HELSENORGE
Praksisnytt - akuttsenteret flytter 3. november

Nytt akuttsenter – viktig informasjon for primærhelsetjenesten

Nytt akuttsenter åpner 03.11.2021, klokken 09. 00. Pasienter skal da henvises til ny inngang i J-bygget. Adkomst er skiltet. Merk at pasienter som skal til øyeblikkelig-hjelp undersøkelser i radiologi nå skal til det nye akuttsenteret. 

Akuttavklaringsrom i nytt akuttsenter
Akuttavklaringsrom i nytt akuttsenter

​Pasienten skal meldes!

Det er felles sekretær for skadestue, akuttsenter og radiologi. Alle pasienter som kommer til akuttsenteret skal være meldt til sekretær på tlf.33 34 22 18 for innmelding til innleggelse og 33 34 66 24 for direkte innmelding til skadepoliklinikken​ . Henviser bør oppgi hastegrad og vitalia, for å bidra til en riktigst mulig triagering og pasientflyt. 

Skadestue

Skadepoliklinikkens ordinære åpningstider blir kl. 08.00 til 21.00. Helg kl. 12.00 til 21.00. Akutte skader tas imot hele døgnet. 

Radiologi

Øyeblikkelig hjelp-undersøkelser for radiologi vil nå foretas i akuttsenteret. Elektive pasienter med timebrev til radiologi skal fortsatt til eksisterende avdeling i 2. etasje H-bygg. 


Se bilder og filmer fra det nye akuttsenteret her​
​Se del 2 av referat fra samhandlingsmøte 27.10.2021 ​​

Referat fra samhandlingsmøtet 27.10.2021 (del 1)

Runar Danielsen, avdelingssjef for akuttsenteret:​

​Akuttsenteret åpner den 03.11.21. klokken 09. Fra da skal pasientene henvises den nye inngangen i J-bygget dersom de skal til a​kuttsenteret. Øyeblikkelig hjelp-undersøkelser for radiologi vil nå ligge i akuttsenteret. Elektive timer til radiologi skal fortsatt til eksisterende avdeling i 2. etasje.  

Den nye modellen i akuttsenteret vil medføre færre unødvendige innleggelser på postene. De har ønsket muligheten for å avklare pasienter uten at de må til sengepost og har laget en avklaringsenhet. Pasienter som kun trenger kort innleggelse eller de som ikke trenger fagspesifikke prosedyrer, passer til å kunne være på avklaringsenheten. 

Man forventer ca. 15 pasienter per døgn færre til innleggelse på postene. 

Det er satt av fem senger til akutt overvåking i akuttsenteret. Observasjon etter trombolyse eller andre behov for observasjon passer til å være der.   Pasientkategorier med behov for kontinuerlig observasjon og monitorering vil få oppfølging ved denne enheten.

Det er laget to smitteisolat; for både luftsmitte og kontaktsmitte. Det er viktig at fastlegene gir informasjon om smitteanamnese (reiser, smittesymptomer,vaksiner) ved innmelding. 

Det er utviklet en flyttavle for å få oversikt over pasientstrømmene i akuttsenteret med tilhørende triagering.  

Leger som har spesialisering i akuttmedisin, utdannes til Akuttsenteret. Det utdannes Spesialister i Akuttmedisin ved SiV.    Det ansettes seks leger i akuttsenteret som følger utdanningsprogrammet til den nye spesialiteten  akutt -og mottaksmedisin (AMM).

Skadepoliklinikken har to rom og eget venterom i gangen mot radiologisk område. 
Det er felles sekretær ved hovedinngangen til skadepoliklinikken og radiologisk avdeling og fastlegene skal melde til samme sekretær.​ ​

Gustav Siqueland, seksjonsoverlege akuttsenteret:

Sykehuset er i ferd med å etablere ny spesialitet for Akutt- og mottaksmedisin (AMM). Målet er å skape større kontinuitet blant legene i og heve kompetansen i mottak. Det vil også gi bedre forutsetninger for å utvikle samhandlingen med Akuttsenteret. Fra innflytting vil det være fem overleger og fire LiS i AMM.
 
Det er risiko knyttet til alle overganger i den akuttmedisinske kjede og viktige observasjoner kan gå tapt ved bytte av behandlingspersonell. Vi ønsker å sikre at vurderinger om medisinsk hastegrad blir videreformidlet til helsesekretær ved innmelding. 

Fortell oss gjerne hva som er pasientens hovedsymptom(er) fremfor en spesifikk mistenkt diagnose. Vitalia skal være målt og gjerne omsatt i tidlig varslingsskår (NEWS 2), da går det raskere i dialogen med helsesekretær. Ikke glem at vi er avhengig av å klarere ev. symptomer på smitte for å planlegge pasientmottaket. 

