HELSENORGE

Nytt pasientforløp: avhengighet av alkohol

Helsemyndighetene har bedt helseforetakene om å utarbeide helhetlige pasientforløp for pasienter med avhengighet og skadelig bruk av alkohol. Dette er nå etablert ved Sykehuset i Vestfold.

​Pasientforløpet beskriver tiltak både i primærhelsetjenesten og på spesialistnivå. Som et grunnleggende verktøy for å kartlegge alkoholforbruk og vurdere risiko for den enkelte pasient, har man valgt Alcohol Use Disorder Identifi cation Test (AUDIT). Dette er det mest brukte og best validerte kartleggingsverktøyet for å identifisere problemfylt bruk av alkohol. Testen består av ti enkle spørsmål som besvares av pasienten. Man kan benytte den som egenutfylling eller den kan raskt gjøres i samarbeid med pasienten under legekonsultasjonen.

Pasientforløpet baserer seg på at fastleger tar i bruk AUDIT, og legger AUDIT til grunn for å skille mellom mild, moderat og alvorlig tilstand. AUDIT-score bør derfor oppgis ved henvisning til spesialisthelsetjenesten vedrørende rusproblematikk. Alle henvisninger skal nå sendes distriktspsykiatrisk senter (DPS). Det gjelder også henvisninger med spørsmål om innleggelse på avdeling for rusbehandling.

Ved innføring av pasientforløpet settes det også fokus på sykehusets egne evne til å fange opp pasienter med underliggende alkoholavhengighet. Vissheten om at 15-20% av alle innleggelser ved somatiske avdelinger i norske sykehus er rusrelaterte, og at alkohol er medvirkende årsak til mer enn 60 somatiske sykdommer, tilsier at det er et klart potensiale for å fange dette bedre opp enn det man gjør i dag. Bruk av AUDIT vil også her
være sentralt, i tillegg til at det for innlagte pasienter vil bli et tettere samarbeid mellom somatisk avdeling, poliklinikkene for rus og avhengighet og avdeling for rusbehandling.

Pasientforløpet gir også nyttig informasjon til pasienten som selv kan vurdere eget alkoholforbruk. Det kan være en god start å oppfordre pasienten til selv å utforske eget forbruk og kartlegge risiko.

Elin Katrine Vestly, spesialrådgiver
klinikk psykisk helse og rusbehandling
Elin.Katrine.Vestly@siv.no

Geir Dunseth, praksiskonsulent
Geir.dunseth@siv.no