HELSENORGE
ved klinikk for psykisk helse og rusbehandling

Medisinfritt behandlingstilbud

Sykehuset i Vestfold har etablert et døgnbehandlingstilbud til pasienter som ønsker medisinfri behandling for pasienter med psykoselidelser og alvorlig stemningslidelser.

mange mennesker

​Alle helseforetakene i landet har fått i oppdrag å etablere et slikt tilbud på bakgrunn av et brukerkrav om å redusere bruken av psykofarmaka i behandlingen av alvorlige psykiske lidelser.

Det sterke fokuset på de negative følgene av behandling med legemidler uten eget samtykke, blant annet langvarig bruk med uttalte bivirkninger, har vært sentralt. Videre har bruk av legemidler over lang tid uten forsøk på nedtrapping vært kritisert.

Målgrupper:

  • Pasienter med psykoselidelser
  • Pasienter med alvorlig stemningslidelser (bipolare og alvorlig depresjon)

De fleste som ønsker nedtrapping og avslutning av psykofarmaka kan klare dette poliklinisk. Pasienter med psykoselidelser eller alvorlige stemningslidelser kan imidlertid være i behov av en tryggere ramme og derved ha behov for innleggelse. 

Det skal alltid gjøres en forsvarlighetsvurdering før medisinfri behandling eller nedtrapping, og vi vil ha behov for et samarbeid med fastlegene for å få dette til på en god måte.

Innhold i behandlingen

Behandlingstilbudet skal tilpasses den enkelte og det vil legges vekt på en tilnærming med fokus på hva som fremmer tilfriskning og mestring av symptomer og den psykiske tilstand ut fra pasientens egne muligheter. Spesialist i psykiatri vil ha en fortløpende forsvarlighetsvurdering av behandlingen, herunder nytten av den medisinfrie behandlingen og konsekvenser knyttet til nedtrapping av legemidler. Samarbeid med fastlege og andre relevante instanser vil vektlegges, både i henvisningsfase, behandling og oppfølging.

Henvisningsrutiner

Tilbudet er opprettet på døgnseksjonene ved Nordre Vestfold DPS og Søndre Vestfold DPS.  Pasienter som ønsker å benytte tilbudet henvises på vanlig måte til en vurdering til sitt respektive DPS.

De pasientene som allerede har en behandler i vår klinikk kan internhenvises. Dersom en pasient som har en behandlingskontakt i klinikken og tar opp ønske om medisinfri behandling med fastlege, ber vi om at fastlege drøfter dette med pasientens behandler i spesialisthelsetjenesten.

Se informasjon om behandlingen

Medisinfri behandling - psykisk helse, Nordre Vestfold DPS Medisinfri behandling - psykisk helse, søndre Vestfold DPS, Furubakken, Larvik

 

Medisinfri behandling, søndre Vestfold DPS, Preståsen, Sandefjord