Helsenorge
Praksisnytt

Økt tilgjengeligghet til substitusjonsbehandling i LAR under koronaepidemien

Koronaviruset sprer seg i Norge og personer med ruslidelse vurderes å være en spesielt sårbar gruppe. Livsstilsfaktorer kan innebære en økt smitterisiko,  helsefaktorer kan gi økt fare for alvorlig forløp av covid-19, men også smitte uten alvorlig forløp kan føre til økt fare for overdoser. 

to som er ute og går

I tillegg sliter mange opoioidavhengige  ekstra nå i en periode med redusert tilgang på heroin. For pasienter med opoioidavhengighet kan substusjonsbehandling være risikoreduserende. 

Henvisning

ARA tar imot henvisninger direkte fra rustjeneste og feltpleie i kommunene, det er ikke et krav om at lege må være henviser. Der det er mulig bør fastlege involveres i forkant av henvisning, men det bør ikke være til hinder for at henvisning sendes dersom pasienten ønsker LAR.

Hovedkriteriet for LAR behandling er opioidavhengighet
Når henvisningen inneholder en god rusanamnese, og opioidavhengighet er dokumentert, kan pasienten få rask time for førstegangssamtale og oppstart med legemiddel. Vi har derfor, i samarbeid med Feltpleien i Tønsberg, utarbeidet en presisiering av  hvilken informasjon i henvisningen som er viktigst for raskt å kunne imøtekomme  behov for substitusjonsbehandling. 

Pasienter som henvises til LAR vil prioriteres høyt for rask vurdering og oppstart av LAR legemiddel.  Det er ikke krav til rusfrihet før oppstart med LAR medisin, men pasienten må være uten bruk av heroin eller andre opioider minmum 6 timer før oppstart for å unngå å utløse abstinensreaksjoer. Dersom pasienten bruker opioider intramuskulært må det gå minimum 12 timer. Behov for innleggelse vurderes individuelt.

Telefonkonsultasjon ved første samtale

For å redusere antall oppmøter for pasienten, og for å forenkle inntaksprosessen, vil førstegangssamtale som hovedregel bli gjennomført pr. telefon. Kontaktinformasjon til pasienten er derfor viktig informasjon i henvisningen.