HELSENORGE
Fastlegenyttig

Henvisningen – hva er godt nok?

Henvisningen er vel den viktigste måten vi fastleger kommuniserer med sykehuset på. 
Geir Dunseth
Geir Dunseth
At kvaliteten på henvisningene varierer, er godt dokumentert. Riksrevisjonen har gjort grundige undersøkelser av dette, og i 2018 publiserte de en rapport som var tydelig på at «unødvendige henvisninger og henvisninger med dårlig kvalitet fører til at ressursene i helsetjenesten ikke utnyttes på en måte som gir best nytte for pasientene». 

Vi i PKO liker å være konkrete når vi diskuterer «dårlige henvisninger» med sykehuset. Da ser vi mange gode henvisninger, men vi ser også mange klart mangelfulle henvisninger. Og vi kan vel alle kjenne oss igjen i at vi har sendt henvisninger som vi vet ikke var helt etter læreboken. 

Sykehuslegene rapporterte jevnlig at det ikke kommer klart frem i henvisningen hvorfor pasienten har behov for spesialistbehandlingSykehuslegene rapporterte jevnlig at det ikke kommer klart frem i henvisningen hvorfor pasienten har behov for spesialistbehandling


Kan vi ikke lage en egen mal…

Mange sykehusavdelinger har arbeidet frem gode forslag til henvisningsmaler som de ønsker vi i PKO skal formidle til alle fastleger i Vestfold. Ortopeder og kardiologer har klart ulike behov, og pakkeforløpene i psykiatri har mange gode forslag til hva henvisningen burde inneholde. 

Likevel er vårt innspill at diagnosespesifikke henvisningsmaler ikke er veien å gå. I praksis er det ikke slik fastlegen henviser. Vi skriver en henvisning ut fra en enkelt mal i vårt journalsystem. 

En egen mal for hver tilstand vil neppe bli mye brukt, og de som vil bruke dem er de som allerede skriver gode henvisninger… Så vi har ofte sagt nei til å utvikle og publisere egen maler. Sykehuslegene skjønner oftest hva vi mener når vi spør om de vil ha en egen epikrisemal for hver diagnose… 

En henvisningsmal vil øke sykehusets forventning mer enn den vil forbedre henvisningskvaliteten


Bare fortsette som før da? 

Dialogmeldinger har gitt sykehuset en ny mulighet til å kommunisere med oss. Våre innspill når vi diskuterer «mangelfulle henvisninger» er at sykehusleger som vurderer henvisningene i større grad bør benytte dialogmeldinger til å be oss ettersende de opplysninger som mangler. 

En konkret forespørsel knyttet til en henvisning vi nylig har skrevet vil gi oss en god tilbakemelding og læringseffekt. 

Ikke glem din faglighet. Hva har du utredet, funnet og vurdert? Hvorfor trenger pasienten din vurdering i spesialisthelsetjenesten?Ikke glem din faglighet. Hva har du utredet, funnet og vurdert? Hvorfor trenger pasienten din vurdering i spesialisthelsetjenesten?


Hva har du som lege funnet og vurdert? 

Mange henvisninger refererer pasientens angivelse av plager: Smerter i kneet, føler seg deprimert, tung i pusten, smerter i brystet. Men hva har du som lege funnet? Og hva er din vurdering av dine funn? Vi anbefaler NEL som et oppslagsverk, det gir ofte nyttige knagger om hva som bør være vurdert og undersøkt ved ulike problemstillinger. 

I tillegg publiserer vi tips gjennom artikler i Praksisnytt. Vi har nå hatt en serie med «Vanlige kirurgiske tilstander – henvise eller ikke». Og Lizeth har også skrevet en nyttige artikkel om «henvisninger til ortopedisk seksjon». Disse er nylig publisert :

Henvise eller ikke henvise? Vanlige kirurgiske tilstander

Henvisning til ortopedisk seksjonInntil vi får bedre henvisningsmaler i våre journalsystem – med bedre brukerstøtte- vil vi fortsette å formidle til sykehuslegene at vi ikke anbefaler egne henvisningsmaler for alle tilstander. Og samtidig minne alle oss fastleger på at henvisningen er vårt viktigste verktøy for å formidle tilstrekkelige opplysninger til at pasienten våre kan få den riktige behandlingen på riktig nivå.  

Hva synes du PKO skal fokusere på i arbeidet med henvisninger? Bruk kommentarfeltet på facebook-gruppen eller PKO@siv.noHva synes du PKO skal fokusere på i arbeidet med henvisninger?
Bruk kommentarfeltet på facebook-gruppen eller PKO@siv.no