Praksisnytt

Informasjon fra brystsenteret

Sykehuset i Vestfold har inngått samarbeidsavtale med Vestre Viken HF om rotasjon av mamma/endokrinkirurger fra Drammen til Tønsberg. Pasienter fra Vestfold opereres ved begge sykehus.

Eldre dame i skogen

Henvisninger

Alle pasienter med symptomer eller funn i bryst kan henvises til brystsenteret. Henvisningene vurderes og prioriteres av radiolog. Valg av undersøkelsesmetode kan gjerne overlates til brystsenteret.
Pasienter med aktuelle symptomer eller funn blir normalt tatt inn innen tre uker.

Pakkeforløp brystkreft

Kun kvinner med «begrunnet mistanke om kreft» skal henvises i pakkeforløp.  Det er viktig at denne «snarveien» forbeholdes de som trenger den. Minst ett av følgende kriterier skal være oppfylt:

  • Palpatorisk suspekt tumor
  • Nytilkommet inndratt, ikke retraherbar brystvorte
  • Nytilkommet hudinndragning
  • Sår eller eksem på brystvorte eller areola
  • Klinisk suspekte lymfeknuter i armhulen

Henvisende lege skal informere pasienten om begrunnet kreftmistanke, og om at henvisningen gjelder pakkeforløp.

Informasjon om pakkeforløp brystkreft (på siv.no)

Informasjon om pakkeforløp brystkreft (helsedirektoratet)

Mastitt - unge kvinner – smerter i brystene

Kompliserte mastitter behandles ved brystsenteret, med aspirasjon og skylling hvis abscess. Dette gjelder både ammende og de som ikke ammer. Akutte tilfeller tas ved behov inn samme dag. Dersom det er indikasjon for oppfølging og etterkontroll, sørger vi for dette.

Brystkreft forekommer uhyre sjeldent hos kvinner under 25 år, og disse skal bare unntaksvis utredes.

Smerter i mamma er svært vanlig og er i seg selv ikke indikasjon for utredning hos kvinner under 40 år.

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet går sin gang for kvinner i alderen 50-69 år. Kreftregisteret sender ut invitasjon til screening hvert annet år. Svaret går direkte til kvinnen uten at fastlegen involveres.

Informasjon om mammografi (siv.no)

Rutineundersøkelser utenom programmet

Slike undersøkelser har svak dokumentert helseeffekt og faller utenfor anbefalingene i Nasjonalt Handlingsprogram.

Brystsenteret tilbyr ikke lenger denne tjenesten. Dersom kvinner utenfor screeningalder (under 50 eller over 69 år) ønsker mammografi, må de henvises privat. Aleris i Oslo er her nærmeste tilbyder. Ultralyd alene frarådes.

Arvelig kreft

Vurdering av arvelig risiko er komplisert og skal derfor gjøres av genetisk spesialavdeling. Fastlegen kan henvise til Seksjon for arvelig kreft, OUS, Rikshospitalet. For henvisningskriterier se Nasjonal handlingsplan for Brystkreft. Rikshospitalet gir skriftlig anbefaling om kontroller. Vi ønsker denne vedlagt når fastlegen henviser til kontroll ved Brystsenteret.

Relevante lenker

Brystkreft – handlingsprogram (helsedirektoratet)

Seksjon for arvelig kreft, Oslo universitetssykehus