HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Kontaktlege ved Sykehuset i Vestfold

Ved lov 11. desember 2015 nr. 97 ble det gjort endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, som innebærer introduksjonen av en ny ordning med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Lovbestemmelsene trådte i kraft 15.09.2016.

​Retten til kontaktlege gis til pasienter med en alvorlig sykdom, skade eller lidelse, som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. Alvorlig tilstand defineres ut fra medisinskfagligekriterier og resonnement. Oppfølging «av en viss varighet» betyr et behov for mer enn èn avtale om oppfølging etter utskrivelse. Både vilkåret om alvorlighet og vilkåret om varighet må være oppfylt for at retten skal gis.

Kontaktlege er en rett for pasienten og en plikt for spesialisthelsetjenesten. Der det er hensiktsmessig kan det oppnevnes kontaktpsykolog.

Kontaktlegeordningen skal bidra til at oppfølgingen av pasientene blir bedre, tryggere og mer effektiv. Ordningen gjelder innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.

Når pasienten er vurdert til å fylle vilkårene for rett til kontaktlege, skal hun eller han informeres om at de har fått denne retten. Pasienten skal også så snart som mulig informeres om:

  • Navnet på kontaktlegen
  • Kontaktlegens oppgaver og ansvar
  • Hvordan pasienten kan oppnå kontakt med kontaktlegen

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder med utfyllende kommentarer til lovbestemmelsene og anbefalinger for organisering av kontaktlegefunksjonen.

Pasientene velger selv om de vil ta imot tilbudet. De som ønsker kontaktlege mottar skriftlig informasjon med kontaktinformasjon enten samtidig med tildeling av time eller ved utskrivelse.

Funksjoner for kontaktlegen

  • Fortrinnsvis lege- eller psykologspesialist
  • Er involvert i behandlingsforløpet omkring pasienten og bidrar til at behandlingsforløpet går som planlagt
  • Tar kontakt med aktuelt personell/behandlingsenhet dersom utfordringer med pasientforløpet oppstår
  • Holder kontakten med fastlegen

Hvis pasienten har fått oppnevnt koordinator (aktuelt hos blant annet kreftpasienter) skal koordinator ivareta samordning av tjenestetilbudet og fremdrift av individuell plan for pasienten. Koordinator skal sørge for at informasjon av betydning for behandling videreformidles til kontaktlegen.

For mer informasjon om ordningen; se www.siv.no/rettigheter

Av epikrisen til fastlegen vil kontaktlegens navn fremgå. Fastlegen har fortsatt ansvar for pasienten utenfor spesialisthelsetjenesten.

Per Grunde Weydahl , konstituert fagdirektør
Per.Grunde.Weydahl@siv.no

Carl Morten Levy, praksiskonsulentordningen
Carl.Morten.Levy@siv.no