HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Glenne regionale senter

Glenne regionale senter for autisme er organisert under klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for mennesker med tilstander innenfor autismespekteret.

Senteret holder til på Borre i Horten kommune.

Henvisning skal sendes Glenne når:

 • Det ønskes utredning ved begrunnet mistanke om
  autisme
 • Når pasienten har autismediagnose, og det er:
  - behov for veiledning og behandling
  - mistanke om eller behandlingsbehov for komorbid psykisk lidelse
  - ønske om revurdering av diagnose
  - plan om å etablere tvangs vedtak etter kap.9 i sosialtjenesteloven

Henvisning for utredning/behandling skal ikke til Glenne ved:

 • Somatiske tilstander (uavhengig av autismediagnose)
 • Utredning/behandling av andre utviklingsforstyrrelser (ADHD, Tourette)
 • Utredning/behandling/kap.9 ved psykisk utviklingshemming uten autisme
 • Behov for øyeblikkelig hjelp på grunn av komorbid psykisk lidelse