HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Kompetanseoverføring mellom fastlegene og DPS

Nordre Vestfold distriktspsykiatriske senter (NVDPS) ønsker tettere samarbeid med fastleger, og starter i høst opp flere veiledningsgrupper. Målet er økt gjensidig kompetanseoverføring mellom fastlegene og DPS. Det vil også bli tatt initiativ til flere felleskonsultasjoner.

​Overlege Jan Olaf Olafsen er ansatt i en nyopprettet prosjektstilling hvor en stor del av stillingen er tiltenkt samarbeid med førstelinjetjenesten. Veiledningsgrupper og felleskonsultasjoner er to virkemidler for å oppnå dette.

Veiledningsgrupper

Vi vil etablere faste grupper med tre til åtte fastleger som møtes regelmessig sammen med psykiater fra DPS. Fokus blir å drøfte problemstillinger fastleger tar med seg til gruppen. Det kan være aktuelt å ha med kommunal psykiatritjeneste på noen møter. I høst vil representanter fra DPS tilby å møte med alle legeråd i regionen for å gi nødvendig informasjon og bidra til oppstart av grupper. Organisering vil bli ut fra legenes ønsker. I praksis vil nok gruppene lokaliseres på noen av de større legesentrene i hver kommune. Møtehyppighet og møtetid avtales også.

Felleskonsultasjoner

Noen problemstillinger kan være nyttig å vurdere i felleskonsultasjon på kontoret sammen med psykiater. Nordre Vestfold DPS ønsker i større grad enn til nå å være en pådriver for slike felleskonsultasjoner, og vil da ta kontakt for å avtale slike felleskonsultasjoner der det vurderes aktuelt, eventuelt kan fastlegen be om dette i henvisningen.