HELSENORGE

Lederskifte i PKO

Carl Morten Levy gikk ved årsskiftet av som leder for praksiskonsulenttjenesten (PKO) ved Sykehuset i Vestfold. Geir Dunseth er ny leder av PKO.

Carl Morten Levy
Carl Morten Levy har gått av som praksiskonsulent etter å ha vært med helt fra oppstart for over 10 år siden.

Carl Morten Levy har vært praksiskonsulent ved SiV siden ordningen ble innført sommeren 2006 og de fire siste årene har han også ledet den. Han fortsetter som fastlege i Larvik.

- Det har vært en spennende tid. Spesielt vil jeg trekke frem utviklingen av elektronisk samhandling og etablering av Praksisnytt som informasjonskanal mellom sykehus og førstelinjetjenesten. I denne perioden har det også skjedd mye med epikrisene, de kommer nå ut mye raskere enn tidligere, og kvaliteten på innholdet, spesielt hva angår legemidler, har blitt bedre. Trolig har PKO vært en svært viktig pådriver og premissleverandør for denne utviklingen og på mange andre områder, sier Levy.

Han mener at praksiskonsulentordningen er nødvendig for sykehusets forståelse for fastlegenes arbeidssituasjon og pasientenes behov for informasjon.  - Jeg føler at vi er blitt tatt godt i mot ved Sykehuset i Vestfold og er glad for at SiV prioriterer ordningen, noe jeg også håper vil fortsette i fremtiden, avslutter Levy.

Ny leder for PKO

Geir Dunseth har vært praksiskonsulent i Vestfold siden 2011, tilknyttet psykiatrien, og er leder for Norsk forening for allmennmedisin (NFA) sin referansegruppe i psykiatri. Dunseth overtok som leder av PKO ved Sykehuset i Vestfold 1. november 2016. Geir er spesialist i allmennmedisin og har vært fastlege i Holmestrand fra 1997.

 

Geir Dunseth
Geir Dunseth er ny leder for praksiskonsulentordningen (PKO) ved Sykehuset i Vestfold

– I PKO-arbeidet framover ønsker jeg å ta vare på og videreutvikle de gode arenaene som Praksisnytt og samhandlingsmøtene. Dette er våre viktigste arenaer ut mot fastlegene, sier Dunseth.

- Samhandlingsreformen opplever jeg på mange måter har blitt en oppgave- og fordelingsreform, hvor man i mindre grad enn ønsket har oppnådd samhandlingen som reformen signaliserer skulle være sentral. Fastlegen er ofte på sidelinjen i disse endringene. Jeg vil arbeide for at PKO i større grad blir tatt med når endringer besluttes og informasjon formidles. PKO skal være en troverdig aktør både overfor sykehus og fastleger, og det er viktig at fastleger også opplever oss som deres talerør inn mot sykehuset.