HELSENORGE

Lindrende team utvider tilbudet

1. mars ble lindrende team fullt bemannet med nytilsatt overlege og sykepleiere med bred kompetanse innen onkologi og palliasjon. I tillegg til et bedre tilbud for pasienter innlagt på sykehuset ønsker vi å styrke samarbeidet med fastleger, hjemmetjenesten og sykehjem gjennom utvidet tilbud på lindrende poliklinikk og et ambulant lindrende team.

​Det legges opp til en organisatorisk endring i onkologisk palliativ seksjon med etablering av et ambulant lindrende team og egne konsultasjoner i lindrende poliklinikk. Målgruppen er både pasienter i siste fase av livet der onkologisk behandling er avsluttet, og pasienter i det onkologiske forløpet med behov for lindring av smerter eller andre plagsomme symptomer. Dette ut fra et ønske om et mest mulig sømløst forløp for de palliative
pasientene og økt samhandling med primærhelsetjenesten.

Den utadrettede delen av virksomheten består av det ambulante teamet og den lindrende poliklinikken. Vi kan gi undervisning rettet mot fastleger, hjemmetjenesten og de lindrende enhetene på sykehjem.

Ambulant lindrende team vil først og fremst ha en støttefunksjon for fastleger og hjemmetjeneste og dermed forhåpentlig bidra til økt trygghet for pasient og pårørende hjemme. Målet er at pasientene kan tilbringe mer tid hjemme i siste fase av livet. De pasienter som ønsker å avslutte livet hjemme vil kunne få en tettere oppfølging fra sykehuset gjennom det ambulante teamet.

Før planlagte hjemmebesøk vil vi alltid ha kontakt med hjemmetjenesten,
samt som regel kreftkoordinator i kommunen, og tilstrebe at første besøk skjer i fellesskap. Legen på ambulant team vil også ta kontakt med pasientens fastlege i forkant for å bli orientert om siste medisinske opplysninger og legge grunnlag for videre samarbeid rundt pasienten og pårørende.

Internt på sykehuset er det foreløpig satt av 5 senger innenfor onkologisk sengepost til pasienter med behov for kompleks palliativ symptomlindring. Pasienter kan innlegges eller overflyttes til disse sengene etter henvisning til lindrende team med nærmere beskrivelse av pasientens tilstand og symptombilde. Ut fra dette gjøres en vurdering av pasientens behov for tverrfaglig lindrende behandling, herunder helhetlig vurdering av smerter, andre plagsomme symptomer, psykososiale og åndelige/eksistensielle behov.

Kontaktinformasjon:

Elektronisk henvisning / ”Den gode henvisning” kan sendes til:
Onkologisk seksjon, Kirurgisk klinikk, SiV
Skriv i henvisningen at det gjelder Lindrende poliklinikk / Ambulant
lindrende team
Adresse: Postboks 2168, 3103 Tønsberg

Telefon ekspedisjon (onk-pall): 33 34 26 97 (08-1530), Inntak
(onk-pall): 33 34 26 22
Telefon sykepleier Lindrende poliklinikk: 33 34 11 71 (08-1530)

Kari Wessel Larsen, praksiskonsulent
Kari.Wessel.Larsen@siv.no