Helsenorge
Praksisnytt

Konferanse mellom ambulanse og lege

Ambulansetjenesten har en høy faglig standard, praktiserer prosedyrestyrt pasientbehandling og har rikelig mengdetrening i de «rødeste» prehospitale situasjonene (Hjertestans, STEMI, mistanke om hjerneslag, alvorlig respirasjonssvikt og alvorlige skader).

akutmottak

​Men tjenesten har naturlig nok ikke vurderingskompetanse ved uavklarte tilstander.  I slike situasjoner er det først og fremst fastleges eller legevaktleges vurdering som er ønskelig.

I og med at AMK-sentralen paralellvarsler majoriteten av alle akuttmedisinske hendelser til nærmeste Legevaktsentral, møtes ambulansepersonell og kommunal lege i økende grad ute hos pasienten.  Da er det naturlig med samarbeid mellom ambulansepersonell og denne legen om pasienten.

På den annen side er ambulansetjenesten en del av Sykehuset i Vestfold, og for enkelte pasienter skal de likevel konferere med sykehuslege om viktige forhold. Konferanse vedrørende fortsatt behandling eller terminering av hjerte-lungeredning er et slikt eksempel. Slik beslutning skal tas av vakthavende anestesilege.

I tabellen under gjengis noen av Prehospital klinikks retningslinjer for hva slags type lege/instans det ønskes konferanse med ved forskjellige typer problemstillinger

Retningslinje
ProblemstillingHvem ambulansen skal konferere med
Pasient som kanskje ikke skal innlegges sykehusFastlege eller legevakt primært. Dersom pasienten får dialyse eller er organtransplantert, konferer med vakthavende lege på medisin.
EKG-tolkning ved mulig Akutt koronarsyndrom, synkope eller arytmiLIS-indremedisin I Akuttmottak (EKG-lege)
AHLR, inkludert terminering av behandlingAMK-lege (en av de vakthavende anestesilegene) ​ ​ ​ ​
Traume voksne
Luftveis-problematikk
Anafylaksi
Smertebehandling

Dersom noen har interesse av en komplett liste eller utfyllende spørsmål i forhold til dette, kontakt
Jon.erik.steen-hansen@siv.no