HELSENORGE

Nytt sepsisforløp – bruk av qSOFA

Den 01.11.16 ble det innført et pasientforløp for å diagnostisere sepsis tidlig. Det er viktig at allmennlegene spesifiserer sepsis som innleggende diagnose der det er relevant, slik at den ikke “seiler under” andre diagnoser.

Pasient i seng og pleier
Illustrasjonsbilde: Morten Rakke

​Sepsis har endret betydning. Det vil si at sepsis nå defineres som en alvorlig infeksjon med organdysfunksjon på grunn av sviktende reguleringsmekanismer. Altså ikke som tidligere hvor sepsis var en pasient med positiv blodkultur. Det kalles nå kun en alvorlig infeksjon.

For ytteligere informasjon se NEL (Norsk legehåndbok) eller
Norsk legemiddelhåndbok.

Kriterier:

SIRS (systemisk infl ammatorisk responssyndrom) brukes ikke lenger i diagnostikken av sepsis da qSOFA (quick Sepsis related Organ Failure Assessment)viser seg å ha en høyere prediktiv verdi. qSOFA kan også brukes av allmennlegene. qSOFA ble utviklet av The Journal of the American Medical Association (JAMA) i 2016.

Tabell som viser qSOFA-verdier


Akuttmottaket ønsker at allmennlegene skal bruke ”samme stammespråk” for at de kan triagere pasientene riktig inn i akuttmottak. Hvert av kriteriene gir ett poeng.  Ved qSOFA 2 eller 3 og samtidig infeksjonsmistanke er det betydelig mistanke om sepsis.

 Vakthavende lege på SiV skal da informeres før ankomst. qSOFA 2 eller 3 har mortalitetsrisiko på 10 %.

qSOFA brukes ikke på barn under 18 år. Det er også diagnoser der man må bruke skjønn hvor qSOFA ikke har hensikt. For eksempel en pasient med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) som har habituelt respirasjonsfrekvens  > 22/minutt.