HELSENORGE
Fastlegenyttig

Helsefellesskap – relevant for fastlegen?

Regjeringen og KS inngikk høsten 2019 en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Hvert helsefellesskap inkluderer et helseforetak med tilhørende kommuner. Hos oss i Vestfold vil det si Sykehuset i Vestfold med sine seks kommuner. 

Geir Dunseth
Geir Dunseth
​Representanter fra sykehus, kommuner, fastleger og brukere skal i disse helsefellesskapene møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen, med gode lokale løsninger. 

Opprettelse av helsefellesskapene er ett av hovedgrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan. Opprettelse av helsefellesskapene er ett av hovedgrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan. 

Helsefellesskapene skal organiseres på tre nivåer:

  • Partnerskapsmøtet, hvor den øverste ledelsen i kommunene og sykehusene møtes og bestemmer den overordnede strategiske retningen.
  • Strategisk samarbeidsutvalg, hvor administrativ og faglig ledelse beslutter de konkrete pasientforløpene og hvordan tjenestene skal utvikles.
  • Faglige samarbeidsutvalg, som skal jobbe med forslag til de konkrete prosedyrene og pasientforløpene. 
Regjeringen og KS er enige om at helsefelleskapene må prioritere tjenestene til disse fire pasientgruppene: 
  • barn og unge
  • personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet
  • skrøpelige eldre 
  • personer med flere kroniske lidelser

Fastlegen representert på alle nivåer 

I mange år har fastleger etterlyst å bli tatt med i prosessen når helsetjenesten utvikles. Som fastlege er det derfor gledelig at det nå tydelig signaliseres at fastlegen skal være med på alle nivåer i det nye helsefellesskapet. 

Fastlegen skal representeres i alle utvalg og på alle nivåer i helsefellesskapene. Fastlegen skal representeres i alle utvalg og på alle nivåer i helsefellesskapene.

Fastlegen skal ikke være på sidelinjen mens kommuner og sykehus samhandler, men ha en sentral posisjon når kommuner og spesialisthelsetjenesten organiserer arbeidet for å gi pasienten en sammenhengende helsehjelp. 

Det har vært ulike meninger om hvem som burde representere fastlegestemmen inn i disse utvalgene. PKO har bygget opp erfaring på samhandling, mens tillitsvalgte gjennom allmenlegeutvalgene har et klarere mandat fra fastlegekolleger til å være deres representanter. 

Fastlegen skal tilbake på banen – da må vi spille hverandre godeFastlegen skal tilbake på banen – da må vi spille hverandre gode

Vårt helsefellesskap har landet på å at både PKO og en representant valgt av ALU i Vestfold skal representere fastlegen på de to øverste nivåene. Som fastleger gir det oss en god mulighet til virkelig å komme tilbake på banen når helsetjenesten videreutvikles. 


Hvordan bruke representasjonen best mulig? 

Det skal etablereres flere faglige samarbeidsutvalg, som vil utvikle hvordan vi sammen yter helsehjelp til de sentrale pasientgruppene.

Fastlegens stemme er viktig, og vi trenger fastleger  som tydeliggjøre våre innspill – enten det er på strategisk nivå med overordnede planer eller med konkrete pasientforløp i faglige samarbeidsutvalg. 

Skal «våre representanter» lykkes i å formidle fastlegens synspunkt er vi avhengig av engasjerte kolleger som stiller opp når de blir spurt, og ikke mins​t at vi får til gode diskusjoner i fastlegemiljøene. Der vil både PKO-nettverket og allmenlegeutvalgene (ALU) være naturlige arenaer. 

Ditt innspill kan bidra til at fastlegens stemme i helsefellesskapet blir tydeligere Ditt innspill kan bidra til at fastlegens stemme i helsefellesskapet blir tydeligere​

De innspill dere kommer med til oss PKO, enten når vi møtes på samhandlingsmøter, som kollegaer på kontoret, med en kommentar i Praksisnytt eller ved innspill til
pko@siv.no​ er alle med på å gi oss i PKO en bedre begrunnet og tydeligere stemme.​