Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Henvisning til øyelege i Vestfold

Vestfold er i dag det området innen Helse Sør-Øst RHF (HSØ) som har dårligst øyelegedekning utenfor sykehus i forhold til antall innbyggere. Den dårlige øyelegedekningen og den nye pasientrettighetsloven gjør at vi innen spesialisthelsetjenesten i øyesykdommer, både på avdeling og i praksis, ønsker å legge noen føringer for primærhelsetjenestens henvisningspraksis. Dette for å kunne yte publikum som helhet og samarbeidende helsetjeneste mest mulig effektiv og best mulig service til tilgjengelige øyehelseressurser.

​Pasienter som trenger konsultasjon hos øyelege skal henvises praktiserende spesialist utenfor sykehusavdeling. Pasienter som trenger vurdering eller behandling ved øyeavdelingen ved SiV, vil bli henvist videre fra praktiserende spesialist. Øyeavdelingen ved SiV, på lik linje med fl ere praktiserende spesialister utenfor avdelingen, utfører kataraktkirurgi og tar denne gruppen pasienter direkte inn til vurdering for kirurgi.

Øyelegene utenfor øyeavdelingen tar imot øyeblikkelig hjelphenvisninger i tidsintervallet 08.00 til 14.00. Øyeavdelingen ved SiV tar imot øyeblikkelig hjelp-henvisninger hele døgnet, inkludert tidsrommet 08.00-14.00. Vi minner om at øyeblikkelig hjelp-henvisninger skal være etter forutgående personlig kontakt mellom den som henviser og mottaker av henvisningen.

Grunnet kapasitetsproblemene vil henvisninger bli vurdert strengt medisinsk. Der vi som henvisningsmottakere mener det ikke er medisinsk indisert med konsultasjon, eller at ventetiden blir urimelig lang, vil henvisninger bli avvist og returnert. Vi vil i denne sammenheng minne om at øyelegedekningen i Oslo er vesentlig bedre, noe som gir kortere ventetid for konsultasjon der enn i Vestfold. Videre kan også lokale optikere ofte bidra ved øyehelseproblemer.

Det er fra de praktiserende øyelegene i Vestfold sendt ut informasjon til hver primærlege og optikervirksomhet i Vestfold om telefonnummer til den enkelte øyelege, slik at man går utenom ordinær telefon og telefontid. De som ikke har denne telefonlisten kan få den ved henvendelse til øyeavdelingen ved SiV.

Sykehusmiljøet og øyelegene utenfor avdelingen arbeider aktivt
opp mot Helse Sør-Øst for å bedre øyelegedekningen.

Praktiserende øyeleger i Vestfold

Horten
Elisabeth Ancher Lindberg, Langgata 2, 3187 Horten

Tønsberg
Erik Anseth, Stensarmen 3 a, post: Pb. 444, 3101 Tbg.
Hjalmar Broch, Øvre Langgate 50, post: Pb, 205, 3101 Tbg.
Kirsten Thorborg Johansen, St. Olavs gate 22, 3112 Tbg.

Sandefjord
Trond Thilesen, Hystadveien 15, 3208 Sandefjord

Larvik
Vida R. Thilesen, Torget 1, 3257 Larvik
Ole Kristian Vatne, Gloppeskogen 24, 3260 Larvik.

Øyeleger i Oslo, se lenke
www.helse-sorost.no/avtalespesialister