Legene vil gjerne konfereres dersom 

 1. Pasienten vurderes å ha høy hastegrad, eller 
 2. Dersom det er tvil om behovet for øyeblikkelig hjelp innleggelse. For utvalgte pasienter med lav hastegrad kan det være aktuelt å diskutere et forskjøvet mottak til neste morgen slik at pasienten unngår lang ventetid i ettermiddagsrushet. 

Utvidelse av akutte polikliniske tilbud vil bli et satsningsområde å se frem til.
I første omgang ønsker vi å minne om:

DVT pasientforløp
som er et veletablert akutt polikliniske tilbud. 
 • Fra 03.11 får pasientene oppmøtested i akuttsenteret for både ultralydundersøkelse og eventuell egekonsultasjon ved påvist blodpropp. 
 • Oppmøtetidspunktet fremskyndes til kl 08.30. 
 • Vurder behov for empirisk antikoagulasjon i påvente av undersøkelse neste dag.
 • Meld pasienten til helsesekretær på tlf 33 34 22 18 og send med pasienten papirutskrift av den elektroniske henvisningen til ultralyd (gjelder henvisere som ikke kan sende elektronisk til radiologisk avdeling). 

Kim Hemlock, seksjonsleder ortopedi: 

Skadepoliklinikkens ordinære åpningstider blir 08-21 (helg kl 12-21). Akutte skader tas imot hele døgnet. 

Alle pasienter til skadepoliklinikk og til ø-hjelps-radiologi skal meldes til sekretær på tlf 33346624. Dette for å kunne vurdere når og hvor pasienten skal møte. Mulighetene er flere: 
 • ​Akutt
 • Forskjøvet til dagen etter
 • Haste- eller ordinær time på ortopedisk poliklinikk

Om behov eller ønske kan man få konferert med: 

 • fraktur sykepleier
 • LiS1
 • LiS3 (33341050)
 • Overlege ortopedi (33346566)
Dersom henviser selv skal følge opp radiologisvaret, og sannsynligheten for at pasienten trenger spesialisthelsetjenesten er liten, må det stå tydelig hvem som følger opp og eventuelt et tlf. nr. til henviser dersom radiolog ønsker å konferere. Pasienten må være informert om hva den skal gjøre når radiologien er gjennomført. Marker om pasienten skal på skadepoliklinikken dersom f.eks. brudd på røntgen. Vurder sykemelding og smertelindring før pasienten reiser.
 
Dersom man tenker at pasienten kan komme på ortopedisk poliklinikk (ikke skadepoliklinikk), kan man registrere henvisningen som haster og ortopedisk overlege vil da vurdere henvisning neste hverdag og kunne sette opp en ØH poliklinisk vurdering ila 1-2 dager.  

Radiologi i Larvik er rutinene uendret. 

Radiologibeskrivelsen sendes både fastlege og evt. aktuelle legevakt. De som skal ha akutt røntgen skal gå til akuttsenteret. De som har fått elektiv time, skal fortsatt til 2. etasje på SiV.

Kontakt PKO (lizjoe@siv.no) for hospitering på ortopeden eller send e-post til kim.hemlock@siv.no.


Rolf Eikeland Hagen, overlege kirurgi:​

​Det vil bli innført et ekstra LiS3 sjikt på nyåret som fastlegene skal konferere med i nye akuttsenteret.

I henvisningen savnes ofte info om pasientens fysiologi, vitalia må være med, klam? Tørr og varm?. 

Det er ikke nødvendig å konferere alle pasienter, eks klassisk klinikk på akutt appendicitt.(men de må meldes) Men vil gjerne høre om de litt mer kompliserte pasientene eller der man er usikkert og vil diskutere.

Dersom kirurgene skal være obs på noe, f.eks. at det haster og de har veldig dårlig AT, kan det være greit å si ifra om det, så kirurgene er forberedt. De har mulighet for forskjøvet mottak; komme på time dagen etter f.eks. dersom det er stor ventetid og pasienten kan vente. Eventuelt konferer om samhandlingen.  Det er håp om å få opprettet akuttpoliklinikk også for kirurgiske pasienter, men dette er ikke klart enda.

De som skal til øvre endoskopier og koloskopier (eks melena), skal henvises til gastromedisin. Ano-/rektoskopier skal til kirurgen (eks frisk rektalblødning).
Obstipasjonsproblematikk er en gastromedisinsk problemstilling, men førstegangsobstipasjon eller der Ileus må utelukkes skal til kir først.

Akutt abdomen hvor inneliggende lege mistenker gynekologisk årsak skal til gyn primært. 

Det går ikke an å henvise elektronisk til akuttsenteret (de har ikke egen fungerende adresse) men man skal adressere henvisninger som før til de spesifikke avdelingene og merke den som øyeblikkelig hjelp.​

 

Last ned oppdatert kart over sykehusområdet i Tønsberg (PDF)

Kart over sykehusområdet

Kart over sykehusområdet i Tønsberg

 

​​