HELSENORGE
Fastlegenyttig

Informasjonsdeling oss fastleger imellom

Vi oppretter Fastlegenyttig som et annerledes informasjonsskriv fra oss praksiskonsulenter til alle våre fastlegekollegaer i Vestfold.

Geir Dunseth

Vi fastleger er helt avhengig av et godt samarbeid med «vårt» sykehus, Sykehuset i Vestfold. Praksiskonsulentordningen (PKO) sin hovedoppgave er å bedre samhandlingen mellom fastleger og sykehus, og som fastleger ansatt i PKO arbeider vi tett på sykehuset for å sikre at fastlegeperspektivet også blir tatt med ved utarbeidelse av nye behandlingstilbud og nye samhandlingsrutiner.

Når nye rutiner og behandlingstilbud er etablert, formidler vi den informasjonen til dere via Praksisnytt.

Som praksiskonsulenter har vi erfart at den innsikten vi får gjennom vårt arbeid i PKO i stor grad er med på å forbedre vår egen fastlegepraksis. Og det handler ikke bare om å få førstehåndskjennskap til endringer og nye rutiner, men i stor grad også om at vi får innsikt i og blir involvering i de mer overordnede prosessene og fokusområdene som styrer utviklingen av sykehusets behandlingstilbud. Slik involvering opplever vi også at skaper økt motivasjon og gir gjensidig forståelse og tillit.

Hjelp oss i PKO med å belyse fastlegens perspektiv på samhandling

Derfor ønsker vi i PKO å dele med dere fastleger litt mer av de prosesser og planer vi er involvert i. Det vil vi gjøre ved å sende ut dette informasjonsskrivet hver måned, utenom sommermånedene.

I tillegg til at vi tror det vil gi også dere økt motivasjon, forståelse og tillit, håper vi det vil bidra til økt dialog mellom oss i PKO og alle dere som er våre fastlegekollegaer. For selv om vi 5 fastleger som nå utgjør PKO her i Vestfold representerer ulike kommuner og fastlegepraksiser så er vi avhengig av innspill fra dere for å speile det mangfold av behov og synspunkter som omfavnes av «fastlegeperspektivet».

Dialog og tilbakemeldinger

Vi har satt stor pris på de innspille flere av dere har kommet med via pko@siv.no. Fortsett med det. I tillegg oppfordrer vi dere til å benytte kommentarfeltet når nyheter og disse informasjonsskrivene legges ut i Facebookgruppen Praksisnytt.

Vi ønsker å høre fra deg – og bringe dine tanker inn i prosessene vi arbeider med.

Hva kommer i månedene fremover?

  • Anbefalinger om samhandling – hvordan har prosessen vært? Og hvordan stiller sykehuset seg til disse anbefalingene? Og ikke minst: Hva med psykiatrien? 
  • Helsefellesskapene etableres. Hva betyr det her i Vestfold? Fastleger skal representeres på alle nivåer.
  • Nytt akuttsenter – hva betyr det for fastlegen?
  • Eget kreftsenter i Vestfold?
  • Kompetansebroen Vestfold? Hva og for hvem?