Praksisnytt

Midlertidige endringer ved avdeling rus og avhengighet

Under den pågående pandemien er hovedformålet å redusere fare for smittespredning samtidig som liv og helse ivaretas for våre pasienter. Det innebærer noen endringer i behandlingstilbudet ved avdeling rus og avhengighet,
 både ved poliklinikkene og ved døgnpostene. 

To som er ute og går tur

Avdeling rus og avhengighet gjennomfører fortsatt elektive innleggelser, men har redusert kapasitet. Vi har løpende dialog med alle pasienter som står på venteliste, og pasientene må være forberedt på at det kan skje raske endringer. 

Avdeling rus og avhengighet tilbyr kunnskapsbaserte, helhetlige og sammenhengende tjenester til voksne pasienter med behov for rus- og avhengighetsbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Under den pågående pandemien er hovedformålet å redusere fare for smittespredning samtidig som liv og helse ivaretas for våre pasienter. Det innebærer noen endringer i tilbudet.  Vi gjennomfører fortsatt elektive innleggelser, men har redusert kapasitet.

Vi har løpende dialog med alle pasienter som står på venteliste. Pasienter må være forberedt på at det kan skje raske endringer. Det er avgjørende at pasienter møter til planlagt innleggelse, og henvisere orienteres om innleggelsestidspunkt i den grad det er mulig. Der henvisere blir kjent med avbestillinger eller endringer i pasientens behov ønsker vi at de formidles til aktuell forløpskoordinator.

Poliklinikker

Poliklinikk rus og avhengighet nord og sør

Rus og avhengighetspoliklinikkene forsøker i størst mulig grad å gjennomføre pasientbehandling pr. telefon-/og etterhvert videokonsultasjoner. Pasienter som ikke har mulighet til å benytte en slik kommunikasjonsform, vil få tilbud om fysisk oppmøte.

Gruppetilbud er i alle hovedsak innstilt inntil videre. Enkeltunntak kan forekomme.

LAR poliklinikker

Alle LAR poliklinikker har inntil videre vanlig åpningstid. Det er gjort tilpasninger i utleveringsordninger for å bidra til at pasienter får færrest mulig oppmøter i poliklinikk. Vi ser en økende etterspørsel etter Buvidal injeksjon som gir vesentlig færre oppmøter i poliklinikk.  Vi søker å imøtekomme pasientenes ønsker, så raskt vi kan, med tilgjengelige ressurser.

Henvisninger til LAR vil prioriteres for vurdering og oppstart av behandling. Det letter vurderingene om opioidavhengighet dokumenteres av henviser

Døgntilbud

Avgiftningspost A - mottakspost

Posten er mottakspost for alle pasienter som kommer til innleggelse ved ARA, både subakutte opphold og pasienter som skal til videre døgnopphold i ARA eller andre døgninstitusjoner.  Formålet med mottaksposten er å sikre et minimum av karantenetid før videreføring, slik at pasienter som kan være smittet av koronavirus fanges opp og isoleres før videreføring til avgiftning og behandling.

Posten er adgangskontrollert, pasienter har ikke utgang og sykehusets besøksforbud gjelder.

Ved mistanke om, eller bekreftet smitte med koronavirus/Covid-19, vil pasienten bli isolert på eget rom. Videre behandling vurderes og besluttes ut fra pasientens ønsker og helsetilstand.
Oppholdstid minimum fem dager fra innkomst.

 Avgiftningspost B

Posten tar imot pasienter fra Avgiftningspost A før evt. videreføring til andre døgnseksjoner, poliklinikk eller utskrivelse til kommunalt hjelpeapparat.

Posten har begrenset adgangskontroll og sykehusets besøksforbud gjelder.

Oppholdets varighet er individuelt.

Utredning og behandlingspost C

Det er innført besøksforbud og restriksjoner på treningsturer.  Pågående behandlingsforløp fortsetter som planlagt.

Det er spesiell oppmerksomhet knyttet til samhandling om videre oppfølging etter døgnopphold og ved avslutning av behandling.