HELSENORGE

Innføring av nasjonalt laboratoriekodeverk (NLK)

Alle medisinske laboratorier i Norge har fått et krav fra Helsedirektoratet om at all ekstern elektronisk kommunikasjon av prøvesvar skal foregå ved bruk av NLK (nasjonalt laboratoriekodeverk) innen 30.6.16. NLK skal sikre at samme analyse/ undersøkelse utført ved ulike laboratorier skal ha samme standardiserte betegnelse og definisjon. Viktigheten ved bruk av standardiserte kodeverk er omtalt i Stortingsmelding nr.9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal.

​Det er stor variasjon i hvordan de ulike EPJ (elektroniske pasientjournal) systemer håndterer mottak og visning av NLK-koder. Prøvesvar fra helseforetakene skal ivareta både gamle og nye koder, men det er opp til EPJ-systemene å håndtere svarvisningen. Alle EPJ-leverandører og leger skal ha blitt orientert om innføring av NLK-kodeverk i ulike fora. Vi ber dere kontakte deres EPJ-leverandør for å sjekke om eget EPJ-system kan håndtere overgang til bruk av NLKkodeverk.

Noen problemer som kan oppstå er:

  • Noen EPJ vil vise analysenavnet to ganger.
  • Overgangen til NLK kan føre til at det oppstår brudd i pasienthistorikken i EPJ-systemene, ettersom det teknisk sett er helt nye analysekoder.

Noen helseforetak i Helse Sør-Øst (HSØ) sender allerede nye koder og andre helseforetak i HSØ begynner gradvis innføring av nye koder fra midten av juni 2016

Les mer om NLK på Direktoratet for e-helse:
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/laboratoriekodeverket  

Liv Brown, overbioingeniør,
mikrobiologisk avdeling
liv.brown@siv.no