HELSENORGE

Kjernejournal innføres i Vestfold

1. mars innføres kjernejournal i Vestfold. Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som viser utvalgte viktige helseopplysninger om den enkelte innbygger. Fra 1. mars vil alle innbyggerne i Norge ha opprettet en slik journal. Da kan også helsepersonell ved fastlegekontor, legevakt og sykehus ta i bruk ordningen.

Helsepersonell foran PC

​Via kjernejournal får man tilgang til opplysninger som kan være kritisk i akutte situasjoner. Det er imidlertid en forutsetning at slik sentral informasjon blir lagt inn i kjernejournalen. Fastlege og sykehusleger har et felles ansvar for at dette blir gjort. I tillegg kan pasienten registrere og se informasjon. De er viktig at alle helsearbeidere som kan benytte kjernejournal blir kjent med bruken av denne.

Det er lagt mye ressurser i denne ordningen. Direktoratet for e-helse er ansvarlig for informasjon ut mot brukerne, og i samarbeid med praksiskonsulentordningen (PKO) har man i Vestfold valgt å bruke PKO sitt samhandlingsmøte 22. mars klokken 18-21 som den sentrale arenaen for å gi direkte informasjon til fastlegene. 

Dette bildet mangler alt-textPå samhandlingsmøtet vil første del settes av til denne saken. Her vil direktoratet for e-helse gi en god innføring kjernejournalens innhold, hvordan helsepersonell kan legge inn sentral informasjon, og eksempler på hvordan journalen kan brukes for å nyttiggjøre seg informasjon som ligger der. I tillegg er det noen prinsipielle problemstillinger rundt hvem som har redigeringsansvar og hvordan personvern blir ivaretatt, som også blir berørt.

Sett av tid til møtet, slik at du ikke går glipp av denne sentrale informasjonen.