Innsyn i pasientjournal

I løpet av første kvartal 2019 innføres løsningen hvor pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst kan lese utvalgte deler av journalen sin på nett. De vil også kunne se hvilke ansatte som har vært inne i journalen. Journaldokumenter skrevet fra og med 15. oktober 2018 blir omfattet av innsynstjenesten.

Illustrasjonsbilde med pasient foran og helsepersonell bak
 

​Journaldokumenter som vil bli tilgjengelige via Helsenorge:

 • Epikriser
 • Polikliniske notat, alle yrkesgrupper
 • Operasjonsbeskrivelse dagkirurgi
 • Sammenfatning, alle yrkesgrupper
 • Evalueringsnotat/ Oppsummeringsnotat alle yrkesgrupper
 • Behandlingsplan, lege/behandler
 • Tverrfaglig behandlingsplan
 • Tverrfaglig rehabiliteringsplan
 • Tverrfaglig rapport
 • Individuell plan
 • Kriseplan
 • Brev og informasjon til pasient/pårørende

Pasienten vil se journaldokumenter på nett 24 timer etter de er godkjent i journalsystemet, og det er kun siste versjon av et dokument som vil være tilgjengelig. Logg vil bli synlig for pasientene syv dager etter at det er gjort oppslag. Det er ikke innsyn på vegne av barn under 16 år.

Se mer informasjon om digitalt innsyn i pasientjournal og logg

Alle pasienter har rett til innsyn i egen journal. Dette er ikke nytt – den retten har pasientene hatt siden 1977. Det som er nytt er at pasientene nå tilbys en enklere og raskere tilgang til deler av journalen via nett uten å måtte kontakte sykehuset først.

Det er anledning til å nekte pasienten elektronisk innsyn i ett eller flere dokumenter, eller i spesielle tilfeller hele journalen, men det vil kun gjelde elektronisk pasientinnsyn. Den digital innsynstjenesten anses som en servicetjeneste, og vil ikke kunne oppfylle pasientens lovmessige rett på innsyn i journal. Pasientens lovmessige innsynsrett ivaretas som før ved at pasienten henvender seg skriftlig til sykehuset. Pasient og brukerrettighetsloven, § 5-1.Rett til innsyn i journal

Elektronisk innsyn kan nektes dersom:

 • "det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær"
 • "påtrengende nødvendig for å hindre fare for pasientens liv eller alvorlig helseskade"
 • "fordi pasient har fremsatt alvorlige trusler og/eller fremstår aktivt med agitasjon"
 • "av hensyn til behandling eller behandlerforhold".

Hva er forskjellen mellom pasientjournal og kjernejournal?

Pasientjournalen er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Kjernejournalen samler viktige opplysninger om deg og gjør dem tilgjengelig både for deg og for helsepersonell. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et tillegg til dem.