HELSENORGE
Praksisnytt

Henvisning til ortopedisk seksjon

Ufullstendige henvisninger vanskeliggjør vurdering av hastegrad og behov for vurdering hos ortoped. PKO har sett nærmere på henvisninger til ortopedisk seksjon, og det er noen klare forbedringsmuligheter.

Lege og pasient i samtale

​Henvisningens innhold

Henvisningen skal inneholde tidligere relevante sykdommer, grundig anamnese, undersøkelser både fysiske og radiologiske, medikamenter og en vurdering.

Ved gjennomgang av henvisninger ved ortopedisk seksjon ved SiV så vi ofte mangel av fysiske undersøkelser fra henviser. Det mangler også ofte beskrivelse av for eksempel BMI og kravet til personen for aktivitet i forhold til yrke og bevegelsesnivå. 

  • Hvor stort er funksjonsinnskrenkningen etter skade/lyten? 
  • Hjelpemidler? Det kan være nyttig med rapporter fra fysioterapeuten, og hva slags behandling som er forsøkt.

I prioriteringsveilederne står det at rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten skal innebære at: 

  • Helsehjelpen anses å være nyttig
  • Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
  • Tilstanden anses å være alvorlig

Dette må sykehuslegene ta stilling til når de vurderer henvisninger. Alle leger jobber for at pasientene skal få best mulig behandling og på riktig nivå.

Den beste behandlingen er derimot sjelden kirurgi. Særlig innen ortopedi skal trening, smertestillende, injeksjoner, såler, vektreduksjon, livsstilsendringer etc. være forsøkt først, før man henviser. Dersom det ikke er forsøkt, bør det foreligge en forklaring på hvorfor det ikke er forsøkt.

Dersom henvisningsmottager ikke vet om konservative tiltak er forsøkt, har de ikke grunnlag for å vurdere hastegrad eller rett til helsebehandling. Vi må dermed spille hverandre gode. Fastlegene anbefale å ringe vakthavende dersom man er usikker på om det er faglig begrunnelse for henvisning. Juridisk har sykehuslegene ikke rett til å avslå henvisninger på grunnlag av manglende opplysninger. Derfor er det viktig at henvisere bruker verktøy for å sikre at alt som er relevant, følger med i en travel hverdag.

Prioriteringsveilederne

Praksiskonsulentene arbeider kontinuerlig med henvisninger og epikriser i Helsefelleskapet. De som vurderer henvisningene må forholde seg til prioriteringsveilederne som er diagnosespesifikke.

Som fastleger klarer vi ikke alltid oppdater oss på innholdet i disse, men det er nyttig å kjenne til innholdet for å vite hva som skal være forsøkt før en spesialist kan vurdere om pasientene har «rett på helsebehandling i spesialisthelsetjenesten».
Se nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp

På NEL står en henvisningsveileder for de fleste diagnoser. PKO anbefaler å bruke NELs henvisningsveiledere aktivt som et sjekkskjema før henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Noen journalprogrammer gir også muligheten til å lage lokale henvisningsmaler, og vi oppfordrer alle henvisere til å gjøre et forbedringsprosjekt på henvisninger på deres kontor.