Økt fokus på vibrioinfeksjoner

Høy badevanntemperatur i Oslofjorden og langs Telemark- og Sørlandskysten gir gode vekstbetingelser for ulike arter av vibriobakterier. Da man kan forvente at vanntemperaturen i disse områdene vil holde seg høy, er det viktig med økt årvåkenhet med hensyn til mulige tilfeller av vibrioinfeksjoner etter bading i sjøen. Vibriobakterier smitter ikke i ferskvann.

Dyrking av bakterier

Klinikk

Folkehelseinstituttet har i sommer fått rapportert fire alvorlige tilfeller av Vibrio vulnificus-infeksjon hos eldre personer etter bading i Oslofjorden. I tillegg er den samme bakterien og andre vibrioarter påvist i sår- og øregangsprøver hos pasienter langs Oslofjorden, Telemarkskysten og Sørlandskysten.

Fastleger og legevakt bør derfor være spesielt oppmerksomme på pasienter som kan ha fått en vibrioinfeksjon i forbindelse med bading eller etter inntak av rå østers eller andre rå skjell. Dette gjelder spesielt eldre og pasienter med påvist immunsvikt, kronisk leversykdom og hemokromatose.

Smitte kan skje ved bading gjennom sår (inkludert nylige tatoveringer) eller ved inntak av rå østers. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen, gastroenteritt og sårinfeksjon til mer alvorlig sykdom som nekrotiserende fasciitt og sepsis.

Prøvetaking

Ved opptreden av sår etter bading, superinfeksjon av gamle sår eller øregangsinfeksjon etter bading, bør det tas prøver for dyrkning av vibriobakterier. Benytt vanlig Amies transportmedium.

Ved gastroenteritt etter bading bør det tas avføringsprøve med fecal transwab. Kliniske opplysninger som inkluderer eksponering for sjøvann eller inntak av lokalt sanket skalldyr er viktig for å sikre at funnet fanges opp. Ved funn av vibriobakterier vil lege ved mikrobiologisk avdeling ta telefonisk kontakt med rekvirent.

Ved feber og mistanke om alvorlig sykdom etter bading særlig hos immunsvekkete bør pasienten innlegges.
For mer informasjon og behandling se Folkehelseinstituttets smittevernveileder