HELSENORGE
Praksisnytt

Oppfølging av RhD negative gravide

Fra september 2016 ble det innført nye nasjonale retningslinjer for oppfølging av svangerskap hos RhD negative kvinner.

barselmage
Illustrasjonsbilde: Morten Rakke

Det har imidlertid hersket usikkerhet om hvordan tilbudet om RhD-profylakse skal organiseres. De regionale fagdirektørene har derfor bestemt at som en midlertidig ordning skal kvinnene innkalles til sykehusene i svangerskapsuke 28, og få satt profylaksen der.

Følgende prosedyre gjelder nå ved SiV:

  • Første prøve i svangerskapet skal tas i svangerskapsuke 12-16. 
  • RhD negative kvinner skal ta kontrollprøve i uke 24. 
  • Alle prøver sendes til Sentrallaboratoriet. 
  • Blodbanken SiV utfører antistoffscreening, og sender prøve videre til Ullevål for foster RhD-typing. Svaret på disse undersøkelsene samordnes av Blodbanken SiV. Hvis fosteret er RhD positivt vil kopi av svaret sendes til Poliklinikk gynekologi - obstetrikk som vil kalle inn kvinnen til RhD-profylakse i svangerskapsuke 28.

Hvis det er behov for kontrollprøver på grunn av påvist irregulært blodtypeantistoff vil Blodbanken be om dette på svarbrevet til rekvirenten.

Helsekort for gravide er nylig revidert, og det skal noteres her at kvinnen har fått RhD-profylakse. Det er derfor svært viktig at den gravide tar med seg helsekortet til sykehuset.
 
Denne prosedyren skal gjelde inntil Helsedirektoratet har etablert en permanent ordning slik at profylaksen kan settes i primærhelsetjenesten. Foreløpig dato for en slik endelig løsning er satt til 01.07.17.