HELSENORGE
Praksisnytt

Nye retningslinjer for oppfølging etter kurativ behandling for colorectalcancer fra 1. juni

Colorectalcancer er den nest hyppigste kreftdiagnosen i Norge. Overlevelsen totalt er ca. 70%, og hos de med lokalisert sykdom er 5-års overlevelsen over 95%. 


Lege og pasient

​Studier har vist at intensiv oppfølging etter slik cancer ikke øker overlevelsen eller reduserer kreft-relatert dødelighet. Derfor anbefales nå et forenklet kontrollopplegg for denne pasientgruppen. ​

Endring fra 1. juni

Sykehuset i Vestfold inkorporerer de nye nasjonale retningslinjene fra 1. juni 2021. Pasienter som allerede er i et kontrollopplegg vil etter denne datoen som hovedregel overføres til oppfølgingen i nytt kontrollopplegg.​​

Revidert kontrollskjema:

«Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm» publisert desember 2020​ anbefaler et kontrollopplegg med færre billedundersøkelser samt at rektoskopi frafaller etter behandling for rectumcancer. 

Det er skissert at pasientene har 1-2 kontroller ved gastrokirurgisk poliklinikk, og deretter som hovedregel overføres og følges videre av fastlege med følgende plan:
 
Revidert kontrollskjema
A​ntall mnd etter behandling136121824303660
Antall år etter beh  ½11 ½22 ½35
Kontroll gastrokir poliklinikkXX*       
Kontroll hos fastlege  XXXXXXX
CEA-måling 
CT thorax og CT lever/abd/bekken**      
Koloskopi        
*Kun etter behandling for rectumcancer mtp tarmfunksjon
** Etter coloncancer bestilles CT lever eller abdomen, ved rectumcancer tillegges CT bekken 

Pasientinformasjon

Pasientene får utlevert skriftlig kontrollplan ved 1.mnd kontrollen på sykehus, eller når de overføres fastlege. Pasienten informeres om at de selv må bestille time hos fastlege i god tid før aktuelle kontroller, og tilbys hjelp til bestilling av første kontroll på fastlegekontor ved overføring (time i hånden).​

Formålet med oppfølgingen:

Hovedfokus er å oppdage resektable residiv/metastaser (spesielt lever og lunger). De fleste metastaser utvikler seg ila de første 3 år, og det gjøres full CT thorax/abd/bekken årlig første 3 år etter behandling. Disse undersøkelsene kan med fordel bestilles hos sykehuset. Merk at 4-års kontrollen i det nye oppfølgingsskjemaet utgår. I tillegg fokuseres det på behandlingsrelaterte innvirkninger på funksjon/livskvalitet. 

Pasienter med vedvarende symptomer knyttet til behandling/senvirkning eller symptomer tydende på intervall-residiv skal henvises videre til spesialisttjenesten. 

Pasienter som er operert for lever- eller lungemetastaser følges opp fra sykehuset etter egne retningslinjer