HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Mindre kniv mer rehabilitering og trening

Degenerative menisklidelser ved kneplager utgjør et stort volum av problemstillingene i henvisninger fra fastlegene hos pasienter fra 40-45 års alder og oppover. Forventningene til inngrepets effekt er stor hos pasientene (ofte også hos fastlegene). I den siste tid har det vært fokusert på at det skjer en overbehandling av denne pasientgruppen.

​Det har lenge vært kjent at effekten av artroskopisk intervensjon ved degenerative menisklidelser er dårlig og rekonvalesensen lang. Dette støttes av en fi nsk undersøkelse som har sammenlignet effekten av liksomkirurgi (sham surgery) og artroskopisk kirurgi (begge grupper fi kk satt inn artroskop i kneleddet). Etter ett år var symptomforbedringen lik i de to grupper.

Med støtte i dette og ut fra egen erfaring anbefaler vi derfor at denne pasientgruppen (degenerative menisklidelser) etter undersøkelse hos fastlege, motiveres til opptrening hos fysioterapeut i minst tre måneder. Dette gjelder også pågående, ihuga mosjonister. Deretter kan resultatet evalueres og henvisning til ortoped vurderes.

Ventetiden ved ortopedisk poliklinikk vil reduseres med et slikt regime og pasientene kommer i gang med medisinsk treningsterapi på et tidligere tidspunkt.

Husk: Artroskopi er ikke en diagnostisk undersøkelse, men en behandling. Effekten er størst hos yngre pasienter med klare symptomer, for eksempel aktivitetsrelaterte smerter med låsninger som er verifi sert med MR og som er forenlig med klinikk.