HELSENORGE
Praksisnytt

Oppfølging av pasienter operert for tykk- og endetarmskreft

Gastrokirurgisk seksjon ønsker å bevisstgjøre både behandlere internt ved SiV og primærhelsetjenesten på retningslinjene vedrørende kontrollrutiner for pasienter operert for tykk- og endetarmskreft.

Lege og pasient i samtale

​For å bedre dette har vi en prosess gående internt for å bevisstgjøre kirurgene på retningslinjene.
Ved SiV opereres 120 - 140 pasienter med tykktarmskreft og omtrent 40 pasienter med endetarmskreft årlig. Hvilke pasienter som skal kontrolleres, er beskrevet i retningslinjene. Dette er retningslinjer som bør være kjent og som det er naturlig at vi sammen både fra sykehus og i primærhelsetjenesten forholder oss til. Anbefalingene er at flertallet av pasientene følges opp hos fastlegen. Aldersforhold og komorbiditet som fører til at kontroller IKKE er hensiktsmessig, er også beskrevet i retningslinjene.

Se lenke til retningslinjer og kontrollskjema 20.5.1
Hver pasient som går gjennom kontrollregimet genererer 10 kontroller/5 år. Følgende opplegg foreslås fra gastokirurgisk seksjons side: 

 1. Sykehuset gjennomfører hele kontrollforløpet hos pasienter operert for endetarmskreft som er aktuelle for kontroll, ved kirurgisk poliklinikk. Dette er kontroller som oftest inkluderer rektoskopier.
 2. Sykehuset skal komme med anbefalinger i epikrisen etter operasjonen om hvilke pasienter som IKKE skal kontrolleres. Generelt gjelder dette pasienter i stadium Dukes´A (vurdert ved 3-4 ukers kontroll), høy alder og/eller alvorlig komorbiditet som er uforenlig med aggressiv behandling av metastaser eller residiv.
 3. a) Pasienter som er operert for tykktarmskreft med glandelmetastaser og som oppfyller kravene, får tilbud om adjuvant cytostatikabehandling.

  Pasientene får informasjon om deres individuelle forløp på den postoperative 3 - 4 ukers kontrollen ved kirurgisk poliklinikk. Kirurgisk poliklinikk henviser eventuelt til poliklinikk kreft for seks måneders
  behandling. Pasienten tilbakeføres til kirurgisk poliklinikk for oppsummerende samtale etter endt onkologisk behandling. Kirurgisk poliklinikk bestiller CT til seks måneders kontroll, med kopi til fastlege. Ved normal CT overføres pasienten til kontrollopplegget hos fastlege.

  b) Pasienter uten glandelmetastaser og som ellers fyller krav til kontroll, overføres til videre kontroller hos fastlegen etter 3-4 ukerskontrollen ved kirurgisk poliklinikk.
 4. I alle tilfeller under 3 a) og b) skal skjema 20.5.1 være utfylt ved kirurgisk poliklinikk, og pasienten skal informeres om at de selv må passe tidene i skjemaet og bestille time hos fastlegen for kontroll. Dette skal også fremgå tydelig av epikrisen. Kontrolltidspunkt er betydelig fleksibelt, 3-4 uker på hver side av eksakt måned er uproblematisk.

  Det viktigste er at radiologiske undersøkelser gjøres på samme sted hver gang, slik at sammenlikning av bilder blir reell.
 5. Ved eventuelle patologiske funn ved kontrollene tar vi selvsagt imot pasienten til nærmere vurdering.