvem som skal rekvirere pasienttransport:

 • 05.07.2017
  Antibiotikaresistens på høstens samhandlingsmøte

  Praksiskonsulentene ved SiV inviterer til samhandlingsmøte onsdag 1. november 2017 kl. 18-21, auditoriet SiV. Hovedtema blir antibiotikaresistens.

 • 05.07.2017
  Osebergkurset - overvekt og assosierte sykdommer

  Senter for sykelig overvekt ønsker å etablere regelmessig kursvirksomhet hvor de setter fokus på overvekt og assosierte sykdommer. Sammen med Praksiskonsulentordningen har de valgt å etablere «Osebergkurset».

 • 05.07.2017
  EVF og MCV utgis på tilsendte prøver tatt samme dag

  I 2006 sluttet sentrallaboratoriet å gi ut EVF (erytrocytt volumfraksjon eller hematokrit) og MCV (gjennomsnittlig volum av erytrocyttene) for tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten for å unngå falskt høye verdier på grunn av prøvens alder alene.

 • 04.07.2017
  Diagnostikk av hemokromatose i allmennpraksis

  Hematologisk seksjon ved SiV får henvist mange pasienter med høy ferritin for utredning av hemokromatose. Her kan imidlertid vi som fastleger gjøre mesteparten av utredningen selv.

 • 04.07.2017
  Sjekkliste ved henvisning til MR

  En MR-maskin lager bilder med et statisk magnetfelt og radiobølger, hvor begge deler har stort potensial til å gi skader hos pasienten. Derfor er det svært viktig å fylle inn sjekklisten sammen med pasienten før MR-undersøkelsen.  Radiologi...

 • 29.06.2017
  Endring av åpningstider i sommer

  Her finner du oversikt over enhetene som har endringer i åpningstiden eller feriestengt sommeren 2017.

 • 27.06.2017
  Samarbeidsmøte mellom fastleger og psykiatrien

  Søndre Vestfold DPS etablerer i samarbeid med kommunal psykiatritjeneste i Sandefjord og praksiskonsulent Hans Kvalsvik en møtearena der fastlegene i Sandefjord inviteres til en fast samarbeidsmøterekke med den kommunale psykiatritjenesten...

 • 02.06.2017
  Veiledningspoliklinikken Anemone

  Veiledningspoliklinikken «Anemone» er en egen poliklinikkt som tar seg av pasienter med fødselsangst og kvinner som har gjennomgått en fødsel med et dødt barn. Poliklinikken vil være stengt i ukene 25-33.

 • 02.06.2017
  IHR er klargjort for SystemX

  Elektronisk henvising til bildediagnostikk og rekvirering av laboratorieprøver (IHR) er nå også klargjort for SystemX.

 • 02.06.2017
  Diagnostisk sløyfe

  Diagnostisk sløyfe er vedtatt gjennomført. Diagnostisk sløyfe beskriver mulighet for en vurdering av aktuelle pasienter i Akuttsenteret ved SiV før innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenhet.

 • 31.05.2017
  Diabetes: Mål HbA1c før vurdering av operasjon

  Pasienter med diabetes som henvises for vurdering av operasjon, skal som generell regel ha HbA1c under 8,5, på grunn av økt risiko for komplikasjoner ved høy HbA1c.

 • 31.05.2017
  Avvikling av papirsvar

  Fra 15. juni 2017 avvikler laboratoriene, fysio- og ergoterapiavdelingen og radiologisk avdeling utsendelse av papirutskrifter for de som samtidig mottar elektroniske svar. De som kun mottar papirsvar i dag påvirkes ikke av denne endringen.

 • 31.05.2017
  Humant papillomavirus (HPV)

  Media har satt fokus på unge kvinner og cervixdysplasi. Det er viktig for fastleger å være oppdatert på retningslinjer for undersøkelser og oppfølging, og her er en oversikt over noen viktige momenter.

 • 31.05.2017
  Kjernejournal i Vestfold

  1. mars fikk alle innbyggere i Vestfold tilgang til kjernejournal. Vi har gjort opp status etter to måneders bruk, og ser allerede at kjernejournal brukes regelmessig både av fastleger og på sykehus.

 • 24.05.2017
  Hvordan rekvirere medisinsk obduksjon ved dødsfall utenfor sykehus

  01.01.16 trådte ny obduksjonslov i kraft. En viktig endring i loven er at ved alle dødsfall skal lege som konstaterer døden vurdere om obduksjon er ønskelig, og dokumentere at vurderingen er gjort. Dette gjelder altså dødsfall både i og utenfor sykehus.

 • 22.05.2017
  Henvisninger til Regional koordinerende enhet

  Henvisninger til Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst bør sendes elektronisk. Det har imidlertid vært en stor andel  feilsendte henvsininger. Derfor er det nå gjort endringer i Norsk Helsenett sitt adresseregister, for å tydel...

 • 01.03.2017
  Nedleggelse av analysen aktivert protein C-resistens (APCR) fra 1. mars

  Aktivert protein C resistens kan bestilles som ledd i utredning for arvelig trombosetendens/etter gjennomgått trombose.

 • 01.03.2017
  Rhinovirus

  Rhinovirus gir oftest selvbegrensende forkjølelsessymptomer, men kan gi alvorligere sykdomsutvikling hos noen pasienter.

 • 01.03.2017
  Kalprotektin og preanalytiske feilkilder

  Spesialrørene som skal benyttes til innsending av feces til kalprotektinmåling ved Sentrallaboratoriet må brukes på riktig måte.

 • 01.03.2017
  Lungerehabiliteringstilbud for KOLS-pasienter

  Sykehuset i Vestfold minner om at pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) grad III-IV tilbys lungerehabiliteringskurs. Grad II kan også henvises dersom det i tillegg er hyppige forverringer eller stor symptombelastning.

 • 01.03.2017
  Den nye førerkortforskriften – utfordringer og muligheter

  Fastlegen har fått en mye mer sentral rolle i å forvalte regelverket rundt helsekrav for førerkort. I mange sykdomstilfeller vil imidlertid fastlege være helt avhengig av opplysninger fra spesialisthelsetjenesten, og dette stiller krav til samhandling.

 • 01.03.2017
  Ny rutine for distribusjon av Praksisnytt

  Praksisnytt blir nå ikke lenger sendt ut personlig til alle fastleger i stedet får hvert legekontor et visst antall som blir adressert til legekontorene.

Arrangementer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.