Helsenorge
Praksisnytt

Henvisning ved luftveisinfeksjon – beslutningsstøtte

Alle kommuner i Vestfold oppretter nå ulike «luftveispoliklinikker». Denne nye måten å organisere pasientflyten på, krever en ny måte å samhandle på for å sikre god informasjon.

to som er ute og går

Praksiskonsulentene har i samarbeid med akuttsenteret laget en mal for henvisning ved luftveissykdom. Denne er ment som henvisningsstøtte for å huske punkter som kan være viktig i en slik henvisning ut fra dagens pandemisituasjon. Det er ment som en veiledning og hjelp, og må ikke oppfattes som et nytt krav i forhold til ny henvisningsmal.

Vi har tatt med skåringsverktøy som «Clinical Frailty Scale», qSOFA og NEWS, som kan være gunstig beslutningstøtte for å vurdere alvorlighetsgrad og behandlingsnivå. Informasjon om disse verktøyene er på side 2 av skjemaet. Bruk det som er praktisk og nyttig.

Fastlege kan bruke malen for å huske sentral informasjon ved vurdering av pasient, og ved behov videreformidling av pasientinformasjon til luftveispoliklinikk. På samme måte vil det være en støtte for vurdering på luftveispoliklinikken, og ved eventuell innleggelse til sykehus. 

Ved behov for innleggelse er det fortsatt ønskelig med elektronisk henvisning, men der hvor dette ikke er etablert kan skjemaet benyttes som henvisning. Vi arbeider for å få skjemaet integrert i de ulike journalsystemene, og vil komme tilbake med informasjon når det er på plass.

Vi er i en fase hvor de kommunale tilbudene kan være litt ulike, og praksis og behov kan endres. Sammen utvikler vi fleksible og praktiske løsninger.

Vi håper dette kan være nyttig for fastleger!